World Class

Bokslutskommuniké 2011, World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 13:45 CEST

1 januari - 31 december 2011
(Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

Oktober-December 2011

Nettoomsättning
37,7
(12,1)

EBITDA
-6,1
(-12,1)

Rörelsemarginal (%)
-19,6%
(-119%)

Resultat per aktie (SEK)
-0,24
(-0,30)

Januari-December 2011

Nettoomsättning
159
(159)

EBITDA
-12,7
(-21,3)

Rörelsemarginal (%)
-13%
(-19,8%)

Resultat per aktie (SEK)
-0,24
(-0,63)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2011

  • World Class aviserade den 7/11 att bolaget gör en nyemission och tar in ytterligar 19 MSEK för att stärka upp det egna kapitalet.

Väsentliga händelser under året.

  • World Class Rumänien avyttrar ett Fitness Center I Timisoara (I Rumänien).
  • Den nya anläggningen World Class Health Academy at Upground i Bukarest (Rumänien) öppnas.
  • World Class Sverige gör om anläggningen på Hornsgatan i Stockholm till ett Joint Venture med två medlemmar ur dansgruppen Bounce. Den nya inriktningen är Dans & Fitness. World Class äger 50 % i det nya konceptet.
  • World Class Sverige öppnar en ny anläggning i Best Western hotell i Bromma Blocks i Stockholm.

Resultatutveckling:

Koncernens omsättning uppgår för Q4 till 38,5 MSEK (12,1 MSEK). ökningen förklaras till viss del av ett starkt kvartal försäljningsmässigt. Dock så finns det störningar i föregående års jämförelse tal då bla Rumänien konverterade sina intäkter till periodiserade för att följa svensk redovisningspraxis.

Koncernen har under året drivits med 2,5 enheter färre än i jämförelse med föregående år. Detta då en enhet i Polen respektive Ungern avyttrades under senare delen av 2010 samt att en enhet i Rumänien avyttrats under Q2 211.

Ackumulerad omsättning Januari-december uppgår till 159 MSEK (159 MSEK). Givet att koncernen haft 2,5 intäktsbringande enheter färre än föregående år så vittnar 2011:s intäktsnivå om ett steg i rätt riktning.

Koncernens Ebitda når i kvartalet -6,5 MSEK (-22,6 MSEK), det vill säga vi har en resultatförbättring i jämförelse med föregående år om 16,1 MSEK i det sista kvartalet.

Koncernens ackumulerade Ebitda-resultat landar för helåret på -12,7 MSEK (-21,3 MSEK). D.v.s. en resultatförbättring om 8,6 Mkr.

Bolagets soliditet uppgick vid periodens slut till 7,9%, jämföra med 8,4% per den 31/12 2010