Yield AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2006 I YIELD AB

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:15 CET

Yield AB har beslutat senarelägga bokslutskommuniké för 2006 från tidigare meddelat den 15 februari 2007 till nytt datum den 22 februari 2007.

Anledningen är att Archelon Mineral AB lämnar sin kommuniké den 22 februari och att detta bolag har en resultatpåverkan i Yield AB då Archelon under 2006 varit ett helägt dotterbolag till Yield AB.

Göteborg den 14 februari 2007

Yield AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg
Tfn 031-131190


Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield-aktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 700 aktieägare.Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM.
I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.