Jello AB

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:00 CET

(Aktietorget: JELL)

Tolvmånadersperioden januari - december 2006

- Nettoomsättningen uppgick till: 4 208 122 kr
- Resultat före finansiella poster: -2 575 819 kr
- Resultatet efter finansiella poster: -2 461 377 kr
- Maj förvärvades Butiker.se, webkatalog för svenska on-line butiker

Tremånadersperioden oktober - december 2006
- Nettoomsättningen ökade med 76% jämfört med kvartal 3 , 1 991 948 (1 133 469) kr
- Resultat före finansiella poster: -351 714 kr
- Resultat efter finansiella poster: -313 504 kr

Händelser efter periodens utgång
- Nettoomsättning januari 2007: 928 865 kr
- Resultat efter finansiella poster januari 2007: 34 974 kr
- Årsavtal med Globen shopping, 50 butiker
- Årsavtal med Solna Centrum, 122 butiker
- Geografisk sökfunktion
- Ny design av Jello.se
- Strategiskt avtal med SEO

Målsättningen för 2007 är en kraftig ökning av nettoomsättningen med ett positivt resultat.

Verksamheten 2006

Under 2006 har Jello utvecklats till en verksamhet med ett kunderbjudande som är ledande inom on-line söktjänster i Sverige. Jello har utvecklat en kundlösning med full mätbarhet vilket gör att kunden kan känna sig trygg med sin investering i Jello.se och Butiker.se. Ett bra exempel på detta är Jello's kund Ellos.se som omsätter ca 180 000 kr per månad mätt direkt på statistik från besökare skickade från Jello.se och butiker.se till ellos.se. Ellos resultat visar enligt de själva en ca 3 ggr bättre avslutsprocent än vad vissa av deras andra leverantörer kan ge för en betydligt dyrare tjänst. Detta visar på att vi har en mycket konkurranskraftig lösning att erbjuda.

Under 2006 har Jello tecknat större avtal med bla. Västermalmsgallerian (40 butiker), Bruno Götgatsbacken (14 butiker), Birger Jarlspassagen (8 butiker), RNB (16 butiker) och även med större internetbutiker som Ellos, La Redoute, Josefssons, tre och Clas Ohlson. Butiker.se förvärvades under maj månad 2006, vilket har visat sig vara ett mycket framgångsrikt förvärv. Butiker.se står idag för 60% av omsättningen i Jello.

Nettoomsättningen ökade med i snitt ca 70% per kvartal under 2006 vilket resulterade i en nettoomsättning på 4 208 122 kr. Resultatet efter finansnetto för helåret uppgick till -2 461 377 kr vilket ligger i linje med bolagets egna förväntningar för året.

Under januari 2007 har Jello visat positivt resultat på månadsbasis, omsättningen i januari var 928 865 kr och resultatet efter finansiella poster var 34 974 kr.

Omsättning och resultat
JELLO AB:s omsättning uppgick under 2006 till 4 208 122 kr. Resultatet efter finansnetto för helåret uppgick till -2 461 377 kr vilket ligger i linje med bolagets egna förväntningar för året.

Likviditet
Bolaget hade vid utgången av perioden likvida medel på 500 291 kr. Bolaget har även finansiella tillgångar i värdepapper på 5 527 465 kr. Kundfodringar uppgår till 1 073 740 kr.

Utsikter 2007
Utsikterna för 2007 ser jag som mycket goda, bolaget har idag en väl fungerande försäljningsorganisation inom internetförsäljning med hundratals nöjda kunder att referera till, vilket ger goda förutsättningar att under året kunna skala upp verksamheten löpande.

Enligt mätinstitutet IRM ökade Internetannonseringen med 50 procent till 2,6 miljarder kronor under 2006. Bakom ökningen står inte minst tjänster där Jello's sökordtjänster erbjuder attraktiva produkter, sökordsmarknadsföring som ökade hela 288 procent till en omsättning på 611 miljoner kronor.
Internetannonsering utgör nu nära 9 procent av den totala mediekakan i Sverige. Störst är fortfarande dagspress med 30 procent av investeringarna. TV stod och stampade på 15 procent av kakan jämfört med året innan.

Målsättningen för 2007 är en kraftig ökning av nettoomsättningen med ett positivt resultat.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Under Januari omsatte Jello 928 865 kr med ett positivt resultat på 34 974 kr. Sedan början av året har Jello vunnit större avtal med Globen Shopping och Solna Centrum. Jello.se siten har lanserats med geografisk sökfunktion och ny design. Strategiskt avtal har tecknats med SEO. SEO är idag ledande aktör inom sökmotoroptimering och Jello räknar med att trafiken kommer att öka betydligt från de ledande sökmotorerna. Storleken på samarbetet gör att Jello blir en av SEO's viktigaste kunder.

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning utgår för perioden.

Aktien
JELLO AB är sedan den 15 december 2005 noterat på AktieTorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Kursen den 31 december 2006 var 1,02 kronor.

Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommuniké 2006 för Jello AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 21 februari 2007

Anders Mautner
Auktoriserad revisor

Rapportdatum för 2007
Delårsrapport första kvartalet: 20:e april 2007
Delårsrapport andra kvartalet: 15:e augusti 2007
Delårsrapport tredje kvartalet: 19:e oktober 2007
Bokslutskommuniké för 2008: 14:e februari 2008

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på JELLO AB:s hemsida, www.jello.se och på Jello AB´s kontor.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 20:e april 2007, kl. 15.00 på JELLO AB, med adress Linnégatan 89 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta

VD Niclas Trägårdh
niclas.tragardh@jello.se
070- 453 81 46

Stockholm den 23 februari 2007
VD Niclas Trägårdh

JELLO's Affärsidé går ut på tillhandahålla en interaktiv, målgruppsinriktad söktjänst på Internet för konsumenter i syfte att generera ytterligare försäljning för våra annonskunder. Med hjälp av Jellosystems funktionalitet kan våra annonsörer mäta effektivitet på sin annonsering och själva administrera erbjudandet för att optimera utfallet. JELLO AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget.JELLO nätverket har över 350 000 unika besökare per månad.