Sagax

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2009

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:20 CET

Hyresintäkter
Hyresintäkterna för perioden januari–december 2009 ökade till 566,3 miljoner kronor (491,4 miljoner kronor föregående år).

Förvaltningsresultat
Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvaltningsresultatet ökade till 242,8 (188,5) miljoner kronor, vilket är det högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat.

Omvärdering av finansiella instrument
Omvärderingar av finansiella instrument har påverkat resultatet med 38,8 (-421,7) miljoner kronor, varav 34,2 (-344,0) miljoner kronor avsåg Sagax räntederivat.

Omvärdering av fastigheter
Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 422 (6 060) miljoner kronor. Resultatet har belastats med -244,6 (-127,9) miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8,1 % (7,6 %) under året. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 9,1 (9,3) år.

Resultat efter skatt
Årets resultat efter skatt uppgick till 33,7 (-181,5) miljoner kronor, motsvarande -0,59 (-17,53) kronor per stamaktie efter utspädning.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 236,3 (184,1) miljoner kronor motsvarande 15,29 (12,11) kronor per stamaktie efter utspädning.

Förändringar i fastighetsinnehav
Sagax har under året investerat 656,8 (1 351,6) miljoner kronor varav 447,4 (1 254,1) miljoner kronor avsåg förvärv och 209,4 (97,5) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås till stamaktieägarna.

Prognos
För 2010 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 300 miljoner kronor.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2009 till 917 000 kvadratmeter fördelat på 113 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2010 kl. 08.00.