Countermine Technologies AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB 2006-01-01--2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:26 CET

Countermine fortsätter med omfattande marknadsbearbetning med sikte på minst ett betydande kontrakt i Medelhavsområdet/ mellanöstern.

· Försäljningen under fjärde kvartalet blev 1 149 KSEK (2 520)

· Omsättningen uppgick under året till 5 743 KSEK (14 302) den stora differensen mellan åren beror på att föregående år innehöll stora försäljningar till intressebolaget Countermine Operations AB.

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -25 891 KSEK (-6 469), vinst per aktie uppgick till -0,77 SEK (-0,40). Soliditeten uppgick till 26% ( 31%). Vinst per aktie uppgick till -0,77 SEK (-0,40).

· Orderstocken i koncernen (exklusive Countermine plc) uppgår till drygt 43 MSEK att levereras under 2007.

· Vid årets slut tillfördes Bolaget 29,0 MSEK genom nyemission. Inom intressebolaget Countermine plc pågår en nyemission, som kommer att tillföra intressebolaget drygt 8 MSEK, som en mellanfinansiering inför den planerade noteringen på AIM i London

Countermine i korthet
Med minerade landområden motsvarande hela Skandinaviens yta är behovet av minsanering omfattande i stora delar av världen. Detta gäller inte minst för kommersiell markexploatering som oljeutvinning, väg- och byggprojekt samt livsmedelsproduktion. Countermine Technologies AB (publ) ("CMT") arbetar genom dotterbolagen Countermine Engineering AB (CME) med utveckling och produktion av effektiva minsaneringsmaskiner och tillhörande utrustning och genom Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB med försäljning, service och reparationer av Metz räddningsfordon i Sverige. Intressebolaget Countermine plc med dotterbolagen Countermine Operations AB ("CMO") och TerraFirma d.o.o. arbetar med minsaneringsoperationer för att återställa mark i mindrabbade områden. Moderbolaget CMT är noterat på NGM Equity.

Verksamheten

Countermine Technologies AB
CMT har tillförts brutto 29 MSEK genom en nyemission under året. Teckningsoptioner som under år 2005 utställts, kan under perioden fram till 2007-03-30 tillföra bolaget ytterligare 17,6 MSEK.
Countermine Engineering AB
Produktionen avseende nästa generation minröjningsmaskiner O.R.A.C.L.E.II, pågick under året i bolagets lokaler i Södertälje. De två första maskinerna i serien minröjningsmaskiner har ett ordervärde om 23 MSEK och är beställda av Countermine plc. Bolaget har möjligheter att utöka produktionskapaciteten i en första fas till sex maskiner per år.
Eftersläpning i produktionen under året, beror delvis på försenade leveranser av komponenter och att vissa komponenter haft kvalitetsproblem. I viss mån har extra utvecklingsarbete krävts för att möta problem och införa förändringar. I bilaga återfinns en mer teknisk beskrivning av ORACLE II tillsammans med några foton av den första maskinen.

Grauers
Verksamheten har haft en god beläggning med servicearbeten dels i egna verkstaden och dels ute hos kund. Tre större renoveringsarbeten av äldre stegbilar har genomförts. Ytterligare renoveringsarbeten har påbörjats. Grauers har sålt två stegbilar till Stockholms Brandförsvar (11 500 KSEK). Produktionen av dessa har påbörjats under 2006 med slutleverans under 2007. Bolaget har också under året fått en order på en METZ hävare med leverans under 2007 till ett ordervärde om 4 500 KSEK. Till ordern finns också knuten en option på ytterligare en hävare.

Countermine plc, Countermine Operations inklusive TerraFirma d.o.o.
Mycket omfattande marknadsbearbetning har genomförts med fokusering på länder kring Medelhavet.
Många nya kanaler för marknadsinsatser öppnades i och med bildandet av Countermine plc i London. Engelska myndigheter gav ett aktivt stöd i både marknadsföringsaktiviteter och bidrog med kundkontakter.

Under året har 10 projekt genomförts i Kroatien omfattande 1 138 105 kvadratmeter.

Eftersom Countermine plc bearbetar förfrågningar för ett flertal större minröjningsuppdrag har Bolaget förberett att omdisponera en del av den befintliga maskinkapaciteten från Kroatien till nya områden. För att kompensera verksamheten i Kroatien har en mindre minröjningsmaskin av annat fabrikat tagits i drift under 2006. Det är bolagets bedömning att denna maskin möjliggör fortsatt verksamhet i landet även om den stora maskinen Oracle I skulle behöva utnyttjas i annat land.

Efter perioden
Styrelsen har fattat beslut att lägga samman verksamheterna i dotterbolagen Countermine Engineering AB och Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB i nuvarande Grauers firma som namnändras till CME Engineering AB och opererar med bifirman Grauers. Ändringsanmälan har ingivits till Bolagsverket.
Countermine Engineering AB
Den första nyproducerade ORACLE II undergår leveranskontroll som påbörjades vecka 6. När kontrollerna har slutförts, vilket beräknas ta fyra till sex veckor, kommer maskinen att levereras till Countermine plc. Den andra maskinen levereras under maj månad.

Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB
Bolaget har erhållit en ny order på ytterligare en hävare till Stockholms Brandförsvar. Bolaget har en hög aktivitetsnivå och har flera uteliggande offerter.

Countermine plc, Countermine Operations och Terrafirma d o o.
De två nya maskinerna skall driftsättas på det mest effektiva sättet för pågående marknadsaktiviteter. Det innebär att certifiering av Oracle II kommer att ske i flera länder.

I ett av de länder förhandlingar pågår har myndigheterna gett som planeringsförutsättning en snabb upphandling och en nära nog omedelbar igångsättning av minröjningsuppdraget.

Projektet i Turkiet som offererades i september har ännu inte kommit till stånd eftersom förhandlingar pågår om privatiseringen av området. Uppdraget offererades i konsortium med ett annat bolag. Offertvärdet uppgår till ca 11 MUSD och omfattar 6 miljoner m2 minerad mark med sikte på att utveckla en region med bland annat ekologiskt lantbruk, en järnvägslinje och en motorväg. Området som skall privatiseras är idag ett stort statligt lantbruk.

Marknadsaktiviteterna i övriga länder visar på ett stort behov av storskaliga minröjningstjänster. Bolagets avser att expandera genom att etablera sig i minst ett nytt land per år Förutsättningarna i respektive land varierar, men i samtliga länder krävs att en lokal organisation etableras. Expansionsstrategin möjliggör att certifiering av utrustning, handlingar och tillstånd kan inhämtas i god tid före start av uppdrag. Bolagets operativa förmåga i det aktuella landet utvärderas med en strävan att personalen i så stor utsträckning som möjligt skall vara lokalt rekryterad. För att snabbt kunna agera i Turkiet har Countermine plc påbörjat bolagsbildningsprocessen i Turkiet där Countermine Turkey Ltd blir basen för den operativa verksamheten.

Strategin och val av länder kommer att styra produktionen av Oracle maskiner. Vissa projekt innebär att ett stort antal maskiner kan behöva produceras på kort tid. Countermine Engineering planerar för detta genom att förbereda olika produktionsscenarier, som också kan innebära att licensproduktion blir nödvändig för att möta efterfrågan.

Oljeindustrin har generellt visat ett stort intresse för Bolagets teknik och operativa kapacitet. Detta har resulterat i att två mycket stora områden är under projektering. Det ena projektet är ett antal 1 000 km2 stora områden som skall genomgå seismologiska undersökningar. Minproblemets omfattning kartläggs för närvarande. Det andra projektet är ett mycket stort område (250 000 km2)som skall prospekteras och där ett raffinaderi skall etableras med tillhörande infrastruktur och ett antal pipelines. Hur stor yta där röjning erfordras har ännu inte kunnat fastställas. Den operativa ledningen i oljebolaget har uttryck att den enda möjligheten att genomföra projektet under överskådlig tid är att utnyttja Oracles höga kapacitet. Förutsättningarna i båda områdena bedöms som goda.Koncernens finansiering

Countermine Technologies AB
Under året har CMT tillförts 29 MSEK genom nyemission av aktier. Utställda teckningsoptioner kan vid utnyttjande under perioden fram till 2007-03-30 kan tillföra bolaget 17,6 MSEK.

Countermine plc
Under året har avtal om nyemission till ett belopp av £ 600 000 träffats varav Countermine Technologies tecknat £ 200 000. Emissionen beräknas bli registrerad under februari 2007.

Investerarna i den första omgången (3,5 MGBP)har en option teckna ytterligare aktier i Countermine plc till 35 % högre kurs, vilket skulle tillföra ytterligare 4,7 MGBP (ca 65 MSEK), varefter CMT's ägarandel kommer att uppgå till ca 39 %.

Efter perioden
Countermine Technologies AB
Bolaget har återbetalat ett konvertibelt förlagslån om 1 MSEK.

Resultat och finansiell ställning
Omsättningen uppgick under perioden till 5 743 KSEK (14 302). Omsättningsminskningen är helt hänförlig till att bildandet av Countermine plc 2005 innebar stora försäljningar av tillgångar från CMT-koncernen till intressebolaget. Resultat efter finansnetto uppgick till -25 891 KSEK (-6 469). Vinst per aktie uppgick till -0,77 SEK (-0,40). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 16 370 KSEK (30 044). Soliditeten uppgick till 26 procent (30,5) Koncernens eget kapital uppgick till 16 513 KSEK (18 964).
Årsredovisning och bolagsstämma
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2006 kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget från och med mitten av mars och publiceras på hemsidan. Ordinarie bolagsstämma hålles den 25 april kl. 14.00 i Bolagets lokaler, Södertälje.

Countermine Technologies AB, Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje

Rapportillfällen under 2007
Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars kommer att lämnas den 25 april 2007.
Delårsrapport för kvartal 2, 13 juli 2007
Delårsrapport för kvartal 3, 15 november 2007
Bokslutskommuniké 2007, 15 februari 2008

Södertälje den 16 februari 2007
Countermine Technologies AB (publ)
Styrelsen

Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.