MiniDoc AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:45 CET

Året i sammandrag

· MiniDoc äger 1 633 442 aktier och 936 105 optioner motsvarande 13,2 % av aktiekapitalet (10,4 % efter full utspädning) i amerikanska Etrials Worldwide, Inc. och är därmed den största enskilda ägaren. Etrials aktier och optioner noteras på NASDAQ under symbolerna ETWC resp. ETWCW. 150 379 av MiniDocs aktier i Etrials är deponerade och kommer att annuleras ifall inte Etrials börskurs har överstigit USD 7 per den 19 februari 2008.

· Etrials har ännu inte lämnat sin årsredovisning för 2006. Eftersom bolaget är börsnoterat måste vi avvakta med ytterligare information till dess den blir officiell (se www.etrials.com).

· MiniDoc äger vidare 7 % av aktiekapitalet i Stricent AB i Lund. Bolaget grundades 2002 och utvecklar programvaror för läkemedelsutveckling. Man har under 2006 fokuserat på att utveckla och etablera en komplett programvara för klinisk forskning med goda resultat och ett antal referensorder har erhållits under senare delen av året. Omsättningen under 2006 uppgick till 8,8 Mkr (10,7 Mkr) med ett resultat på -2,4 Mkr (-0,8 Mkr).

· MiniDoc äger även 5 % i Holistik AB som arbetar med kundmätningar och medarbetar-analyser, bl a med hjälp av MiniDocs elektroniska dagböcker. Bolaget har 5 anställda. Om-sättningen under 2006 uppgick till 2,7 Mkr (2,9 Mkr) med ett resultat på 0.3 Mkr.

Verksamhet och framtidsutsikter

MiniDoc är största enskilda ägare i Etrials Worldwide och verkar aktivt för att utveckla bolagets verksamhet. Baserat på Etrials aktuella börskurs uppgår värdet på MiniDocs aktier och optioner till drygt 50 Mkr (inklusive de deponerade aktierna). Detta är en finansiell tillgång och värdet kommer att realiseras vid en tidpunkt som bestäms av bolagets utveckling och kringliggande marknadsförutsättningar. Styrelsen arbetar likaså med att utveckla värdet på innehaven i Stri-cent och Holistik så att även dessa kan säljas inom de närmaste åren.


Resultat och finansiell ställning

Omsättningen för MiniDoc AB uppgick under 2006 till 0,0 Mkr (året innan 0,0 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -0,7 Mkr (-0,8 Mkr). Årets kassaflöde blev 0,0 Mkr (-1,0 Mkr). Likvidi-teten inklusive kortfristiga placeringar uppgick per vid årsskiftet till 0,1 Mkr (0,1 Mkr). Soliditeten uppgick till 95 % (94 %). Antalet utestående aktier uppgick till 88 500 000 vid rapportperiodens utgång (86 300 000).


Personal

Vid slutet av perioden var antalet heltidsanställda 0. All verksamhet sker på konsultbasis.

Bolagsstämma och årsredovisning

MiniDocs ordinarie bolagsstämma äger rum i Stockholm den 9 maj 2007 kl 18.00. Kallelse kommer att införas i dagspressen senast fyra veckor innan bolagsstämman. Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget från och med den 25 april 2006.

För mer information var vänlig besök bolagets hemsida www.minidoc.se eller kontakta VD Per Egeberg, tel 070-593 34 87, eller ordförande Lars Lindgren, tel 08-678 14 50.