Netrevelation AB

Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:06 CET

· Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 95,3 (86,1) MSEK, en ökning med 11 % jämfört med samma period 2005. För fjärde kvartalet var ökningen 10 %.

· Rörelseresultat före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden som helhet till + 0,15 (+ 0,06) MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till + 0,07 (+0,3) MSEK.

· Resultat efter skatt för perioden som helhet uppgick till - 7,6 (- 7,7) MSEK och för fjärde kvartalet till - 1,7 (-1,7 ) MSEK. Resultat per aktie uppgick för perioden som helhet till - 0.06 (- 0.07) SEK, och för fjärde kvartalet till - 0.01 (- 0.02) SEK.

· Bruttomarginalen fortsätter att utvecklas positivt och uppgick för perioden som helhet till 16,7 % (16,3%).

· Under fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission vilken tillförde bolaget 29,3 MSEK före emissionskostnader

· Under fjärde kvartalet vann Netrevelation en upphandling avseende taxiresor för Svenska statens myndigheter och verk. Ramavtal för dessa resor, omfattande 3 - 400 MSEK tecknades under januari 2007.


Kontaktpersoner
VD, Roger Blomquist. Email: roger.blomquist@netrevelation.se
IR, Anders Holst. Email: anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North.