Gexco AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR GEXCO AB (PUBL), JANUARI – DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:55 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44836

GEXCO: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR GEXCO AB (PUBL), JANUARI – DECEMBER 2006

(NGM:GXCO)

* Nyemissioner under perioden januari - december 2006 tillförde Gexco 41,2 MSEK. Antalet utestående aktier ökade till 431 857 908.
* 56 nya inmutningar har beviljats. Totalt innehar Bindal Gruver AS 74 inmutningar i Kolsvik, Reppen och Finnlifjellet.
* Resursberäkning i Kolsvik.
* Anrikningsverket har färdigställts, intrimmats och provkörts.
* Fortsatt prospektering.
* Förstärkning av organisationen.
* Använda medel under perioden uppgår till 22 835 kSEK varav 15 261 kSEK använts till prospektering och utrustning.
* För perioden januari - december 2006 var koncernens nettoomsättning 0 kr, resultat före skatt -9 551 kSEK och resultatet per aktie -0,03 SEK.


Som tidigare meddelats har Gexco identifierat brister i redovisningen av affärstransaktionen 2004 då Gexco förvärvade Bindal Gruver AS. Redovisningen i 2005 års årsredovisning och i delårsrapporter 2006 har inte upprättats utifrån att detta förvärv utgjorde ett s k omvänt förvärv. Den huvudsakliga förändringen då förvärvet nu redovisas som ett omvänt förvärv är att det uppkommer en goodwillpost om ca 8 MSEK då förvärvspriset ställs mot förvärvade nettotillgångar i Gexco. Denna goodwillpost kan anses utgöra värdet på att få tillgång till Gexcos börsplats. Då emellertid Gexcos verksamhet f n inte har något kassaflöde som underbygger goodwillvärdet skrivs goodwilltillgången omgående ned till noll. Nedskrivningen försämrar redovisat resultat för 2004 med ca 8 MSEK. Den goodwillpost om ca 3 MSEK som ursprungligen redovisades vid förvärvet av Bindal Gruver försvinner då förvärvet nu redovisas som ett omvänt förvärv. Dessa förändringar i den historiska redovisningen påverkar inte Ge xcos
pågående verksamhet eller möjligheterna till en positiv utveckling i Bindal. Totalt påverkar ovanstående justeringar verksamhetsåret 2006 genom en minskning av redovisad goodwill med ca 3 MSEK och en motsvarande minskning av eget kapital.

Resultatet
Resultatet för koncernen under 2006 uppgår före skatt till -9 551 (-4 082) kSEK, varav Bindal Gruver
-5 306 (-2 332) kSEK. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Bindal med -1 967
(-1 719) kSEK.
Likvida medel uppgår per 2006-12-31 till 21 847 (3 684) kSEK. Under perioden har likvid från nyemissioner med 41,2 MSEK tillförts.

Verksamheten
Gexco utvecklar och utvinner guldfyndigheter i Skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco äger via det helägda dotterföretaget Bindal Gruver AS en antagen mineraltillgång i Bindal innehållande ca 15 ton guld. Bindal genomför prospektering och provdrift med syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten.

Emissioner ger Gexco 41,2 MSEK
Under mars 2006 utnyttjade styrelsen i Gexco hela mandatet från bolagsstämman i juni 2005 och utgav 30 miljoner nya aktier utan företräde. Emissionen tillförde bolaget 12 MSEK. I november 2006 genomfördes en företrädesemission på knappt 72 miljoner aktier som tillförde 28,8 MSEK. Emissionen tecknades
till 94 % med företräde och övertecknades med 49 %. Under 2006 har 0,4 MSEK tillförts genom utnyttjande av teckningsoptioner. Antalet aktier i bolaget ökade under 2006 till 431 857 908.

Inmutningar i Bindal
Gexcos dotterföretag Bindal Gruver AS har hos den norska Bergmästaren under 2006 beviljats 56 nya inmutningar (undersökningstillstånd) i Kolsvik. Totalt har Bindal Gruver nu 74 inmutningar i Kolsvik, Reppen och Finnlifjellet. Inmutningarna täcker drygt 22 kvadratkilometer.


Resursberäkning i Bindal
För centrala delar av Kolsviksfyndigheten rapporterades, som indikerad mineraltillgång, 422 000 ton med 4,6 gram guld per ton. Guldinnehållet är 1,96 ton guld vid en cut-off på 2 gram guld per ton. Gexcos tidigare uppskattningar på total antagen mineraltillgång på ca 15 ton guld för hela Bindal Gruver kvarstår varav 1,9 ton är indikerad mineraltillgång.

Anrikningsverket har färdigställts, intrimmats och provkörts
Till provkörningen har det material som togs ut vid drivningen av servicetunneln 2005 använts.
Prov på materialet från mars 2006 i labskala hos Knelson visade en guldhalt på 6,25 gram guld per ton och det gick att utvinna 80,6% av guldet. Prov taget på materialet vid provkörning i vårt eget verk nu i höst höll 7,5 gram guld per ton och man kunde utvinna 78 % av guldet. Det bör noteras att halter i det material som anrikats inte kan antas vara representativ för hela eller delar av fyndigheten i Kolsvik.

Fortsatt prospektering
Under 2006 har det borrats ca 2 400 meter fördelat på 10 borrhål. Borrhålen har i huvudsak syftat till att kartlägga den s.k. breccian på djupet och en möjlig förlängning norrut från de centrala delarna av Kolsvik. Det har även lämnats 165 ytprover för analys.

Förstärkning av organisationen
Gexco har anställt Alf Viktor Larsen som ansvarig för anrikningsverket i Bindal, Charlotte Pantzerhielm som ansvarig för Gexcos PR samt anlitat Mikael Karlin som tillförordnad CFO med ansvar för Gexcos fortsatta finansiering.

(För tabell se bifogad fil)

Konvertering av teckningsrätter
I samband med nyemission i november 2003 tilldelades även en teckningsrätt för varje tecknad aktie som gav innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Gexco till kursen 60 öre under perioden 1 januari 2004 till 30 december 2006. Totalt fanns 6 349 956 utestående rätter.

Enligt villkoren räknas teckningsrätter om i samband med företrädesemissioner. Efter omräkning i oktober 2005 gav varje teckningsrätt rätt att teckna 1,22 aktier i Gexco till kurs 49 öre per aktie och efter omräkning i december 2006 gav varje teckningsrätt rätt att teckna 1,27 aktier till kurs 47 öre per aktie.

Gexco har enligt beslut på bolagsstämman den 13 juni 2006 bemyndigat styrelsen att utge aktier till innehavare av teckningsrätter i Gexco.

Under perioden januari - juni 2006 påkallades 726 600 teckningsrätter som omvandlades genom utgivande av 886 452 aktier till teckningskurs 49 öre. Dessa 886 452 aktier registrerades av bolagsverket under augusti 2006.

Under perioden juli - september påkallades 160 344 teckningsrätter som omvandlades genom utgivande av 195 620 aktier till teckningskurs 49 öre. Under perioden oktober - december påkallades 3 842 130 teckningsrätter som omvandlades genom utgivande av 4 879 505 aktier till teckningskurs 47 öre. Dessa 5 075 125 aktier registrerades av bolagsverket under februari 2007. Totalt har Gexco efter detta 436 933 033 aktier.

Ej utnyttjade teckningsrätter har förfallit per 2006-12-31.


Årets resultat
Koncernens resultat för räkenskapsåret 2006 uppgick före skatt till -9 551 (-4 082) kSEK.

Finansiell ställning
Koncernen hade per bokslutsdagen en likviditet på 21 847 kSEK. Soliditeten uppgick till 91 %.
Koncernens egna kapital uppgick till 44 156 kSEK, vilket motsvarade 0,10 SEK per aktie.
Koncernen saknar fria medel.


Övriga projekt i Gexco
Utöver innehavet i Bindal Gruver äger Gexco per december bearbetningstillstånd (utmål) avseende Harnäsgruvan i Värmland.

Anställda
Medelantalet anställda under perioden var 4 personer på heltid.

Investeringar
Under 2006 har Gexco investerat 8 796 kSEK i prospektering och 6 465 kSEK i utrustning för att utveckla
fyndigheterna i Bindal.

Styrelsens arbete
Gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under 2006 haft
9 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Årsstämma
Årsstämma i Gexco är planerad att hållas i Stockholm den 26 april 2007 kl.14 på Wennergren Center, Sveavägen 166, Stockholm.

Informationspolicy
Gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen 2007

- Kvartalsrapport för perioden januari t o m mars presenteras den 26 april.
- Halvårsrapport för perioden januari t o m juni presenteras den 22 augusti.
- Niomånadersrapport för perioden januari t o m september presenteras den 24 oktober.
- Bokslutskommuniké för 2007 presenteras den 20 februari 2008.
- Företagets pressreleaser distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.gexco.se.


ÖVRIG INFORMATION

Börsnotering på NGM Equity
Gexco är noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är SE0001057910. En börspost uppgår till 5 000 aktier.

Aktiedata
Gexcoaktien betalades den 31 dec till 0,87 SEK. Detta ger ett börsvärde i Gexco på 375 MSEK. Aktiekapitalet uppgick till 8 637 158 SEK.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per 31 december är 431 857 908.

Nyckeltal per den 31 december 2006
Resultat per aktie: -0,03 SEK
Eget kapital per aktie 0,10 SEK
Soliditet: 91,4 %
Kassalikviditet: 617 %

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. Redovisningsprinciperna är oförändrade från årsbokslutet 2005 och baserade på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU . Under året införda tillämpningar, uppdateringar och nya tolkningar av redovisningsstandarder har inte haft någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RR 32.


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Gexcos revisor.

Stockholm den 22 februari 2007
Styrelsen för Gexco AB (publ)

Frågor om denna bokslutskommuniké kan ställas till VD Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35.


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.