ReadSoft

Bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 12:18 CET

Mycket stark licenstillväxt

  • Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 22 procent till 243,2 (199,8) Mkr
  • Licensintäkterna för fjärde kvartalet ökade med 25 procent till 92,9 (74,4) Mkr
  •  Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 45,4 (41,3) Mkr 
  •  Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,17 (1,08) kr 
  •  Omsättningen för januari-december ökade med 18 procent till 781,7 (663,0) Mkr 
  • Licensintäkterna för januari-december ökade med 12 procent till 248,3 (221,7) Mkr 
  • Rörelseresultatet EBITDA för januari-december blev 63,0 (74,5) Mkr 
  •  Resultat efter skatt per aktie för januari-december blev 1,57 (1,97) kr 
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-december blev 74,9 (126,4) Mkr 
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,60 kr per aktie för 2012

VD-kommentar:

Fortsatt stark tillväxt såväl totalt som för licenser

”Det är med tillförsikt som jag konstaterar att ReadSofts positiva tillväxttrend, både vad avser omsättning och licenser, fortsatte under det fjärde kvartalet och att helåret 2012 blev ett bra tillväxtår. Vår totala omsättning växte i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år med 22 procent, varav 13 procent var organisk. Tillväxten under 2012 var 18 procent varav 10 procent var organisk. Det är glädjande att konstatera att vår licensförsäljning fortsatte att växa och att den ökade med 25 procent för det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, varav 21 procent var organisk. För helåret ökade licensförsäljningen med 12 procent, varav 7 procent var organisk tillväxt. Den goda licenstillväxten ger oss en bra intäktsfördelning som borgar för en fortsatt god utveckling av bolaget. Därtill är vår tillväxt en god indikation på att vi tar marknadsandelar och stärker vår ledande position i branschen. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt starkt.

Vi fortsätter att ta steg i rätt riktning vad avser vårt EBITDA-resultat som förbättrades under det fjärde kvartalet med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den svaga resultatmässiga inledningen på 2012, som bland annat påverkades av engångskostnader i samband med vårt förvärv av foxray, gör att vi ännu inte når de resultatnivåer på helhåret som vi bör ligga på. De investeringar som vi har gjort i förvärv, anställda, produkter, organisation och geografisk etablering har varit nödvändiga för vår långsiktiga tillväxt. För att förbättra vårt resultat och vår marginal framöver har vi under hösten arbetat med en rad olika åtgärder.

ReadSoft fortsätter att göra allt större affärer och under det fjärde kvartalet gjorde vi den enskilt största affären i ReadSofts historia, värd 22,5 Mkr, med ett ledande brittiskt finansinstitut. ReadSoft Online, vårt erbjudande på molnet, fortsatte sin kraftiga tillväxt och vi överträffade våra interna försäljningsmål för Online både för kvartalet och för helåret. Detta visar att vår molnsatsning är på rätt väg och vi kommer att fortsätta att vidareutveckla vårt erbjudande på molnet då vi ser det som en mycket viktig strategi för bolaget. Under det fjärde kvartalet är det våra större marknader såsom Tyskland, Storbritannien, Sverige och USA som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet.

ReadSoft kommer att fortsätta arbeta för tillväxt och vi kommer, som vi tidigare kommunicerat, att prioritera att förbättra vår vinstmarginal framöver. Detta kommer inte att begränsa vårt kontinuerliga arbete mot bättre skalbarhet i vår affär, effektivare implementeringar av våra produkter, fortsatt produkt- och teknologiledarskap och satsningar på våra tillväxtområden såsom ReadSoft Online. ReadSoft står på en bra grund för framtiden och vi är optimistiska inför våra möjligheter att skapa en fortsatt god utveckling.”

Per Åkerberg VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad PDF.

Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts bokslutskommuniké för 2012

Fredagen den 15 februari 2013 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast: klicka här
Dag och tid: fredagen den 15 februari 2013, kl 09.00
Ring in på: +46 8 505 56 487 alt. +44 203 364 5373

Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-02-15 kl 08:00.

För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef Telefon: 042-490 21 00
Johan Holmqvist, Informationschef Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft 
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.