Borås Wäfveri AB

Bokslutskommuniké BORÅS WÄFVERI AB (publ) Januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:28 CET

Koncernen i sammandrag

• Omsättningen uppgick till 268,9 (399,3) MSEK
• Omsättningsminskningen på grund av försåld verksamhet uppgår till 72,7 MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till –58,6 (-90,5) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till –46,7 (-86,6) MSEK
• Periodens resultat uppgick till –46,7 (-90,5) MSEK
• Soliditeten uppgår till 5,1 (18,7) %
• Negativt kassaflöde från löpande verksamheten –27,3 (-19,8) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till –10,42 (-20,20) kronor
• Antalet anställda 2009-12-31 uppgick till 612 (1.105)
• Reducering av lager med 37,3 MSEK under 2009
• Aktieägartillskott om 10 MSEK

Information: Kenneth Uddh, CEO tel: 031 – 83 61 12, 0706 – 38 61 07