Generic Sweden

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:55 CET

Januari-december 2006
· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 219 064 TSEK, proforma 216 890 (209 099).
· Rörelseresultatet uppgick till 7 411 TSEK, proforma 10 164 (14 930), och rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent, proforma 4,7 (7,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 3 606 TSEK, proforma 6 383 (10 069).
· Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (1,49) *.
· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 20 681 TSEK (19 908).
· Callcenterverksamheten i Uniguide AB har avyttrats. Detta har haft en effekt på årets rörelseresultat med -2 753 TSEK. I rapporten ingår en proformaresultaträkning exklusive callcenterverksamheten.
· Den 21 september förvärvade moderbolaget Generic Sweden AB utestående 35 procent av aktierna i Generic Integration Sweden AB. Generic Integration är därefter ett helägt dotterbolag till Generic Sweden AB.


(För tabell se bifogad fil)

Proforma
En proformaredovisning har upprättats exklusive resultatet från callcenterverksamheten i dotterbolaget Uniguide och exklusive resultatet från avyttringen av Uniguide för perioden 1 januari - 31 december 2006. Proformaredovisningen återfinns på sidan 9 i bokslutskommunikén. För perioden okt-dec 2006 har ingen proformaredovisning upprättats eftersom avyttringen av Uniguide inte haft någon resultatpåverkan under denna period.

VD:s kommentar:
- 2006 har varit ett mycket händelserikt år. Vår callcenter verksamhet har avyttrats och fortsatta satsningar har skett både inom telekom- och konsultverksamheten. Vi har även lagt grunden för en fortsatt expansion mot den civila sektorn inom konsultverksamheten. Under hösten börsnoterades bolaget på NGM som ett led i den fortsatta expansionen. Vi är dock inte nöjda med resultatutvecklingen under året som gått även om detta till viss del kan förklaras av engångskostnader till följd av börsnoteringen och avyttringen av Uniguide AB. Vi har därför vid årsskiftet infört en ny organisation inom konsultrörelsen för att effektivisera verksamheten. Konsultrörelsen har en god orderingång och telekomrörelsen går fortsatt bra. En effektivare konsultorganisation tillsammans med de nya tjänster vi lanserat inom telekomrörelsen 2006 beräknas ge positiva effekter under 2007. Tester med 870-MHz frekvensen har avslutats och arbetet med ett första lokalt nät i Nacka/Värmdö pågår. Jag ser därfö r med tillförsikt fram mot det kommande året.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)För ytterligare information och frågor, kontakta:
Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB, e-post: hans.nilsson@generic.se Christian Lind, Ekonomichef Generic Sweden AB,e-post christian.lind@generic.se
Tel: 08-601 38 00

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.generic.se


Om Generic Sweden:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. IT- och integrationskonsultbolagen Generic Systems och Generic Integration erbjuder högkvalitativa konsulttjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl.a. meddelandetjänsten Minicall. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen, med c:a 170 anställda, omsatte 210 mkr och hade ett resultat efter skatt på 10 mkr under 2005. Bolagets aktie noteras på NGM Equity i oktober 2006, med kortnamnet GENI.