Biotage AB

Bokslutskommuniké för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:11 CET

Biotage uppnår vinst för helåret och fortsätter den goda vinstutvecklingen i fjärde kvartalet

• Biotage redovisar en vinst för helåret 2006 på 2,8 MSEK (-39,9 MSEK föregående år). Den positiva utvecklingen för rörelseresultat och resultat efter skatt har fortsatt under det fjärde kvartalet. Kassaflödet för den löpande verksamheten har dessutom varit starkt.

• Nettoomsättningen för helåret 2006 ökade med 21 % till 519,5 MSEK (430,4). Till jämförbara valutakurser och proforma* var ökningen för helåret cirka 9 %. Nettoomsättningen minskade under det fjärde kvartalet med 1 % och uppgick till 136,6 MSEK (138,4). Till jämförbara valutakurser och proforma* var ökningen ca 7 %.

• För helåret ökade rörelseresultatet med 69,4 MSEK till 6,5 MSEK (-62,9 MSEK). För fjärde kvartalet blev rörelseresultatet 9,4 MSEK (-4,7).

• Resultat efter skatt för helåret uppgick till 2,8 MSEK (-39,9) och till 11,0 MSEK (0,4) för fjärde kvartalet.

• Resultat per aktie för helåret uppgick till 0,03 SEK (-0,57) och till 0,12 SEK (0,01) för fjärde kvartalet.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten har kraftigt förbättrats och uppgick för helåret till 39,9 MSEK (-21,7) och för det fjärde kvartalet till 28,0 MSEK (10,2). Den positiva utvecklingen beror bl.a. på den goda resultatutvecklingen och ett minskat rörelsekapital.

• Speciellt affärsområde Biosystems har under fjärde kvartalet liksom under året utvecklats väl. Omsättningen har ökat starkt och affärsområdet har under året haft en god lönsamhet.

• Biotage driver fem större produktutvecklingsprojekt. Under första halvåret 2007 kommer en ny serie förbrukningsvaror att lanseras samt relansering ske av bolagets avdunstningssystem.* Not: Med proforma avses en justering för den under 2005 avyttrade distributionsverksamheten av Corbetts produkter inom affärsområde Biosystems samt för den per 3 juni 2005 förvärvade verksamheten från Argonaut inom affärsområde Discovery Chemistry. Proforma har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef , tel: 0707-49 05 84,
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 332 anställda och omsatte 520 MSEK under 2006. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com