Kentima AB

Bokslutskommuniké 2013/2014 för Kentima Holding AB

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 08:34 CEST

Bokslutskommuniké 2013/2014 för Kentima Holding AB finns från 2014-09-19 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com

Kentima fortsätter exportsatsningen enligt plan och flera nya distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats under året. Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen. Under Q4 (april-juni) ökade omsättningen markant i dotterbolaget Kentima AB jämfört med samma period föregående år.
 

2013/2014 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 32 935 (37 908) KSEK. Nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder som under perioden såg en minskad orderingång och försäljning i sin egen verksamhet.
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 497 (-813) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -10 640 (-1 161) KSEK som motsvarar -1,61 (-0,18) SEK per aktie. Resultatet är en följd av det stora förändringsarbete bolaget genomför, främst den stora internationella satsning som påbörjats, nyanställningar med en kraftigt utökad säljavdelning, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Detta har resulterat i en ökad omsättning för dotterbolaget Kentima AB, ökat intresse för våra produkter, samt flera internationella avtal och ett stort antal nya partners.
  • Koncernens omsättning har ökat sekventiellt under de tre senaste kvartalen och under Q4 (april-juni) är den dessutom högre än motsvarande period föregående år.
  • Kentima AB har under året, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 22 procent jämfört med föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Under Q4 (april-juni) var den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB 33 procent, jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 247 (2 093) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -809 (5 885) KSEK. Likvida medel inklusive disponibel checkkredit, uppgick per den 30 juni 2014 till 12 638 KSEK.
  • För att vidhålla sin tillväxtplan har Kentima Holding genomfört en garanterad företrädesemission under maj 2014 som tillförde bolaget 16,9 Mkr före emissionskostnader. Huvudägaren Kent Nilsson, VD tecknade sig för ett emissionsbelopp om 4 Mkr via Dewani AB.
  • Styrelsen har under Q3 antagit nya finansiella mål för bolaget:       

          · Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 25 procent de kommande fem åren på
            koncernnivå.
          · Inom Kentima AB förväntas en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 50 procent de
            kommande fem åren.
          · EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med verksamhetsåret 2016/2017.

  • Stort fokus har legat på att bearbeta nya potentiella internationella distributörer och återförsäljare. Detta har lett till flera tecknade avtal och inledda betydelsefulla samarbeten. Utanför Norden har Kentima tecknat avtal med distributörer och återförsäljare i bland annat Baltikum, Beneluxländerna, Polen, Slovakien och Storbritannien. Detta är i linje med bolagets tidigare kommunicerade marknadsplan.

Händelser efter rapporttidens utgång:

  • Nyemissionen registrerades den 4 juli 2014 och den 15 augusti hade bolaget 517 aktieägare.
  • Flera nya och internationella distributörs- och återförsäljaravtal har tecknats under det nya verksamhetsåret.Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktområden: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
  Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som innehåller en mängd unika funktioner för både systemintegratörer och slutanvändare. Målsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de innehåller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel på slutkunder är några av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav på säkerhet, funktionalitet och kvalitet.

Produktområden:

•  HMI/SCADA Software, WideQuick

•  Video Management Software, Ethiris
•  Industrial Computers, Oe
•  Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Consensus.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.

www.kentima.com