AU Holding AB

Bokslutskommuniké för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:50 CET

(Aktietorget: AUH)

Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.10.2006 - 31.12.2006 samt en utvecklingsplan för Kina. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 16:e maj då delårsrapporten för första kvartalet 2007 kommer att presenteras.
- Koncernens nettoomsättning uppgick till 47 560 kkr (28 414 kkr)
- Koncernens rörelseresultat uppgick till -2 214 kkr (451 kkr)
- Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 1 200 kkr (2 054 kkr)
- Vinstmarginalen var 2 % (7 %)
- Soliditeten ökade till 31 % (16 %)
- Balansomslutning: 14 771 kkr (23 176 kkr)
- I delårsrapporten ingår slutredovisningen för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy. I kassaflödesanalysen redovisas detta som försäljning av andelar i koncernföretag.
Under kvartal 3 har dotterbolaget Victor Janson Guldvaru AB avyttrats. Avyttringen redovisas i rapporten som en avvecklad verksamhet.

2006

Omsättningsmässigt var 2006 ett starkt år för AU Holding. Omsättningen för koncernen ökade med 67 % till 47,6 Mkr (28,4 Mkr) (Victor Janson Guldvaru AB har eliminerats från siffrorna för 2005). Under året har dotterbolaget Victor Janson. Avyttringen medför en (mindre) positiv påverkan på resultat- och balansräkningen för koncernen för 2006. Ett nytt dotterbolag har skapats, Svensk Guldplacering som erbjuder investerare att placera i guld. Ytterligare ett dotterbolag har grundats (klart jan 2007) i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd.

Dotterbolaget Alldental har under 2006 haft en positiv utveckling, främst på den kinesiska marknaden. 2005 uppgick försäljningen till Kina till 1 Mkr. Under 2006 uppgick exporten till 19,2 Mkr till Kina. Försäljningen motsvarar 350 % av budget. Mycket arbete har under året lagts ner på marknadsanalyser och utveckling i Kina. Direkta investeringar och kostnader under 2006 i utvecklingen i Kina uppgick till uppskattningsvis 3 Mkr.

Fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet var det starkaste under 2006 försäljningsmässigt. Omsättningen för dotterbolaget Alldental ökade med 48 % under perioden 1.10.2006 - 31.12.2006 och uppgick till 14,5 Mkr (9,3 Mkr) för perioden och 46,3 Mkr (28,4 Mkr) för helåret. Omsättningen till Kina för det fjärde kvartalet var 6,3 Mkr (0,7 Mkr). Även det nyskapade dotterbolaget Svensk Guldplacering har haft en god omsättning på 2,5 Mkr (0). Intresset för guld som investering har ökat i och med stigande metallpriser, och Svensk Guldplacering har skapats för att kunna erbjuda seriösa investerare möjligheten att kunna placera i guld på ett sätt som gör det möjligt att få god avkastning. AU Holding har börjat sälja egna certifierade guldtackor med Good London Delivery Status, vilket innebär att de är internationellt gångbara. Utöver AU Holding kan även Boliden erbjuda detta inom Sverige.

Under det fjärde kvartalet har en försvagad dollar lett till minskade marginaler, c:a 0,3 Mkr. En stor del av faktureringen till Kina sker i USD. Dessutom har en del större investeringar gjorts i Kina under kvartalet som direkt påverkar resultatet för perioden.

Under fjärde kvartalet har aktiviteten intensifierats. Alldental har etablerat ett helägt dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental Metal Technology). Under kvartalet har ny personal anställts, bolaget har flyttat till nya större lokaler samt har skaffat en produktionslokal i Kina. Bolaget jobbar löpande med registreringar och licenser i Kina. Marknadsföringen har också intensifierats i form av större närvaro på branschmässor och annan reklam.

Under kvartalet har många framsteg gjorts av Alldental på den kinesiska marknaden. State Food and Drug Administration (SFDA) har godkänt det underlag som bolaget presenterat för handläggning inför registreringen av produkterna, vilket är ett mycket viktigt steg i processen. Ett nytt dotterbolag, Alldental Metal Technology med fullständiga rättigheter har skapats (ett sk. Wholly Owned Foreign Company). Produktionslokalen i Beijing Development Area (BDA) har blivit godkänd utav SFDA, och bolaget har erhållit ett sk. "Sales Licence" vilket innebär att bolaget har rättigheter att sälja medicinska produkter i Kina. Alldental Metal Technology har flyttat till nya lokaler i Central Business District (CBD) i centrala Peking. Alldental har dessutom knutit till sig viktiga kunder, som Beijing University Stomatological Hospital. Alldental har certifierats för ISO 13485:2003 och ISO 9001:2000. Dessa certifieringar är viktiga för den fortsatta utvecklingen i Kina och i princip all internationell expansion. Men framför allt har Alldental analyserat marknaden och lagt grunden till vidare expansion.

Framtiden

AU Holding ser positivt på 2007. Alldental kommer att investera ytterligare i utvecklingen på den kinesiska marknaden, men kostnaderna kommer att anpassas till försäljningsutvecklingen. Marginalerna på försäljningen i Kina väntas öka löpande under 2007 och 2008, bl.a. pga. närmandet till slutkunder och vissa initiala kundrabatter. Det viktigaste steget i bolagets utveckling i Kina i dagsläget är att erhålla registreringen av produkterna hos SFDA. Registreringen väntas bli klar under våren.

Under 2007 kommer AU Holding att lägga sina krafter även på andra fronter. Bl.a. kommer den skandinaviska marknaden löpande undersökas för potentiella förvärv. Under det första halvåret 2006 analyserades de svenska guld- och dentalmarknaderna för möjliga gynnsamma förvärv, men inga lämpliga objekt hittades. Marknaden verkar dock nu erbjuda flera intressanta förvärvsobjekt, och AU Holding kommer löpande att utvärdera de identifierade objekten.

Bolagets engagemang i ryska Zabaikal Zoloto International Joint Venture (Zabaikal Zoloto) kommer också att utvärderas. Zabaikal Zoloto är ett bolag i västra Sibirien som utför raffinerings- och analystjänster av guldmalm från guldgruvor i närområdet. Zabaikal Zoloto innebär en unik förankring i ett av världens viktigaste områden för guldbrytning.

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.

Styrelsen, den 28 februari 2007

AU Holding AB (publ.)

Bilaga:

Utvecklingsplan för Kina

Marknaden

Att den kinesiska marknaden växer råder det inga tvivel om. Enligt en marknadsundersökning gjord av Svenska Exportrådet för Alldental kommer den kinesiska marknaden för dentala legeringar att växa med 26 % p.a. fram till åtminstone år 2010. Åren 2000 till 2005 var tillväxten så hög som 200 % p.a., detta främst p. g. a. att det inte var förrän år 2000 som man började använda ädelmetallegeringar inom dentalbranschen i Kina. År 2006 väntas den ha omsatt knappt 4 ton guldlegeringar (128 600 oz.), eller 840 Mkr, och för 2007 är uppskattningen 5 ton guldlegeringar (160 750 oz), eller 1050 Mkr. Alldental ämnar växa snabbare än marknaden.

Uppskattningsvis 97 % av en befolkning på 1,3 miljarder är i behov av tandvård, och välfärden i Kina växer lavinartat. Marknaden motsvarar idag ungefär 12 % utav den Europeiska marknaden, vilket tydligt visar att den är mycket liten i förhållande till befolkningen. I och med att välfärden ökar kommer också efterfrågan på tandvård att öka. Dessutom är 90 % av de legeringar som används i Kina importerade eftersom guldlegeringar anses vara en högteknologisk och prestigefylld produkt, och då litar inte teknikerna på kinesiska producenter. Detta är en mycket viktig förutsättning för Alldental som står för kvalitet, service och innovation.

2006 har inneburit en oväntad utveckling i Kina för Alldental. Efter ett första närmande i slutet av 2005 har försäljning gått över förväntan. Efter ett positivt första halvår beslutade Alldental att tillsätta en ledning och påbörja alla de registreringsprocesser som krävdes för att uppnå de mål som formulerats. Andra hälften av 2006 gick åt att etablera ett nytt bolag, söka registreringar samt öka försäljningen.

De analyser som bolaget gjort det senaste året har lett till beslutet att utöka verksamheten i Kina, speciellt genom omplacering av en del av produktionsprocessen till Kina. Alldental Metal Technology är en del i det ledet. Att lägga vissa nyckelmoment av produktionsprocessen i Kina kommer leda till en ökad närhet till marknaden och en rad konkurrensfördelar, samt ökade marginaler. En fortsatt etablering och djupare förankring i landet kommer att gynna bolaget på många sätt, bl.a. pga. Kinas restriktiva importpolicy.

Under 2007 har Alldental för avsikt att i Kina:

- Arbeta med licenser och registreringar,
- Öka kundkretsen och försäljningen,
- Närma sig slutkunderna,
- Starta upp viss produktion,
- Utöka personalstyrkan,
- Fortsätta etablera varumärket Alldental på marknaden,
- Närvara vid branschmässor,
- Undersöka möjligheten att utöka verksamhetsområdena.

Guld avreglerades (till viss del) år 2001, vilket lämnar utrymme för nya aktörer att agera. Reglerna är dock fortfarande mycket svårtolkade och marknaden är relativt stängd, men AU Holding har för avsikt att med hjälp av gedigen branschkunskap, avancerad Know-How och lokal personal kunna börja agera även inom andra områden av guldbranschen i Kina. Kina är en av världen främsta guldproducenter.

Målet är att kunna sälja ädelmetallegeringar på den kinesiska marknaden till slutkonsumenter med goda marginaler med en lokal organisation med stark förankring i den lokala marknaden, samt uppfattas som ett starkt varumärke som står för kvalitet, service och innovation.

Styrelsen, februari 2007

Au Holding AB (publ.)

AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

Pressmeddelande den 28 februari 2006