Cherry

Bokslutskommuniké 2015, 1 januari - 31 december 2015

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 10:43 CET

Highlights
Fjärde kvartalet: Intäkterna ökade med 72 procent och positiv EBITDA på 23,4 mkr

 • Koncernens intäkter ökade med 72 procent jämfört med föregående år och uppgick till 172,5 mkr (100,2).
 • 74 procent (58) av koncernens intäkter utgörs av onlineverksamhet.
 • Lönsamheten förbättrades kraftigt och EBITDA uppgick till 23,4 mkr (-6,5). EBIT uppgick till 16,4 mkr (-10,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,9 mkr (-15,3), motsvarande 0,63 kr (-1,13) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen med 109 procent och EBITDA uppgick till 15,4 mkr (-4,3).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 696 procent och EBITDA uppgick till 4,9 mkr (-1,4).
 • Yggdrasil har under kvartalet erhållit en operatörslicens i UK och första kunderna förväntas gå live i slutet av kvartal 1 2016.
 • Restaurangcasino ökade omsättningen med 5 procent och EBITDA uppgick till 4,9 mkr (5,0).
 • I oktober förvärvade Cherry ytterligare 4 procent av aktierna i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited, som driver onlinekasinon mot de tysktalande marknaderna. Efter förvärvet uppgår Cherrys ägarandel till 75 procent.
 • I december tecknade Cherry avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i maltabaserade Moorgate Media Ltd. Bolaget äger affiliateavtal där de är verksamma inom samarbetet för Web Resorts. Cherry förvärvade även 100 procent av domänen, kunddatabasen och spelsidan avseende NorgesSpill.com. Förvärven beräknas öka Nätspels EBITDA med 1,5 miljoner euro årligen och total köpeskilling uppgick till 4,75 miljoner euro.

Helåret 2015: Stark tillväxt och resultatutveckling inom samtliga affärsområden

 • Koncernens intäkter ökade med 56 procent jämfört med föregående år och uppgick till 528,7 mkr (340,0).
 • 69 procent (55) av koncernens intäkter utgörs av onlineverksamhet.
 • Lönsamheten förbättrades markant och EBITDA uppgick till 35,9 mkr (-17,9). EBIT uppgick till 13,3 mkr (-32,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 mkr (-39,3), motsvarande -0,06 kr (-2,96) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen med 91 procent och EBITDA uppgick till 21,8 mkr (-18,3).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 357 procent och EBITDA uppgick till 5,2 mkr (-4,6).
 • Restaurangcasino ökade omsättningen med 9 procent och ökade EBITDA med 13 procent till 19,4 mkr (17,1).
 • Under året har fem förvärv genomförts avseende Game Lounge, Almor, en ledande finsk affiliates domäner och affiliateavtal samt förvärvet avseeende Moorgate Media Ltd och NorgesSpill.com.

Händelser efter rapportperioden:

 • I februari vann Cherry stort vid International Gaming Awards då Cherry utnämndes till ”Online Gaming Operator of the Year” för tredje året i rad, EuroLotto.com prisades som ”Lottery operator of the Year” och Yggdrasil blev utnämnt till årets ”iGaming Software Supplier”.
 • Cherry har ansökt för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas ske under 2016.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Anledningen är de förvärv och investeringar som Cherry gjort under 2015, i linje med bolagets strategi och som återspeglat sig i aktiekursens goda utveckling. Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt som förvärv. Detta anses vara väl förenligt med bolagets uttalade utdelningspolicy på minst 50 procent av nettovinsten.

VD kommenterar fjärde kvartalet
Fjärde kvartalet visar fortsatt stark tillväxt och en väsentlig vinstökning. Tillväxten för koncernen för fjärde kvartalet uppgick till hela 72 procent. Cherrys onlineverksamheter fortsätter växa oerhört snabbt och står nu för 74 procent (58) av koncernens omsättning och förväntas även framgent växa snabbare än marknaden. Cherry fick i februari 2016 ta emot tre priser på branschens största onlinegala, International Gaming Awards, vilket är en kvalitetsstämpel på vår verksamhet och ett starkt erkännande för alla teamen som jobbat så intensivt det senaste året.

Cherrys affärsområde Nätspel hade en mycket stark tillväxt på 109 procent och ett kraftigt förbättrat resultat. Aktiviteten på våra spelsidor ökade kraftigt och aktiva kunder ökade med hela 219 procent jämfört med kvartal 4 2014. Nätspel är idag väl positionerat med en plattform som gör det möjligt att snabbt och effektivt addera nya produkter och skins. Cherry kommer, utöver de licenser bolaget redan har, fortsätta söka lokala licenser där vi förväntar oss en stark tillväxt och har påbörjat en ansökningsprocess för att erhålla en operatörslicens i UK. I december tillträdde Jonas Wåhlander som VD för Cherry Malta och vi adderar därigenom förstärkt ledarskap och erfarenhet från verksamheter och affärsmodeller som omfattar stor transaktionsmängd, i hög takt och med konsumenten i fokus. Nätspelsteamen fick också, stolt, ta emot två priser på International Gaming Awards, då vi utnämndes till ”Online Gaming Operator of the Year” för tredje året i rad samt att EuroLotto.com prisades som ”Lottery Operator of the Year”.

Yggdrasil har haft en fortsatt stark utveckling under fjärde kvartalet då intäkterna växte med 696 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 47 procent. Under fjärde kvartalet har Yggdrasil erhållit en operatörslicens i UK och utrullning av redan tecknade kontrakt beräknas ske under slutet av första kvartalet 2016. Utöver detta har Yggdrasil bjudits in att ansöka om en Gibraltar-licens. Yggdrasil har under kvartalet levererat två nya kvalitetsspel (Nirvana and Doubles), vilka mottagits väl av både kunder och operatörer. Under fjärde kvartalet tecknades två nya avtal och i februari 2016 tecknades också avtal med världens största operatör, Bet365. Yggdrasil har lanserat nya marknadsföringsverktyg för operatörerna under samlingsnamnet ”Boost”. Bland många innovationer har ett turneringsverktyg för operatörerna lanserats inom spelklienten, vilket möjliggör turneringar hos operatörernas kunder och mellan operatörerna. Yggdrasil blev i februari 2016 utnämnt av International Gaming Awards till årets ”iGaming Software Supplier”, vilket är en kvalitetsstämpel på Yggdrasils produktportfölj. I takt med att nya operatörer driftsätts, fler spel lanseras hos redan existerande kunder och spelportföljen växer, så kommer Yggdrasils intäkter och vinst att öka ytterligare.

Restaurangcasino fortsätter leverera stabila resultat. Under fjärde kvartalet levererade verksamheten en stabil tillväxt medan resultatet var i linje med kvartal 4 2014. Vidareutbildning av personalen och vidareutveckling av verksamheten har lett till stärkta nyckeltal under året och under december, som är bästa månaden på året, levererades all-time-high gällande omsättning per pass. I juli 2015 höjdes arbetsgivaravgifterna för unga vilket över tid kommer drabba branschen och Restaurangcasinos lönsamhet. Därför kommer vi fortsätta att verka för en insatshöjning. Efter kvartalet har Aron Egfors utsetts som VD för Restaurangcasino. Detta gör att vi tydliggör ledarskapet och strömlinjeformar koncernens organisation, vilket förväntas öka vårt tryck på att fortsatt ha en hög marknadsandel.

Cherry har som enda privata spelbolag blivit inbjudna att delta i referensgruppen avseende en ny spellagstiftning för den svenska spelmarknaden. Senaste utspelet är att en ny svensk spellagstiftning beräknas vara på plats till juli 2018. Cherry välkomnar en spelmarknad som är öppen för alla, med transparenta och ansvarstagande aktörer, och vi vill skapa fler jobb i Sverige och konkurrera på justa villkor.

Sammantaget ser jag att Cherry står väldigt väl rustat för att fortsatta växa snabbare än marknaden både organiskt och via förvärv, med fokus på att snabbt öka lönsamheten. Vi ser nu fram emot att fortsätta sprida spelglädje, både via nätet och på krogen!

Fredrik Burvall, VD

Valberedning
I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 12 maj 2015 har medlemmarna i valberedning inför årsstämman 2016 utsetts.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2015: John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Morten Klein (utsedd av Klein Group AS), Pontus Lindwall (utsedd av familjen Kling) samt Rolf Åkerlind (ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 45,2 procent av antalet röster och 33,6 procent av antalet aktier i Cherry AB.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2016 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till valberedningen@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm.

Årsstämma
Årsstämma i Cherry AB kommer att hållas i Stockholm torsdag den 12 maj 2016, klockan 16:00. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 10 maj 2016. Anmälan om deltagande på bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm, per telefon 08-514 969 48 eller via e-post: alexander.pettersson@cherry.se

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer publiceras senast 20 april på bolagets hemsida www.cherry.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten: http://cherry.se/finansiella-rapporter/


Stockholm den 18 februari 2016

Fredrik Burvall
VD Cherry AB (publ)

Telefon +46 8-514 969 52,
fredrik.burvall@cherry.se

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.