A-COM Communication Aktiebolag

Bokslutskommuniké för A-Com AB, 1 maj 2002 - 30 april 2003

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 14:50 CEST

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -36,4 (-82,6) Mkr

Periodens resultat uppgick till -35,6 (-191,7) Mkr

Omsättningen sjönk med 13% och byråintäkten sjönk med 11% för jämförbara enheter

Högre byråintäkt i fjärde kvartalet än föregående år för jämförbara enheter

Positivt rörelseresultat för de rörelsedrivande bolagen i fjärde kvartalet

FJÄRDE KVARTALET: 1 februari - 30 april, 2003
Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 83,3 (168,6) Mkr och byrå­intäkten till 60,4 (91,9) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var omsättningen 96,3 Mkr och byråintäkten 57,1 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,1 (-25,5) Mkr. För jämför­bara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -30,7 Mkr.
Periodens resultat uppgick till 10,2 (-96,0) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till -3,1
(-8,9) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwill­av­skrivningar om -2,7 (-2,4) Mkr.
Kassaflödet under perioden uppgick till 2,2 (9,3) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (-15,4) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till 0,61 (-7,75) kr.

12 MÅNADER: 1 maj, 2002 - 30 april, 2003
Omsättningen under räkenskapsåret 2002/03 uppgick till 337,9 (624,3) Mkr och byråintäk­ten till 224,0 (378,3) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var omsättningen 386,5 Mkr och byråintäkten 252,3 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -36,4 (-82,6) Mkr. För jämför­bara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -68,2 Mkr.
Periodens resultat uppgick till -35,6 (-191,7) Mkr. Minoritetens andel i resultatet upp­gick till -6,2
(-11,5) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwill­av­skrivningar om -11,4 (-11,4) Mkr.
Kassaflödet uppgick till -11,3 (11,9) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -54,5 (-93,7) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -2,54 (-15,69) kr.

Under räkenskapsåret har drygt tio dotterbolag och ett antal intressebolag avyttrats eller avvecklats, vilket resulterat i minskad omsättning och byråintäkt för koncernen som helhet. Nedgången i omsättning och byråintäkt i befintlig struktur är främst betingad av det svaga marknadsläget.

Det förbättrade rörelseresultatet är till stora delar en effekt av de kostnadsbesparingar, effektiviseringar och struktur­förändringar som genomförts i koncernen under räkenskapsåret. Effekten av kostnads­besparingarna för jämförbara enheter är 18 procent lägre personalkostnader samt 11 procent lägre hyreskostnader jämfört med föregående år. För fjärde kvartalet är effekten 14 procent lägre personalkostnader och 23 procent lägre hyreskostnader jämfört med samma period föregående år. Att effekten för fjärde kvartalet endast uppgår till 14 procent beror på att ett fåtal bolag haft en kraftig tillväxt. Exkluderas dessa blir effekten drygt 20 procent lägre personalkostnader för fjärde kvartalet 2002/2003 jämfört med samma period 2001/2002.

Beslutade men ännu ej genomförda personalminskningar, vilka omfattar cirka 4 procent av den befintliga personalen, kommer att ytterligare sänka kostnaderna.

VD:s kommentar
Jag tillträde som VD för A-Com i juni 2002 och hade då inte full insikt om det kärva år som väntade oss. Marknadsläget har varit mycket tufft i reklam- och marknadskommunikationsbranschen och många byråer har dukat under i den hårda konkurrensen. I det perspektivet har A-Com som helhet gjort ett acceptabelt år. Vi har kämpat med lönsamhetsproblem i ett antal av våra bolag. Trots att resultatet fortfarande är oacceptabelt är det en markant förbättring från föregående år. Vi har tampats med en sviktande ekonomi och med en tung ryggsäck från tidigare år. Vårt fokus har handlat om att säkra bolagens och koncernens styrka och kvaliteter för att återigen kunna flytta fram positionerna när marknaden och vår finansiella situation tillåter det.

Detta har inneburit ett flertal direkta åtgärder. Vi har sålt eller avvecklat ett antal bolag. Förutom Mediabolagen, som såldes i början av året, har de sålda bolagen antingen varit förlustbringande eller haft för hög risknivå. Även i fortsättningen kommer bolag som inte visar vinst att avvecklas. Kraftiga reduktioner avseende personal- och hyreskostnader har genomförts. Koncerngemensamma avtal har förhandlats fram för att sänka bland annat IT- och telefonikostnaderna. Genomförda åtgärder har fått avsedd effekt och A-Com har nu en bra grund att utgå ifrån.

I vår bolagsportfölj finns många och kompetenta bolag. Under året har det visat sig på flera sätt. Kundtillströmningen har varit förhållandevis god och bolagen har fortsatt att visa stor kreativitet. Detta har renderat framgångar och utmärkelser såväl nationellt som internationellt.

A-Com omfattar nu 26 rörelsedrivande bolag, vilket är en kraftig reduktion av antalet bolag från tidigare år. Detta möjliggör ett närmare samarbete mellan bolagen och en bättre uppföljning från A-Coms sida. Tidigare med som mest över 70 bolag i gruppen var detta inte möjligt.

Bolagen inom A-Com skall vara marknadsledande inom sina respektive områden. Detta är en del av vår affärsidé "Spetskompetens i samverkan". Flera av bolagen har redan denna position, medan andra är på väg dit. Denna målsättning ställer höga krav på entreprenörerna i koncernen, krav som de arbetar hårt på att leva upp till. I förlängningen innebär detta att spetskompetensen förädlas och utvecklas och att vi, i samverkan bolagen emellan, kan leverera de bästa lösningarna till våra uppdragsgivare. Det är med glädje jag kan konstatera att vi startat ett nytt bolag under året; C.ROI. Det ligger i A-Coms affärsidé att starta nya bolag och är något som vi historiskt sett varit mycket duktiga på.

Statistik över marknadsutvecklingen i branschen hittills för 2003 visar på en svag återhämtning jämfört med föregående år.

Jag vill sända ett stort tack till alla medarbetare som kämpat på i dessa svåra tider. Vi är ännu inte färdiga med bygget av det nya A-Com, men vi är på väg. Vägen till fullt ut återställt förtroende går via återskapad lönsamhet, endast då det målet är nått kan vi helt lägga omstruktureringsfasen bakom oss.

A-Com är idag ett företag med bas i Stockholm och med drygt 250 erfarna och mycket kompetenta med­ar­betare. Vi har en bra grund att stå på med utomordentliga kundrelationer och en kostnadseffektiv organisation. Det finns nu förutsättningar att blicka framåt på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Viktigast nu är att åter kunna visa god lönsamhet.

Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef, A-Com