Semcon

Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 13:06 CET

Året avslutas med ett svagt sista kvartal, där bland annat affärsområdet Product Information tappar i försäljning på grund av minskade affärer i England och Kina. Samtidigt tar vi som tidigare kommunicerat strukturkostnader om 26 Mkr i Engineering Services Germany. 2015 har inneburit många utmaningar för Semcon. De åtgärder som vi vidtagit har haft stor negativ påverkan på resultatet, men är avgörande för Semcons långsiktiga konkurrenskraft. Vårt omstruktureringsarbete inom Engineering Services Germany, för att anpassa organisationen till rådande marknadsläge, har inneburit stora kostnader vilka uppgick till 46 Mkr under året. Omställningen till en mer säljorienterad organisation kommer sannolikt ta ytterligare tid innan den ger full effekt. Vi har tecknat flera partnerskapsavtal med globala kunder under 2015 och ökat vårt ägande i norska Devotek. Vårt största affärsområde, Engineering Services Nordic, börjar se effekten av arbetet med värdebaserade helhetslösningar. Jag ser med tillförsikt på 2016, då vi har bra processer, medarbetare och kundnöjdhet i toppklass. Vi ska kunna leverera med samma höga kvalitet och tekniska kunnande men med en förbättrad lönsamhet.

Fjärde kvartalet

 • Rörelsens intäkter uppgick till 637Mkr (731) och den organiska tillväxten blev -12 %
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 Mkr (27) vilket gav en rörelsemarginal på -1,5 % (3,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 Mkr (22)
 • Resultat per aktie efter utspädning blev -0,46 kr (1,23)

Januari-december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 557 Mkr (2 726) och den organiska tillväxten blev -7 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (102) vilket gav en rörelsemarginal på 0,4% (3,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 Mkr (75)
 • Resultat per aktie efter utspädning blev 0,20 kr (4,16)
 • Soliditeten uppgick till 45% (48)
 • Avkastning på eget kapital blev 1 % (12)
 • Styrelsen föreslår att det inte skall utgå någon utdelning

Intäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 637 Mkr (731). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar minskade intäkterna med 12 %. Samtliga affärsområden förutom Engineering Services Nordic redovisar minskade intäkter. Rörelseresultatet uppgick till -9 Mkr (27) vilket gav en rörelsemarginal på -1,5 % (3,6). Rörelseresultatet har belastats med strukturkostnader inom Affärsområdet Engineering Services Germany om -26 Mkr (-4), avseende åtgärder kopplade till en ny affärsstruktur och minskad administrativ personal.

Affärsområdet Product Informations resultat har påverkats negativt av att försäljningen minskade organiskt med 25 % under kvartalet, som en följd av att leveranserna avseende partnerskapet med Jaguar Land Rover minskade samt att försäljningen till en av de större kunderna i Kina avslutades under tredje kvartalet. Kongsberg Devotek AS, som konsoliderades från och med november, har belastat rörelseresultatet med -6 Mkr. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett resultat före skatt på -11 Mkr (26). Kvartalets skatteintäkter uppgick till 2 Mkr (-3). Resultat efter skatt uppgick till -8 Mkr (22) och resultat per aktie efter utspädning blev -0,46 kr (1,23).

Januari-december
Rörelsens intäkter uppgick till 2 577 Mkr (2 726). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar minskade intäkterna med 7 %. Affärsområdet Engineering Services Germany redovisar, justerat för valutakurseffekter, minskade intäkter med 13 % till följd av omställningen som pågår på den tyska marknaden. Koncernens rörelseresultat uppgick till 10 Mkr (102) vilket gav en rörelsemarginal på 0,4 % (3,8). Affärsområdet Engineering Services Germany redovisar ett väsentligt försämrat resultat på grund av den minskade försäljningen samtidigt som strukturkostnader belastat affärsområdets resultat med 46 Mkr (6).

Affärsområdet Product Informations resultat har påverkats negativt av att leveranserna avseende partnerskapet med Jaguar Land Rover har minskat under fjärde kvartalet samt att försäljningen till en av de större kunderna i Kina avslutades under tredje kvartalet. Detta har påverkat resultatet negativt genom såväl nedskrivning av kundfordringar som operativa extrakostnader. Försäljningen har även varit svag till den norska olje- och gasindustrin, vilket också har bidragit till resultatförsämringen.

Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-5) vilket gav ett resultat före skatt på 5 Mkr (97). Årets skattekostnad uppgick till -2 Mkr (-22). Resultat efter skatt uppgick till 3 Mkr (75) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,20 kr (4,16).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 Mkr (82). Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 33 Mkr (28). Koncernens likvida medel uppgick till 126 Mkr (152). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 226 Mkr (273) per den 31 december. Koncernens kreditavtal har i början av det fjärde kvartalet förlängts och löper till oktober 2018.

Det egna kapitalet uppgick till 604 Mkr (662) och soliditeten till 45 % (48). Under andra kvartalet utbetalades en utdelning till aktieägarna om 45 Mkr (45). Därutöver har återköp av
100 000 egna aktier skett till ett belopp av 6 Mkr. Koncernens nettolåneskuld uppgick till 78 Mkr (14). Exklusive pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 10 Mkr (nettokassa 55). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (0,0). Räntetäckningsgraden blev 2,4 ggr (24,8).

Aktieutdelning
Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen till aktie-ägare långsiktigt utgöra minst en tredjedel av resultatet efter skatt. Redovisat resultat efter skatt för 2015 uppgick till 3 Mkr, vilket utgör en vinst per aktie på 0,20 kr. Med anledning av det svaga resultatet för 2015 föreslår styrelsen att ingen aktieutdelning skall utgå. Föregående år uppgick utdelningen till 2,50 kr per aktie, vilket utgjorde 60 % av resultatet efter skatt.

 

Personal
Antal anställda den 31 december var 2 936 (2 990) och antal medarbetare i tjänst var 2 796 (2 891). Under det senaste året har neddragningar av verksamheter genomförts inom framförallt affärsområdet Engineering Services Germany, vilket medfört att antalet anställda har minskat. Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Engineering Services Nordic 1 098 (1 038), Engineering Services Germany 957 (1 044), Engineering Services International 352 (359) och Product Information 529 (549).

 

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Utförande och leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och har verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons största kunder är: ABB, AB Volvo, Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och VW. Läs mer på semcon.se.