Sagax

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:09 CET

Hyresintäkter

Hyresintäkterna för perioden januari-december 2010 ökade till 644,4 miljoner kronor (566,3 miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet ökade till 324,7 (242,8) miljoner kronor.

Fastighetsvärden

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 535 (6 422) miljoner kronor. Fastigheternas orealiserade värdeförändringar exklusive valutaeffekter uppgick till 253,7 (-222,9) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde negativa valutaeffekter om -78,8 (-21,7)miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8,1 % (8,1 %) under året. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 8,6 (9,1) år.

Omvärdering av finansiella instrument

Omvärdering av finansiella instrument har skett med 76,5 (38,8) miljoner kronor varav räntederivat omvärderats med 63,7 (34,2) miljoner kronor till följd av stigande marknadsräntor.

Resultat efter skatt

Årets resultat efter skatt uppgick till 491,7 (33,7) miljoner kronor, motsvarande 31,90 (-0,62) kronor per stamaktie efter utspädning.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 308,0 (236,3) miljoner kronor motsvarande 17,86 (15,29) kronor per stamaktie efter utspädning.

Fastighetsinvesteringar

Sagax har under året investerat 1 172 (656,8) miljoner kronor varav 991,7 (447,4) miljoner kronor avsåg förvärv och 180,1 (209,4) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Sagax har även förvärvat 50 % av aktierna i intresseföretaget Söderport Holding AB.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor (-) per stamaktie. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 (2,00) kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor.

Prognos för 2011

För 2011 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv uppgå till 360 miljoner kronor.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2010 till 1 024 000 kvadratmeter fördelat på 129 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 08.00.