Acando

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI -31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:51 CET

Stark tillväxt och lönsamhet i fjärde kvartalet

Perioden 1 januari - 31 december 2006 jämfört med samma period 2005:
· Nettoomsättningen uppgick till 1 116 MSEK (646), en ökning med 73 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 83 MSEK (48), en ökning med 73 procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (54), en ökning med 56 procent.
· Resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (0,86), en ökning med 17 procent.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 39 MSEK
(31).
Fjärde kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005:
· Nettoomsättningen uppgick till 339 MSEK (200), en ökning med 70 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (24), en ökning med 79 procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 44 MSEK (30), en ökning med 47 procent.
Händelser efter årets slut:
· Acando förvärvar Deva Management Consulting i Stockholm.
· Etablering av ett nytt dotterbolag i Danmark tillsammans med det av Acando delägda dotterbolaget Webmedia.
Översyn av kapitalstruktur och utdelningspolicy
· Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en aktiesplit 2:1 kombinerad med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Inlösenaktien kommer att lösas in för 1,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en överföring av 100 MSEK till bolagets aktieägare.
· Styrelsen har, med verkan från och med räkenskapsåret 2007, antagit utdelningspolicyn: "Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till minst en tredjedel (1/3) av koncernens redovisade resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare."


SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER
Omsättningstillväxten för koncernen under året var 73 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten i Sverige var 34 procent varav den organiska tillväxten för f d AcandoFrontec uppgår till 20 procent.

Resultatet för det fjärde kvartalet har i hög grad präglats av en positiv utveckling av beläggningen i Sverige. Den förstärkning av försäljningsarbetet som vidtogs under det tredje kvartalet har gett önskvärd effekt.

Lönsamheten i den förvärvade Resco-verksamheten i Sverige och e-motion har väsentligt förbättrats och under det fjärde kvartalet bidragit till den förbättrade marginalen.

En god tillväxt kan konstateras för verksamheten utanför Sverige. Denna tillväxt har proforma, jämfört med samma period föregående år, varit:
· Tyskland, +32 procent.
· Finland, +43 procent.
· Baltikum och östra Europa, +101 procent (genom det delägda Webmedia)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Wollung, VD och koncernchef
telefon 08-699 72 11
Per Killiner, CFO
telefon 08-699 74 06


Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder en optimal balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.

Acando-koncernen har en årsomsättning på drygt en miljard kronor och har mer än elvahundra medarbetare i åtta länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordic Exchange.
www.acando.com
Ticker: ACAN