Moretime Group

Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 13:32 CET

  • Den konsoliderade omsättningen för koncernen för perioden januari - december uppgick till 47 956 tkr (f.år 32 616 tkr) vilket motsvarade en tillväxt på 47%.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8 760 tkr (f.år -16 761 tkr). Resultatet har belastats med kostnader relaterade till nya affärsområden och koncept (Financial Services och Frogleap) på 2 140 tkr.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -17 708 tkr (f.år -20 848 tkr). Utöver planenliga avskrivningar har nedskrivningar av immateriella och finansiella anläggningstillgångar i kvartalet om totalt 5 472 tkr belastat rörelseresultatet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -20 798 tkr (f.år -21 828 tkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,72 kr (f.år -2,22 kr).

Läs hela Bokslutskommunikén här

Moretime i Företagsrekonstruktion

Onsdagen den 24 februari erhöll Moretime överraskande ett negativt besked från den finansiär som varit nyckeln i den pågående kapitaliseringsprocessen. Innebörden av beslutet var även att en befintlig kredit sades upp och ett brygglån inte beviljades. Därmed föll den kortsiktiga planen och den långsiktiga försvårades. Styrelsen valde därför på fredagen att ansöka om företagsrekonstruktion vilken även beviljades samma dag.

Det faktum att Moretime numera befinner sig under rekonstruktion kommer sannolikt att innebära att de förändringar som skulle ha genomförts nu kommer att ske snabbare och att vi skaffat oss en ytterligare tidsfrist att anskaffa det kapital som behövs. I övrigt är det ”business as usual” och vi har ingen anledning att se annorlunda på framtiden än för en vecka sedan.

VD Kommentar Bokslutskommunikén

Med en nettoomsättning för helåret 2015 på 48 mkr nådde vi inte riktigt fram till prognosen på 50 mkr. Den starka tillväxt som präglat Moretime under de senaste två åren då omsättningen ökat från 19 till 48 mkr har därmed saktat ner. Faktum är att Moretime under fjärde kvartalet endast växte med 5 %.

Den starka tillväxten har framförallt betytt två saker. Dels har vi bevisat för oss själva och andra att vi klarar av att utveckla erbjudanden som efterfrågas av marknaden. Dels har vi lagt grunden till ett helt ekosystem för affärstjänster mot SME-företag.

Den affärsutveckling och organisationsuppbyggnad som ligger bakom detta har inte på långa vägar kunnat finansieras ur den löpande verksamheten. Under 2014 tillfördes Moretimes moderbolag totalt ca 28 mkr i eget kapital genom emissioner.

Under hösten 2015 stod det klart att målsättningen att finansiera verksamheten genom egengenererade medel och separat kapitalisering av mer kapitalkrävande verksamheter som MDS Digital Solutions AB (publ) inte lyckats. Flera faktorer har samverkat till ett ökat kapitalbehov i Moretime:

  • sämre operativt kassaflöde i konsultverksamheten än planerat
  • inställd särnotering av MDS med efterföljande återköp av utdelade aktier
  • tillkommande utvecklingskostnader för de digitala plattformarna

Samtidigt så har marknaden inte värderat Moretimes utveckling under de senaste två åren och då särskilt den framgångsrika etableringen av affärsområdet Legal & HR som står för en stor del av omsättningstillväxten. Det har inneburit en betydande svårighet i kapitaliseringen av bolaget.

Den ökade transparensen i bolagets redovisning som infördes i och med rapporten för det andra kvartalet och den uppdaterade digitala strategin och affärsmålen som presenterades i november har inte heller förändrat bilden.

Mot denna bakgrund påbörjades under slutet av 2015 ett arbete med att förenkla Moretimes struktur och verksamhet. Om vi hade varit ett större bolag med ett track record så hade det kanske varit annorlunda men som ett innovativt bolag med en ambition att förändra världen så måste vi förenkla.

Konkret innebär detta tre saker – Fokus, Fokus och Fokus. Som tur är så behöver vi inte fundera så mycket på vad vi skall fokusera på. Med allt kortare mellanrum så kan vi läsa om hur digitaliseringen sakta men säkert letar sig in i de områden som Moretime är verksamma inom. Allt det som Moretime gjort under de senaste två åren är på olika sätt pusselbitar i den digitala strategin.

För Moretime som bolag innebär det bl a att vi avbryter vår satsning på att bygga egna verksamheter inom Juridik och HR med inriktning mot stora bolag och slår ihop affärsområdena Legal & HR med Business Support. Det innebär på kort sikt lägre intäkter men också lägre risk. Vad gäller juridikverksamheten så lever den vidare som LegalWorks och är en del av Moretimes ekosystem.

Stockholm, februari 2016

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.