ReadSoft

Bokslutskommuniké 2011

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 08:55 CET

Rekordstarkt resultat och kassaflöde

  • Omsättningen för januari – december ökade med 7 procent till 663,0 (618,2) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 74,5 (56,5) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 1,97 (1,24) kr
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 199,8 (179,5) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 41,3 (37,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,08 (1,00) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2011 blev 126,4 (73,1) Mkr
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,50 kr per aktie för 2011
  • ReadSoft har efter periodens utgång tecknat ett avtal om att förvärva foxray AG


VD-kommentar:

”Detta är min första delårsrapport som nytillträdd VD och koncernchef för ReadSoft och det är med stor glädje som jag presenterar en mycket stark rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2011. ReadSofts goda tillväxt och kraftiga resultatförbättring fortsätter trots en turbulent omvärld. Bakom den positiva trenden ligger bland annat hårt och målinriktat arbete, världsledande produkter och lösningar samt en välfungerande organisation.

Vår omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 13 procent för såväl det fjärde kvartalet som för helåret. Vår licensförsäljning är fortsatt stark och ökade i lokala valutor med 17 procent för det fjärde kvartalet och med 19 procent för helåret. EBITDA-resultatet fortsätter också att öka och är 10 procent bättre än förra året för kvartalet och 32 procent bättre för helåret jämfört med ifjol. EBITDA-marginalen är över 11 procent och ReadSoft fortsätter att ta steg i rätt riktning mot våra långsiktiga mål. Kassaflödet från den löpande verksamheten nådde ett nytt rekordresultat och var 126,4 Mkr vilket är en förbättring med 73 procent jämfört med föregående år. 

ReadSoft har en stark finansiell position och vi har under 2011 ökat vår personalstyrka med 41 personer för att kunna tillgodose de behov som finns i en växande organisation och för att kunna bibehålla och öka tillväxten framgent.

Trots det makroekonomiska läget i Europa och USA har vi haft en bra utveckling på de flesta av våra marknader världen över och majoriteten av våra dotterbolag bidrar positivt till koncernens resultat. En framgång av många under det fjärde kvartalet var att vi stängde en av de största affärerna genom tiderna, värd 9,4 Mkr, med ett ledande högteknologiföretag i Europa. På produktsidan lanserade vi generation 7 av våra produkter och vi står väl förberedda för att möta våra kunders krav och förväntningar 2012.

ReadSoft kommer att fortsätta att fokusera på att förbättra resultat och tillväxt. Vi ska ta tillvara det goda momentum vi har på marknaden just nu och vi kommer att fortsätta att satsa på våra världsledande produkter och lösningar. Vi ska på samma sätt fortsätta att satsa på våra tillväxtområden såsom vår molnbaserade lösning ReadSoft Online och på vår workflowprodukt för Oracle. ReadSoft står väl förberett för fortsatt tillväxt och vi ser med stor optimism på 2012.”

Per Åkerberg
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad PDF.

Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts bokslutskommuniké 2011


Torsdagen den 16 februari 2012 kl 09:00
, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                torsdagen den 16 februari 2012, kl 09.00
Ring in på:                  +46 (0)8 505 598 12 alt. +44 (0) 207 108 6303.


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-02-16 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 alt. 0733-37 86 96
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.