Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 - Tekniska verkens starkaste resultat någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 14:05 CET

Tekniska verken i Linköping AB (publ) uppvisar ett mycket starkt resultat, som presenteras i koncernens bokslutskommuniké för 2016. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 671 miljoner kronor jämfört med 410 miljoner kronor föregående år. En viktig förklaringsfaktor till den stora resultatförbättringen är att koncernen föregående år tvingades göra mycket stora nedskrivningar på främst vattenkraft med otillräcklig lönsamhet.

-Vår tunga investeringsperiod under 2015 och 2016 är över och börjar nu generera de ekonomiska resultat vi prognostiserat. Resultatet vi ser är viktigt för att Tekniska verken skall kunna fortsätta att investera i framtidens miljöanpassade anläggningar och ledningsnät, som samhället kommer att behöva och efterfråga. Både i Linköping och Katrineholm finns det ett stort driv och städerna utvecklas i ett högt tempo, och här förväntas det att Tekniska verken är drivande i omställningen mot ett resurseffektivt hållbart samhälle. Tekniska verken står ekonomiskt väldigt starkt och är väl rustat för att möta de utmaningarna, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar är det starkaste i företagets historia och uppgick till 1 330 miljoner kronor mot 1 178 miljoner kronor föregående år.
 
I likhet med tidigare år lämnar Tekniska verken en utdelning till ägaren, Linköping Stadshus AB, uppgående till 187 miljoner kronor.

- För att möjliggöra fortsatt utveckling av vår verksamhet, samt generera en rimlig avkastning till ägarenhar Linköpings kommun satt upp ett lönsamhetskrav för Tekniska verken. Kravet är att vi skall generera en lönsamhet som innebär minst 6 procents avkastning på koncernens totala kapital sett som snitt över en flerårsperiod. Efter ett par år då avkastningen understigit 6 procent uppgår nu snittet över en femårsperiod till cirka 6,5 procent vilket är mycket glädjande, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken-koncernen.

Koncernens största investering någonsin, Lejonpannan som togs i drift mot slutet av 2015, invigdes officiellt i maj 2016. Investeringen har totalt uppgått till knappt 1,2 miljarder kronor och bidrar bland annat till att säkra kommunens värmeproduktion. Genom Lejonpannan minskas koldioxidutsläppen med cirka 97 000 ton per år vid normal drift. Under 2016 färdigställdes också renoveringen av Råberga vattenverk.

Hela bokslutskommunikén finns här:

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd Tekniska verken i Linköping AB (publ), 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör Tekniska verken i Linköping AB (publ), 013-20 93 40
peter.forssman@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/