Polyplank AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:35 CET

Fjärde kvartalet
* Nettoomsättningen för kvartal 4 uppgick till 5,6 MSEK (4,5)
* Rörelseresultatet var -0,3 MSEK (0,1)
* Resultat efter finansnetto uppgick till -0,2 MSEK (0,0)
* Resultat per aktie var 0,0 (0,0)

Helåret 2006
* Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 16,8 MSEK (14,5)
* Rörelseresultatet var -2,8 MSEK (-1,3)
* Resultatet efter finansnetto uppgick till -2,8 MSEK (-1,7)
* Resultatet per aktie var -0,04 (-0,03)

Viktiga händelser 2006
* Nyemission stärkte bolagets kapitalbas och ökade soliditeten till
65% (58)
* Långtidsavtal gällande leveranser av plugg har träffats
* Marknadsrättigheter för produkter till fastighetssektorn har återköptsMarknad och verksamhet
Polyplank AB (publ) baserar sin verksamhet på tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial bestående av återvunnen plast och träfiber. Av denna komposit tillverkas granulat som används för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter.

Bolaget fokuserar på tre huvudsakliga produktområden
- plugg till pappersindustrin
- profiler till avskärmning, miljöhus och fasader samt bullerplank
- ledningskanalisationer

Polyplank identifierar produktområden där materialets speciella egenskaper i form av god motståndskraft mot fukt, underhållsfrihet och bra bearbetningsförmåga ger fördelar.

Vidare är materialet till fullo återvinningsbart.

Plugg
Ett nytt treårigt avtal gällande leveranser av plugg har tecknats. Intäktsvärdet på ordern är ca 20 miljoner kronor. Dessutom förhandlar Bolaget med ytterligare intressenter gällande plugg.

Försäljningen av plugg ökade med 28 procent jämfört med 2005.

Profiler
Den till bolaget återbördade försäljningsrätten för plank och system till fastighetsbolag bidrog till en omsättningsökning under kvartal 4. Marknadsbearbetningen av kunder intensifierades från och med juli och ledningen bedömer att marknaden för Polyplanks produkter inom fastighetssektorn kommer att ha en fortsatt god tillväxt.

Kanalisationer
Under senare delen av 2003 initierades ett projekt med syfte att utveckla lock och kabelrännor till bland andra Banverket. I slutet av 2004 lades den första provsträckan. Ett antal provsträckor har även lagts ut under 2005 och 2006. Vissa provsträckor uppvisar emellertid otillfredsställande formstabilitet, varför en vidareutveckling av produkten måste göras. Försäljningen under 2006 blev av denna anledning väsentligt lägre än förväntat.

Licensförsäljning
Underlag för försäljning av licenser till internationella kunder är framtagna. Förhandlingar pågår fortfarande med företag i Sydafrika samt Ryssland gällande företagets know-how. En försäljning hade förväntats under 2006 men har försenats. Bolaget har fått förfrågningar angående samarbete/licenser från olika intressenter för framtiden.

Övrigt
Polyplank tar producentansvar genom att återta produkter efter användning. Kunder behöver därmed inte kalkylera med deponikostnader utan har i stället möjlighet att kostnadsfritt lämna materialet till Polyplank för återvinning. De återvunna produkterna blir ånyo användbara produkter.

Omsättning, resultat och ställning
Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 16,8 MSEK (14,5). Bolaget inriktar huvudsakligen produktionen mot produktområdena plugg och profiler.

Rörelseresultatet efter avskrivningar för 2006 uppgick till -2,8 MSEK (-1,3) och resultatet efter finansiellt netto till -2,8 MSEK (-1,7).

Resultatet har påverkats negativt av väsentligt lägre försäljning av produkter till kanalisation och utebliven licensförsäljning. Leveranser av plugg och profiler har utvecklats väl.

Under kvartal fyra har en nedskrivning av en fordran rörande licensförsäljning om 0,3 MSEK gjorts, vilket belastat fjärde kvartalets resultat.

Bolagets egna kapital uppgick per 2006-12-31 till 11,9 MSEK (12,7) och de räntebärande skulderna till 1,3 MSEK (2,0). Balansomslutningen uppgick per 2006-12-31 till 18,3 MSEK (22,0).
Soliditeten uppgick till 65,1% (57,7).

Finansiering och likviditet
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,2 MSEK (0,2). Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1,3 MSEK (2,0).


Investeringar
De totala investeringarna under perioden uppgick till 3,2 MSEK (2,4). Investeringarna utgörs av ökad formsprutningskapacitet 0,9 MSEK. Vidare har återköp av försäljningsrättigheterna inom fastighetssektorn aktiverats med 1,5 MSEK.

Framtidsutsikter
Bolaget har påbörjat ytterligare marknadssatsningar inom fastighetssektorn genom nyrekryteringar. Inom forskning och utveckling har bolaget knutit extern kompetens.

Skatter
Det skattemässiga underskottet uppgick för tax 2006 till 105 MSEK. Någon latent skattefordran avseende detta förlustavdrag är inte redovisad. När bolaget kommer att redovisa ett positivt resultat får bolaget och dess ägare förmåner av underskottsavdraget genom att bolaget kommer att kunna visa motsvarande vinster utan att behöva erlägga bolagsskatt. Prövning av underskottets värde görs vid varje bokslutstillfälle. På grund av tidigare ägarförändringar och ägarförändringar som uppkommit i samband med noteringen är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen föregående år.


Kalmar den 14 februari 2007

Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.Årets rapporttillfällen

· Delårsrapport januari-mars 2007, 14 maj 2007
· Publicering av årsredovisning, 27 april 2007
· Årsstämma, 15 maj 2007
· Delårsrapport januari-juni 2007, 15 augusti 2007
· Delårsrapport januari-september 2007, 15 november 2007

Årsredovisningen kommer efter publicering att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida.


För ytterligare information:

Ulf Björn, VD, tel 0480-154 40 alternativt

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0480-154 40