TagMaster

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:06 CET

Perioden 2006-01-01 till 2006-12-31

• Försäljning för kvartal 4: 17,9 MSEK (17,1)
• Resultat för kvartal 4: -2,1 MSEK (1,2)
• Försäljning för helåret: 56,0 MSEK (50,7)
• Resultat för helåret: -4,1 MSEK (-1,7)
• Orderstock vid årets slut: 21,9 MSEK (31,2)
• Strategisk order i Kina
• God utveckling inom affärsområdet Parkering

Försäljning och resultat
Faktureringen för helåret 2006 uppgick till 56,0 MSEK inklusive valutadifferenser (50,7) och resultatet blev -4,1 MSEK (-1,7), vilket motsvarar -0,12 SEK (-0,05) per aktie (totalt 35.850.000 aktier).

Orderstocken per 31 december 2006 uppgick till 21,9 MSEK (31,2).

Likviditet
Likviditeten per 31 december var 5,3 MSEK (3,8) vilket innebar att TagMaster med befintligt ej utnyttjat kreditutrymme förfogade över 14,2 MSEK (11,0). Kundfordringarna uppgick till 13,6 MSEK (14,9) och leverantörsskulderna till 8,0 MSEK (6,0). Lagret har beräknats till 4,0 MSEK (6,8).

2006 i sammandrag
Etableringen i Kina samt ökade utvecklingskostnader har medfört ökad kostnadsbelastning för 2006. Omställningen av produktionen till den nya produktgenerationen har varit trög och förorsakat leveransstörningar. Dessa omständigheter samt avvecklingskostnader för VD har tyngt resultatet.

Den nya generationen läsare har mottagits mycket väl inom alla affärsområden och introducerats löpande under året på mässor och kundmöten.

Försäljningsutvecklingen inom affärsområdet Transport har tagit längre tid än förväntat. Affärsområdet Parkering har en mycket intressant potential och har utvecklats bra. Det nya affärsområdet Säkerhet har byggt en stark partnerplattform.

Affärsområde – Parkering
Affärsområdet har en fortsatt god utveckling trots en betydande lågpriskonkurrens. Bearbetningen i Asien exklusive Kina har lett till ett minskat beroende av ett fåtal kunder och länder. Förutsättningarna för en stark expansion med ett ökande antal kunder är goda. Etableringen i Singapore har varit avgörande för tillväxten i regionen.

Europa är en växande marknad som givits större prioritet under 2006. Detta har resulterat i en ökad försäljning, fler distributörer samt beslut om att förstärka försäljningsorganisationen.

Den framtida marknadsutvecklingen bedöms som mycket gynnsam dock med ökande krav på enkelt integrerbara produkter. Den nya serien av läsare spelar en väsentlig roll i detta avseende.

Den kinesiska marknaden analyseras och partnerförhandlingar har inletts. Kontoret i Singapore kommer att stödja den lokala verksamheten i Kina under en uppbyggnadsfas.

Strategin är att öka marknadsnärvaron i Asien och Europa. Då affärsområdet Parkering även sysslar med lösningar som berör fordonsaccess, trafikflöden och liknande betalningsrelaterade händelser kommer affärsområdet att över tiden utvidgas och anpassas mot dessa applikationsområden. Ett exempel är samarbetet med Utsch avseende bilregistreringsskyltar.

Affärsområde – Transport
Verksamheten som huvudsakligen fokuseras mot marknaden för spårbunden trafik har inte utvecklats lika snabbt som förväntat. Den främsta orsaken är de mycket omsorgsfulla utvärderingar och förhandlingar som gäller för sektorn. Omfattande tester och utvärderingar pågår i ett flertal länder tillsammans med samarbetspartners.

Samarbetet med Bombardier utvecklas väl. En större installation pågår just nu i Madrids tunnelbanenät och en annan europeisk tvåårig installation påbörjas under första kvartalet. Flera projekt är aktuella och teknologin är nu väl fungerande.

Den kinesiska marknaden är expansiv och projekten är mycket omfattande med betydande utvecklingsinsatser. I ett av projekten har en första testfas genomförts och nästa steg i planen är ett omfattande fälttest. Projektet avser att automatisera kontrollen av lås-funktionen på godsvagnar. Den första större orden avseende ett system för automatisk stömväxling till motorerna på tåg har erhållits från den kinesiska systemleverantören. Potentialen bedöms som långsiktigt stor.

Strategin inom området spårbunden trafik bygger på nära teknologisamarbeten med globala integratörer och systemleverantörer. Arbetet med att öka antalet partners kommer att intensifieras. Antalet kunder måste snabbt ökas för att minska beroendet av få enskilt stora affärer. I Indien utvärderas ett antal större affärer tillsammans med lokala partners. Bedömningen är att marknaden för spårbunden trafik har en mycket stor potential och att de ökande kraven på säkerhet, logistik och system anpassade för höghastighetståg är väl lämpade för bolagets teknologi.

Affärsområde – Säkerhet
Den nyinrättade verksamheten har under det första verksamhetsåret byggt ett starkt nät av partners. Den nya generationen av läsare för access har tagits emot väl. Ett omfattande arbete har påbörjats för att definiera ett breddat erbjudande till marknaden. Potentialen bedöms som stor.

Kina
Som tidigare annonserats avser bolaget att öppna ett eget kontor i Shanghai. Av formella skäl har detta dragit ut på tiden och invigning sker troligen under våren. Affärsverksamheten inriktas mot spårbunden trafik, accesskontroll och parkering. För att snabbare nå viktiga marknadskanaler och partners pågår förhandlingar om förvärv av den kinesiska distributören. Förutsättningarna för lokal applikationsutveckling utreds.

Produktutveckling och produktion 2006 och framåt
Den mycket omfattande produktutvecklingen kommer att ligga på ungefär samma höga nivå som gällt under 2006. Relativt omsättningen kommer dock utvecklingsinsatsen successivt att sjunka. Kraven på en nära samverkan mellan R & D, partners och kunder kommer att öka. Utvecklingen av mjukvara kommer att få större betydelse när olika programvaror, i en allt större utsträckning, ingår i det framtida utbudet.

Produktionsorganisationen skall effektiviseras och antalet alternativa producenter skall ökas. Konstruktionsarbetet skall fortsatt inriktas mot årliga sänkningar av tillverkningskostnaderna genom ett nära samarbete med producenterna. Certifieringar och standardiseringskrav kommer att öka kraven vid valet av producenter. Strategin att uteslutande använda utomstående leverantörer ligger fast.

2007 i korthet
Marknadsorganisationen skall förstärkas och antalet marknadskanaler ökas. Utmaningen är att skapa en stark tillväxt under i första hand de tre kommande åren. Kapitalbehov och resurser i övrigt är beskrivna i en tillväxtplan för de kommande tre åren.

Verksamheten i Kina kommer att tillföras mer personella resurser och integreras med den nuvarande distributörens organisation. Ett antal europeiska nya marknader hamnar i fokus inom affärsområdet Parkering. Nya globala samarbetspartners inom affärsområdet Transport skall förstärka marknadsnärvaron.

För att bättre beskriva marknader och inriktning kommer två affärsområden att döpas om. Området Parkering övergår till "Traffic" och området Transport till "Rail". En stark offensiv skall inledas mot det stora nätet av mindre distributörer genom införandet en webbaserad stödfunktion och en tydligare kravprofil. Patentportföljen kommer att renodlas.

Aktieägare
Antal aktieägare i TagMaster: 2.172 (2.549 per 31 december 2005).

Årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att avhållas den 25 maj, 2007 kl 15.00 på Kronborgsgränd 1 i Kista.

Kista den 9 februari 2007

TagMaster AB (publ.)
Anders Holmlund
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmlund, VD TagMaster AB,
08-632 19 50, anders.holmlund@tagmaster.se

Lars Bergström, Ekonomichef TagMaster AB,
08-632 19 50, lars.bergstrom@tagmaster.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TagMaster Bokslut 2006.pdf

Om TagMaster AB
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i säkerhetslösningar. TagMaster exporterar huvudsakligen system till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB är börsnoterat på First North i Stockholm. www.tagmaster.comDenna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.