Jernhusen AB

Bokslutskommuniké 2012: Ökning av intäkter i Jernhusens stationer och depåer

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 18:53 CET

– Det är mycket glädjande att fastighetsintäkterna ökar i befintligt bestånd, inte minst med tanke på avyttringen av Kungsbrohuset vid halvårsskiftet. Ökningen beror på ökade hyror och intäkter från tjänster i depåer och stationer. Det känns väldigt bra att järnvägsbranschen uppskattar vårt erbjudande utifrån vår omfattande satsning på nya affärer, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

– Vi har ett bra resultat 2012 men vi behöver, utöver att fortsätta att utveckla våra erbjudanden, även fokusera på att effektivisera verksamheten inom både förvaltningen och utvecklingsprojekten under det kommande året, framhåller Kerstin Gillsbro.

Viktiga händelser under året

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 161 (1 094) MSEK, en ökning med sex procent, främst på grund av förändringar i fastighetsbeståndet och ökade hyror och intäkter från tjänster i depåer och stationer.
  • Rörelseresultatet uppgick till 459 (495) MSEK, en minskning med åtta procent, till följd av ökade satsningar på nya affärer som ett led i att få större framtida intäkter.
  • Värdeförändringar uppgick till 64 (–103) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 121 (121) MSEK.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 564 (175) MSEK. Av resultatet avser 159 MSEK en positiv skatteeffekt som är hänförlig till avyttringen av Kungsbrohuset samt 55 MSEK beroende på ändrad skattesats.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 060 (1 161) MSEK, varav den enskilt största avser Stockholms Centralstation.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 2 114 (5) MSEK, vilket helt domineras av avyttringen av Kungsbrohuset.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 9 896 (10 829) MSEK. Minskningen beror främst på avyttringen av Kungsbrohuset.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 100 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

  • Under våren kommer ett MTN-program om 6 000 MSEK att upprättas. Finanspolicyn har anpassats efter detta beslut.
  • Jernhusen har påkallat sin rätt att i april sälja 12,2 procent av samtliga andelar i de två bolag som äger och driver Friends Arena. Kvarvarande innehav om 10 procent i respektive bolag behålls tills vidare.

Hela delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, Telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vvd, Telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se


Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.