OraSolv AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:55 CET

- Nettoomsättningen uppgick till 1,47 MSEK (1,78 MSEK motsvarande period föregående år).
- Rörelseresultatet uppgick till -3,41 MSEK (-3,13 MSEK).
- Resultatet efter skatt uppgick för året till -3,36 MSEK (-3,12 MSEK).
- Resultatet per aktie för 2006 var -0,05 SEK (-0,06 SEK ).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var
-1,25 MSEK och uppgick för helåret till -3,14 MSEK (-3,81 MSEK).
- Likvida medel vid årets slut uppgick till 9,67 MSEK.
- Ingen utdelning (0,0) SEK föreslås för verksamhetsåret.
- Årsstämma 30 maj 2007.


VD Kenneth Sternberg kommenterar:

Under 2006 fortsatte arbetet med att förändra OraSolv AB från att vara ett en- produktbolag koncentrerat på utveckling och försäljning av Carisolv® till ett företag med inriktning på både breddning av sortimentet och nya vårdområden. Den lyckade nyemissionen under sommaren 2006, möjliggör att vi nu kan påskynda arbetet med att ta fram och lansera nya produkter för minimalinvasiv tandvård och Infection Control. Vi kan utnyttja vårt globala distributionssystem mer effektivt genom att sälja fler tandvårdsprodukter och bli en intressant partner för andra dentala produktbolag samt inleda introduktionen av Carisolv® i Fjärran Östern och Latinamerika. Arbetet med att hitta intressanta bolagsförvärv inom dentalbranschen fortlöper och diskussioner pågår. Bolaget letar även globalt efter intressanta tandvårdsprodukter som kan säljas genom OraSolv AB:s distributionsnät.

OraSolv har påbörjat undersökningar för att möjliggöra en snabbare expansion in på den kinesiska marknaden, representanter för bolaget har inlett diskussioner som kan leda till möjliga framtida strategiska samarbeten för att bland annat underlätta försäljningen av Carisolv® och övriga produkter på denna mycket intressanta dentalmarknad.

I januari 2007 erhöll vi godkännandet från de japanska myndigheterna för Carisolv®. Japan, som är världens näst största tandvårdsmarknad, beräknas bli det hittills största försäljningslandet för vår unika behandlingsmetod.
Under 2007 förväntar vi oss en betydande ökad omsättning beroende på nya produktlanseringar, ökade försäljningsinsatser samt försäljningsstart på ett flertal nya marknader.

I Brasilien har vi öppnat ett joint venture bolag med Trollhätteplast AB. Genom det nybildade TrollDental do Brasil Ltda ska vi gemensamt marknadsföra och distribuera våra dentala produkter. Brasilien med sina cirka 200.000 tandläkare tillhör en av de mer intressanta marknaderna just nu. Försäljningen kommer att inledas under andra kvartalet 2007.


Nya produkter och lanseringar
OraSolv AB tecknade i slutet av 2006 ett avtal med Winway AB om en
innovativ produkt inom området Infection Control. OraSolv AB förvärvar
produkträttigheten från Winway AB via utgivande av aktier i en riktad nyemission där marknadsvärdet på aktierna vid utgivningstidpunkten blev 357 300 kr, samt en royalty baserad på framtida bruttovinst. Förvärvet godkändes av en extra
bolagsstämma den 14 december 2006 där beslut togs att anta styrelsens förslag om en riktad nyemission. Produkten bedöms kunna ersätta befintliga medel för
handdesinfektion som används inom vården. Studier har inletts för att bekräfta medlets effekter och samtidigt undersöks en breddning av marknaden till att omfatta även en kommande försäljning i konsumentledet.

Winway AB har utvecklat och provproducerat denna produkt. Produkten
beräknas vara klar för försäljning mot kund under slutet av första halvåret 2007 och kommer initialt att säljas genom det omfattande globala distributionsnät som
OraSolv AB byggt upp i ett 50-tal länder. Marknadspotentialen bedöms som stor och vi kommer i ett senare skede lämna en uppskattning av denna. Förvärvet av desinfektionsprodukten är ett led i OraSolv AB:s nya strategi att hitta innovativa vårdprodukter med global marknadspotential.

OraSolv AB har inlett marknadsintroduktionen mot återförsäljare av EPC och MaxiDrive, två nya multifunktionella maskiner för karies, endodonti (rotfyllning), och profylaktik (förebyggande tandvård). Produkterna är innovativa, enkla och har funktionalitet till konkurrensmässiga priser. Marknadsföringen kommer att fortgå under första halvåret 2007 och försäljning ska successivt inledas när väl en del marknadstester är avslutade. De två maskinerna beräknas även att ha betydelse för försäljningen och marknadsföringen av Carisolv® då både EPC och MaxiDrive är specialutvecklade med tanke på att utnyttja metodens minimal-invasiva tänkande vid behandling av karies. EPC skall ha en förhållandevis låg prisbild medan MaxiDrive planeras ligga på ett för branschen normalpris men ge åtskilliga mervärden i form av nya möjligheter och ett enkelt handhavande.

Bolaget bedriver även utveckling av nya medel inriktade på ett biologiskt minimalinvasivt synsätt inom områden som tandlossning, rotfyllning och karies.


Distributionsnätverk
Inför kommande produktlanseringar där multifunktionsmaskinerna EPC och
MaxiDrive, samt desinfektionsmedlet är först ut, står OraSolv AB väl förberett
med ett 40-tal distributörer som täcker över 50 marknader runt om i världen.
Bolagets styrelse och ledning har tagit ett beslut att utnyttja detta nätverk av
väletablerade distributionsbolag till att erbjuda dessa ytterligare dentala
spetsprodukter. Arbete pågår att både nationellt och internationellt spåra nya
spännande innovationer inom tandvården.


Nya patent
Styrelsen i OraSolv AB har sedan tidigare beslutat att satsa på forskning rörande
framtagning av en biologiskt exakt kariesindikator. Resultat från forskningen visar
nu att det finns mycket goda förutsättningar att vidareutveckla till färdig produkt.
Bolaget har därför lämnat in en patentansökan och planerar nu att inleda
produktutveckling av de positiva forskningsresultaten. Målsättningen är att ta
fram en kariesdetektor inriktad på att användas i tandvårdens dagliga behandling
av karies i dentinet.

Forskare knutna till OraSolv AB och Göteborgs Universitet (avd. för Biokemi, Biomaterialvetenskap och Cariologi) har under ett par års tid arbetat efter en hypotes om att det går att identifiera en specifik indikator för karies i dentinet. Hypotesen bekräftas nu i en serie av nyligen avslutade studier.

OraSolv AB har därför lämnat in en ansökan om patent kring upptäckten att det
existerar en biologiskt specifik och identifierbar indikator för karies i dentinet.
Den internationella marknaden för kariesindikatorer bedöms som mycket stor då
de befintliga indikatorer som idag marknadsförs anses vara osäkra och därmed
uppmuntrar ibland till att för mycket tandsubstans avverkas samt är ej biokemiskt
specifika för karies i dentinet. En specifik indikator har därför ett högt värde i tandvårdens rutinmässiga behandling av karies.

Forskningen kring Carisolv® har hittills resulterat i över 140 vetenskapliga
referenser utförda vid några av världens mest kända forskningsinstitutioner.
Här ingår även en omfattande forskning om de i Carisolv® ingående
substanserna vilket har resulterat i lovande resultat som nu kan leda till ytterligare patentansökningar och därefter nya produkter.


Förvärv
Representanter från bolaget har haft ett flertal möten med möjliga förvärvs-kandidater inom dentalbranschen. Här pågår fortfarande diskussioner som kan leda till både förvärv och kommande joint ventures både i Sverige och
internationellt. Förvärvsprocessen är tidskrävande, bland annat beroende av från säljarna för höga förväntningar på förvärvspris.

Framtidskliniker
Planering av tandvårdens framtidskliniker fortskrider. Dessa kliniker kommer att
innebära ett nytänkande både när det gäller vård och utveckling av nya produkter
samt utbildning. Tanken är att snabbare få ut både svenska och internationella
dentala innovationer på marknaden, samla internationell kunskap, bedriva
högklassig vård och utbildning vid dessa enheter. Här planeras även att utnyttja
det stora internationella nätverk av forskare som vi byggt upp under det senaste
decenniet med utvecklingen av Carisolv®.


Carisolv®
OraSolv AB:s metod för minimalinvasiv kariesbehandling, Carisolv®, blev
godkänd av de japanska myndigheterna i början av 2007. I samarbete med distributören Denics International Co kommer marknadsföringen att inledas under andra och tredje kvartalet 2007. Japan är världens näst största tandvårdsmarknad och kommer att bli vår hittills viktigaste lansering av Carisolv®. Kombinationen av en relativt hög kariesförekomst samt en historiskt tidig användning av tandfärgade material och dess limningsmetoder vid behandlingen gör att de japanska tandläkarna är väl förberedda inför introduktionen av vår metod för att med hjälp av Carisolv® ta bort karies i dentinet. Japan beräknas bli det hittills största försäljningslandet för Carisolv®.

Vi har under det senaste året fortsatt att bygga ut vårt distributionsnät och
samtidigt utvärderat våra gamla distributörer. Detta har inneburit att vi bland
annat tecknat avtal med Sydkorea och Taiwan, samt håller på att studera
marknaderna i USA, Mexiko, Singapore, Malaysia och Argentina. I Brasilien har vi påbörjat ett joint venture bolag med svenska Trollhätteplast AB (TrollDental do Brasil Ltda). Carisolv® fortsätter att ta tid att positionera sig på olika marknader.

Jag har en stark tro på att minimalinvasiv kariesbehandling tillhör framtidens behandlingsformer. Vi vet sedan tidigare att paradigmskiften inom tandvården tar lång tid, men även att när det väl genomförts har en mycket lång livstid.

OraSolv AB kommer att fortsätta på den inslagna vägen med att ta fram nya och innovativa metoder för både dagens, men också framtidens, tandvård. Målsätt-ningen är att bolagets produkter skall möta vårdens krav på funktionalitet och effektivitet men även tillvarata patienternas rättmätiga krav på en högkvalitativ vård under god komfort.

Jag ser med fortsatt tillförsikt fram mot de kommande årens arbete med att bygga upp en ny och spännande koncern.

Kenneth Sternberg
VD


OraSolv i korthet
OraSolv AB önskar vara delaktigt i en omstrukturering av den svenska dental-branschen och kommer aktivt att söka förvärva intressanta och kassaflödes-positiva bolag inom tandvården. Bolagets verksamhet hittills grundas på utveck-ling och kommersialisering av Carisolv®, en vävnadsbevarande och patientvänlig metod bestående av gel och instrument för borttagning av karies. Produktsyste-met utgör en viktig del i den globala och långsiktiga utvecklingen av minimal-invasiv tandvård. Behandling med Carisolv® medför att så mycket som möjligt av tanden bevaras och att man uppnår en högre acceptans bland patienterna jämfört med konventionella metoder.

Bolagets aktier handlas på First North, en handelsplats organiserad av
Stockholmsbörsen. OraSolv AB:s teckningsoptioner är noterade på First North.

Teckningsoption II ger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie till 50 öre under perioden 1 december 2006 till och med 30 november 2008.Tidpunkter för ekonomisk information
Årsstämma 2007, 30 maj 2007
Delårsrapport, 1:a kvartalet 2007, 30 maj 2007

Göteborg den 28 februari 2007

Kenneth Sternberg
Verkställande DirektörFör ytterligare information kontakta:
Kenneth Sternberg, Verkställande Direktör, tel: 031-741 17 82,
e-post: kenneth.sternberg@orasolv.se