Central Asia Gold AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:20 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44855

CENTRAL ASIA GOLD: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2006

(NGM: CAG)

· Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen ("CAG") under räkenskapsåret 2006 uppgick till ca 311 kg (10 000 oz).

· CAG planerar att producera 1 400 - 1 500 kg guld under 2007 (45 000 - 48 000 oz).

· Konsoliderad omsättning under rapportperioden 2006 uppgick till 74,43 MSEK (26,96 MSEK), varav 36,02 MSEK under det sista kvartalet ( 15,64 MSEK).

· Nettoresultatet efter skatt för räkenskapsåret 2006 blev -18,27 MSEK (4,02 MSEK), varav -5,88 MSEK under det sista kvartalet (6,00 MSEK). En icke kassaflödespåverkande växelkursförlust i moderbolaget om 10,5 MSEK är inkluderad i koncernens helårsresultat.

· Resultatet per aktie blev -0,066 SEK för rapportperioden ( 0,022 SEK). För kvartalet oktober - december 2006 blev resultat per aktie -0,016 SEK ( 0,026 SEK)


Bakgrund
Central Asia Gold AB ("CAG AB") är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av två helägda ryska dotterbolag, som är av typen limited liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold fyra dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars, ägs till 50%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det andra dotterdotterbolag är den alluviala guldproducenten OOO Artelj Tyva som ägs till 99,8%. Därtill ägs OOO Kopylovskoye i Irkutsk till 99%. Slutligen ägs ett litet bolag vid namn OOO Perspektiva. Detta är ett bolag utan väsentliga tillgångar som används för Central Asia Gold-koncernens deltagande på olika publika privatiseringsauktioner i Ryssland. Därtill genomgår OOO Tardan Gold för tillfället en process för att ta över det fulla ägarskapet av den Irkutskbaserade Alluviala guldproducenten OOO Artelj Lena.

Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva- och Irkutskregionerna i Ryssland.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper sju minerallicenser registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per tidiga januari 2007 ( proformerat för köpet av Artelj Lena) omkring 747 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 1 055 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 5 765 000 oz av P2 guldmineraltillgångar. CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet aktieägare är för tillfället ca 5 000.


Resultat - Koncernen
För tolvmånadersperioden januari - december 2006 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -18,27 MSEK (4,02 MSEK) motsvarande -0,066 SEK per aktie (0,022 SEK). För kvartalet oktober - december 2006 blev motsvarande resultat -5,88 MSEK (6,00 MSEK) och resultatet per aktie -0,016 SEK (0,026 SEK).

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 42,54 MSEK (2,04), varav 22,79 MSEK under det fjärde kvartalet (1,34). Detta motsvarar ett genomsnittligt realiserat pris om 608 USD per oz. Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 5,70 MSEK (0,49 MSEK) avseende tjänster utförda av dotterdotterbolaget OOO Mars, som sysslar med transportservice delvis även för externa kunder. För det sista kvartalet (oktober - december) blev serviceintäkterna 1,73 MSEK (0,13 MSEK).

Under rapportperioden har kostnader i de ryska dotterbolagen om 26,19 MSEK (16,74 MSEK) aktiverats som gruvrättigheter. För rapportperiodens sista kvartal blev aktiveringen 11,50 MSEK (6,47 MSEK).

Totala rörelsekostnader i koncernen uppgick under tolvmånadersperioden 2006 till 82,67 MSEK (23,91 MSEK), varav 38,10 MSEK hänför sig till det fjärde kvartalet (8,40 MSEK).

Netto finansiella poster uppgick till -9,09 MSEK för rapportperioden (0,98 MSEK), varav -3,26 MSEK för sista kvartalet (0,45 MSEK). Det relativt stora finansiella underskottet under rapportperioden förklaras främst av icke-kassaflödespåverkande valutakursförluster i moderbolaget hänförliga i huvudsak till det andra kvartalet.

Skattekostnaden för rapportperioden blev -1,08 MSEK (0 MSEK). Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för perioden var -0,14 MSEK (0).

Det skall påpekas att det fjärde kvartalet 2006 är det sista kvartalet som rörelsekostnaderna för dotterbolaget Tardan Gold kapitaliseras. Tardan Gold har nu inlett guldproduktionen i det första steget. Detta innebär att malm bearbetas och att guld utvinns genom en gravimetrisk process. Det andra anrikningssteget innefattar en lakningsenhet som planeras att färdigställas under den senare delen av 2007. Detta innebär att den fulla rörelsekostnaden från Tardan Gold fr o m den 1 januari 2007 kommer att få genomslag på koncernens resultaträkning utan kapitaliseringskomponent. I detta sammanhang upprepas även att koncernens under 2007 två alluviala producenter i allt väsentligt producerar och säljer sitt guld under det andra halvan av varje år.

Tardan

Bakgrund
Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om ca 100 m.
Ett 30-tal malmkroppar har identifierats inom ett 3,3 kvadratkilometer stort område på licensblocket som ligger cirka 80 km öster om regionhuvudstaden Kyzyl. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton ("g/t"). Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004-2006 kompletterats med ny datainsamling.

Höghaltiga malmkroppar
Utbyggnadsprogrammet avseende de höghaltiga malmkropparna på Tardan-fyndigheten fortgår enligt plan. Under det fjärde kvartalet 2006 har den gravimetriska processanläggningen monterats ihop och väggar och tak har rests för att skydda utrustningen från väder och vind. Samtidigt har ett femtal övriga byggnader rests, och ytterligare några kommer att färdigställas under 2007. De uppförda byggnaderna innehåller bostäder för arbetarna, ett nytt laboratorium, ett kontor, en bespisning och slutligen en dagrumslokal. Ett centralvärmesystem har även installerats, som värmer upp hela lägret och processanläggningen. Värmekällan är ett koleldat värmeverk.

Den initiala malmproduktionen har påbörjats på malmkropp 26, medan ytterligare malmkroppar har gjorts redo för produktionsstart.

Processanläggningen har testats under december 2006 - februari 2007. Företaget ansvarigt för totalentreprenaden har varit på plats under denna period för att säkerställa att fabriken kommer igång som planerat. Produktionsteamet hos OOO Tardan Gold är nöjt med anläggningen, och den inledande produktionen ser lovande ut. Helårsproduktionen 2007 för anläggningen beräknas bli i intervallet 330 - 400 kg. Den avgörande faktorn kommer att bli tidpunkten för igångsättningen av lakningsanläggningen, som beräknas öka utvinningen från 50% - 55% till 90%. Tardan Golds ledning kommer att sträva efter att färdigställa lakningsenheten mot slutet av 2007.

Precis som i den äldre Kopto-fabriken kommer OOO Tardan Gold att installera ugnar i det nya processverket för att kunna producera guldtackor av Doré-klass. Dessa skickas sedan till ett smältverk för slutanrikning.Låghaltiga guldförekomster
Redan under 2004 börjades Central Asia Golds geologer titta på möjliga reservökningar på licensblocket Tardan. Angreppssättet blev då att bekräfta en storskalig närvaro av, och en ekonomiskt effektiv utbyggnadsplan för, de låghaltiga guldkoncentrationerna på Tardan. Genomgången av äldre liksom av nyinsamlade data visar nämligen att guldet på licensblocket Tardan är distribuerat över större områden än endast de så långt fastställda höghaltiga malmkropparna. Fokus har härvid varit på det s k "Block 2" öster om malmkropparna 24 - 29. Här har en noggrann kartläggning skett av en yta om cirka 15 400 m2. Det bedöms att enbart detta delblock kan innehålla upp till 10 ton (omkring 300 000 oz) av guld i marken med en relativt låg snitthalt (2,28 g/t). Block 2 penetrerades av ett djupt borrhål och en mängd ytdiken under sovjettiden, och en definierad malmkropp nr 1 finns inom detta delblock. En mängd ny information samlades in under 2005, bl a via två långa ytdiken. Dessa analyserade d ata
stödjer geologiavdelningens hypotes om att det finns brytbar malm med en relativt låg snitthalt av guld inom detta block. Ett beslut om att inleda utbyggnadsprogrammet för dessa låghaltiga guldtillgångar kan sannolikt förväntas under 2007, och därvid kommer geologiavdelningen på Central Asia Gold att gå igenom malmklassificeringsprocedurerna hos Reservkommitén vid det ryska Naturresursministeriet.


Kopto

Verksamheten
Till Kopto hör ett mindre anrikningsverk uppfört på 1990-talet. I utrustningen ingår krossar, kvarn, cykloner och skakbord för en gravimetrisk anrikning. Kopto-fabriken är en blygsam experimentanläggning, men har för Central Asia Gold-koncernen under det första två åren tjänat som en experimentplattform för att trimma in organisationen och förbereda den för produktionsarbetet på Tardan-fyndigheten intill. Kopto-anläggningen stängdes vid 2006 års utgång vad gäller den kontinuerliga driften. Personalen har flyttats till den nya Tardan-fabriken. Kopto-anläggningen kommer i framtiden att användas "ad-hoc" för geologisk utvärdering när storskaliga prover skall bearbetas.


Guldproduktion under 2006
Under 2006 processades ca 17 300 ton malm, varav 5 400 ton under det fjärde kvartalet. Det gav 50 kg kemiskt rent guld, av vilket nästan 16 kg hänför sig till det sista kvartalet.

Försäljning
Under 2006 såldes knappt 38 kg guld. Intäkten blev 750 000 USD, vilket motsvarade ett erhållet snittpris om 614 USD/oz.

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO GRK Tomano ("Tomano") och befinner sig i den ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken också är operatör och skall säkra finansieringen. Så långt har ingen betydande aktivitet skett på detta licensområde.

Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget OOO Artelj Tyva Dotterbolaget OOO Artelj Tyva ("Artelj Tyva") har två alluviala fyndigheter - Bolshoy Agliyak och Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per inledningen av 2006 drygt 80 000 troy uns (oz). Den genomsnittliga guldhalten i sanden är 0,95 g per kubikmeter.

Som en alluvial producent producerar Artelj Tyva guld under den varma delen av året,
d v s under maj - oktober. Guldproduktionen under produktionssäsongen 2006 blev 260 kg inklusive några guldklimpar (nuggets) med en total nettovikt om ca 3 kg. Produktionen blev lägre än 2005 på grund av kraftiga översvämningar under sommaren 2006 i norra Kina och östra Sibirien. Översvämningen stoppade produktionen under några veckor

Under rapportperioden har Artelj Tyva realiserat 258 kg guld till motsvarande ett genomsnittspris av 607 USD/oz


Investeringar, likviditet och finansiering
Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar under rapportperioden uppgick till 149,02 MSEK (50,50 MSEK). För fjärde kvartalet 2006 blev motsvarande siffra 92,12 MSEK (34,35 MSEK).

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 81,95 MSEK vid periodslutet (17,13 MSEK).


Anställda
Antalet anställda i snitt under 2006 i koncernbolagen var 422 personer. Vid årsslutet 2006 fanns 506 anställda varav 46 kvinnor och 460 män.

Utgivna aktier
Per periodslutet var antalet utstående aktier i bolaget 366 196 923. Kvotvärde är 0,20 SEK per aktie. Alla aktier har en röst och lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Efter rapportperioden har en riktad emission om 36 000 000 aktier registrerats. Emissionskursen var 1.86 SEK per aktie. Emissionen genomfördes för att finansiera köpet av den alluviala guldproducenten Artelj Lena. Per datumet för utgivande av denna rapport finns det därför 402 196 923 utestående aktier. Inga mer teckningsoptioner finns utestående.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Central Asia Gold har påtecknat slutligt köpeavtal avseende Kopylovskoye-fyndigheten
Central Asia Gold kom i november 2006 slutligen överens om villkoren för förvärvet av guldprojektet Kopylovskoye i Irkutsk. Kopylovskoye är beläget 120 km från staden Bodaibo omkring 880 km nordöst om staden Irkutsk. De ryska guldreserverna har en genomsnittlig guldhalt om drygt 3 g/ton. Den geologiska strukturen är relativt enkel. Guldreserverna omfattar per tidiga 2006 7,45 ton (240 000 oz) i kategorierna C1 och C2, samt vidare guldmineraltillgångar (resources) om ca 293 000 oz.

Reserverna har dock endast blivit beräknade för en begränsad del av den malmförande zonen och bara ner till ett djup av 30 m.

Det slutgiltiga avtalet fastställde att Central Asia Gold via sitt dotterbolag OOO Tardan Gold kommer att köpa 99% av Kopylovskoye-projektet för 15 miljoner USD. Av detta kommer 12 miljoner USD att betalas kontant i några olika trancher, varvid den sista kommer att betalas i maj 2007. Utöver detta kommer CAG att emittera nya aktier till ett värde om 3 miljoner USD. Emissionskursen kommer att sättas i relation till det vid emissionstillfället gällande marknadspriset. Emissionen beräknas kunna genomföras under mars 2007. Per den 31 december 2006 hade endast en mindre del av köpeskillingen utbetalats. Dock hade äganderätten till licensen för OOO Kopylovskoye då redan överförts till Central Asia Gold.

Köpet av den Irkutskbaserade guldproducenten Artelj Lena

Central Asia Gold ingick i december 2006 ett avtal om att köpa hela det Irkutskbaserade guldproducerande företaget Artelj Lena. Förvärvspris är ca 9 miljoner USD. Av detta belopp hade omkring hälften överförts per slutet av december 2006. Förvärvet finansierades fullt ut av den nyemission om 36 miljoner aktier som beskrivs ovan. Artelj Lena är ett alluvialt producerande arbetarkollektiv (på ryska "artelj"). För närvarande finns omkring 90 delägare. Den genomsnittliga produktionen av guld under de tre sista åren har varit 830 kg (26 600 oz). Antalet anställda uppgick vid slutet av produktionssäsongen 2006 till 510.

Då den legala statusen på företaget måste ändras från arbetarkollektiv till "limited liability company" innan det kan tas över av en juridisk person, kommer en intermediär transaktion först att genomföras. Detta följer samma mönster som när CAG köpte dotterbolaget OOO Artelj Tyva 2005. Central Asia Gold har per rapportdagen redan till fullo betalt köpesumman och äganderätten har redan flyttats från säljarna. Legalt beräknas Artelj Lena att konsolideras någon gång under mars 2007, och därigenom kommer hela guldproduktionen under 2007 att tillfalla CAG. Artelj Lenas managementteam kommer att stanna kvar och säkerställa det kortsiktiga produktionsmålet. Produktionsmålet för 2007 är 800 kg (25 700 oz).


Nästkommande rapporter

Följande övriga rapportdagar gäller för Central Asia Gold under 2007:

Publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2006: 2007-05-23
Kvartalsrapport Q1 2007 (jan - mars): 2007-05-30
Årsstämma i Stockholm: 2007-06-12
Kvartalsrapport Q2 2007 (jan - juni): 2007-08-29
Kvartalsrapport Q3 2007 (jan - sept): 2007-11-28

Utdelning

Styrelsen för CAG AB föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för 2006.


Årsredovisning och årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 12 juni på Operakällaren, Karl XII:s Torg, 111 47 Stockholm, med början kl. 15.00. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i företaget lokaler på Brovägen 9, Stocksund från och med den 23 maj. Den kommer även att publiceras på företagets internethemsida och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar.


Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

(För fullständig rapport se bifogad fil)


Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.