Netrevelation AB

Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 31 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:57 CET


  • Nettoomsättningen, exklusive intäkter av engångskaraktär, för perioden uppgick till 121,0 (99,3) MSEK, en ökning med 22 % jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) och poster av engångskaraktär uppgick för året till -3,5 MSEK (-8,2) MSEK och för fjärde kvartalet 0 MSEK (-2,1) MSEK.
  • Nedskrivning av koncerngoodwill har gjorts med 8,9 MSEK
  • Resultat efter skatt för året uppgick till -14,2 (-1,6) MSEK, fjärde kvartalet    -9,2 (6,1) MSEK och resultat per aktie för året -0,06 (-0,01) kr.
  • Bruttomarginalen för året uppgick till 15,6 % (15,4 %).
  • Kassaflödet för året uppgick till 0,2 (-3,4) MSEK inklusive genomförd företrädesemission vilken tillfört bolaget ca 9,3 MSEK
  • Efter periodens utgång har styrelsen erhållit möjlighet till strukturaffär vilken nu utvärderas.

VD’s kommentar

Januari – December 2010

Under året ökade nettoomsättningen, exklusive engångsintäkter,  med 22% jämfört med föregående år, Ökningen, vilken var starkast under första kvartalet, är en effekt av förbättrad konjunktur samt ökad omsättning hänförlig till ramavtalet med statliga myndigheter. Dessutom ökar produkten Tågtaxi och under första kvartalet också ersättningstrafik för tågoperatörer.

Bruttomarginalen ökade till 15,6% (15,4%).

Rörelseresultat (Ebitda) för året uppgick till -3,6 (0,8) MSEK och resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-1,6) MSEK, För fjärde kvartalet uppgick Ebitda till 0 (6,9) MSEK. Under fjärde kvartalet föregående år resultatfördes en engångsintäkt om 9 MSEK avseende en licensförsäljning.

Under året har vårt ramavtal med statliga myndigheter genererat en volym på 44.5 (35,0) MSEK. Volymen från detta ramavtal representerar en dryg tredjedel av vår omsättning men en väsentligt mindre andel av vår bruttomarginal. Ramavtalet löpte formellt ut den 31 december 2010. Ny upphandling är försenad och underlag för denna är ännu inte utskickat. Tills ny upphandling avgjorts fortsätter vi leverera produkter till myndigheterna, vilka dock inte är bundna av avtal.

Under fjärde kvartalet driftsatte vi ytterligare ett Taxi Welcome Service, denna gång vid Malmö C. Vår tjänst finns därmed vid de tre största centralstationerna i Sverige.

I tillägg till det samarbete avseende taxitransporter i samband med flyg- och tågresor vi har med resebyråkedjan American Express har vi under första kvartalet 2011 även avtalat om kommande samarbete med ytterligare en av de större resebyråkedjorna.

Under fjärde kvartalet har leverantör avseende fakturabelåningstjänster bytts, vilket medfört högre blåningsutrymme. Trots intensifierat arbete för att stärka likviditeten har disponibla likvida medel minskat. Diskussioner förs med långivare för att stärka kassalikviditen.

Förberedelser har gjorts för att under 2011 kunna dela upp verksamheten i tre separata affärsområden. Detta för att öka transparens samt att lättare kunna ingå strategiska samarbeten inom respektive affärsområde.

Styrelsen i Netrevelation har efter periodens utgång erhållit möjlighet till strukturaffär vilken man nu utvärderar. Information om den föreslagna affären beskrivs kortfattat i separat pressmeddelande.

Kontaktperson
VD, Anders Holst
Email:  anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).