European Institute of Science AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2006-01-01---2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 11:13 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44735

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2006-01-01---2006-12-31

(NGM : EURI B)

· Intäkterna för perioden januari-december 2006 ökade till 3 692 tkr (438 tkr motsvarande period föregående år).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 206 tkr (-1 294 tkr).

· Resultat per aktie blev 0,44 kr (-0,26 kr).

European Institute of Science AB är ett NGM noterat forskningsinstitut beläget inom forskningsparken IDEON i Lund. Bolaget är en av huvudägarna i tre växande bioteknikbolag (EURISgruppen).
Affärsideén bygger på att Bolaget erbjuder nybildade forskningsbolag resurser i form av startkapital, laboratorie-prototypverkstad och know-how (R&D, patent och marknadsanalys). European Institute of Sciences aktieägare får dels en riskspridning genom sitt indirekta innehav i EURISgruppen samt dels en möjlighet att investera direkt i bolagen i EURISgruppen.
Bolaget redovisar för perioden 2006-01-01 till 2006-12-31 rörelseintäkter om 3 692 tkr (438 tkr). Därav utgjorde försäljning 13 tkr (8 tkr), vinst försäljning av andelar i portföljbolag 3 609 tkr (422 tkr), konsultarvoden 0 tkr (8 tkr) samt övrigt 70 tkr (0 tkr). Resultatet uppgick till 2 206 tkr (-1 294 tkr), motsvarande 0,44 kr (- 0,26 kr) per aktie. Omsättningstillgångar och likvidamedel uppgick 2006-12-31 till 3,0 Mkr (1,2 Mkr) respektive 2,8 Mkr (0,9 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 8,3 Mkr (6,1 Mkr) motsvarande 1,66 kr (1,22 kr) per aktie. Soliditeten uppgick till 99,4 % (98,9 %). Aktiekursen 2006-12-31 (senaste betalkurs) för European Institute of Science AB var 2,99 kr (1,30 kr) vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 15,0 Mkr (6,5 Mkr).


Viktiga händelser under perioden
Under fjärde kvartalet 2006 har bolagets fokus legat på forskning och utveckling av egenutvecklad medicintekniskautrustning samt tillhörande biomolekyl-derivatiserade magnetiska nanopartiklar för cellulära in vivo och in vitro applikationer. Både utrustning och nanopartiklar är patentskyddade inom EU. Portföljbolagen LifeAssays AB, Chemel AB samt Genovis AB har utvecklats enligt beskrivning på sidorna 2-3. I och med att LifeAssays AB samt Implementa Hebe AB inte har börjat generera försäljningsintäkter har årliga royaltyintäkter (2% respektive 5%) inte börjat genereras åt EURIS. Under fjärde kvartalet 2006 avyttrade EURIS 136.900 teckningsrätter i Genovis vilket genererade 422 tkr i intäkter. Fjärde kvartalets rörelsekostnader blev 44 % lägre jämfört med motsvarande period för förgående år. Intäkterna uppgick till 437 tkr vilket är 499 % högre än intäkterna för motsvarande period för förgående år. Resultatet för samma period förbättrades till en vinst på 170 tkr från en förlust på -398 tkr för motsvarande period föregående år. Likvida medel vid fjärde kvartalets slut uppgick till 2.841 (894) tkr.

De värden som finns i Bolaget utgörs av framtida årliga royaltyintäkter, värdet av framtida försäljning av bolagets egna patentskyddade produkter/ licenser, bolagets kassa samt innehaven i portföljbolagen enligt nedan.
Marknadsvärdet för enbart innehaven i European Institute of Sciences bolagsportfölj per den 31:e december 2006 uppskattas enligt redovisning nedan till 12,9 Mkr motsvarande 2,57 kr/aktie.Viktiga händelser efter perioden
Under första kvartalet 2007 förstärktes kassan med 0.31 Mkr genom avyttring av 19.500 aktier av serie B i Genovis AB. Kvarvarande innehav i Genovis AB efter avyttringen är 175.990 aktier av serie A samt 45 aktier av serie B. Kostnaderna för första kvartalet 2007 kommer att hålla ungefär samma nivå som under föregående kvartal.

BOLAGSPORTFÖLJEN
Nedan följer en beskrivning av vår bolagsportfölj. Värderingsprincipen vid uppskattningen av marknadsvärdet för de tre portföljbolagen LifeAssays AB, Chemel AB samt Genovis AB, vars aktier handlas på en marknadsplats grundas värderingarna på periodens sista betalkurs. En summering av European Institute of Sciences andelar i respektive bolag ger en uppskattning av portföljens värde till 12,9 Mkr motsvarande 2,57 kr/aktie.LifeAssays® AB (publ)
Status: noterat bolag
Marknadsplats för aktie: NGM Equity
Hemsida: www.lifeassays.com

LifeAssays® AB knoppades år 2000 av från European Institute of Science. Bolagets affärsidé är att tillhandahålla morgondagens engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt på längre sikt även hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder patienten, läkaren eller kunden en kostnadseffektiv och minutsnabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer (t ex proteiner, hormoner, virus och bakterier) i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktions-störningar samt hjärt- och kärlsjukdomar. LifeAssays Point-Of-Care (pateintnära) produkter grundas på en egenutvecklad unik patenterad teknikplattform som bygger på användandet av magnetisk detektion. Försäljningspotential finns även inom forskning, livsmedelsindustri, veterinärmedicin, jordbruk samt miljövård.

LifeAssays har tidigare rapporterat att under kvartalen ett och två 2006 har bolaget: genom nyemission förstärkt sin kassa med 11 Mkr, genom extern finansiering från arbetsförmedlingen/ Trygghets-Fonden rekryterat personal (4 personer) fram till februari 2007, erhållit patent i Sydkorea, samt bedrivit utvecklingsarbete, produktions-anpassning samt kvalitetssäkring av instrument samt testkit för CRP. Bolaget har under kvartal tre påbörjat att i de befintliga lokalerna bygga upp en delvis automatiserad reagensproduktionsanläggning med kapaciteten 3000 test per dag.
Verksamheten kommer att kräva tillstånd enligt miljöbalken samt CE märkas (i enlighet med Läkemedelsverkets författnings-samling LVFS 2001:7). Styrelsen för LifeAssays gör den samlade bedömningen att dessa tillståndsförfaranden beräknas ta ett år i anspråk vilket innebär att även om LifeAssays produkter är färdiga för produktion till sommaren 2007 så kommer troligen igångsättandet av produktionen att försenas till januari 2008.
Under kvartal fyra beviljades LifeAssays ett patent i Ryssland rörande förbrukningsartikeln (Disposable test vial with sample delivery device). Efter periodens slut (2-4 januari 2007) ökade LifeAssays VD Dario Kriz sitt egna innehav i bolaget genom förvärv av 680 000 aktier. Det egna innehav efter förvärvet uppgår till 684 500 aktier vilket motsvarar 0,48 % av röster och kapital i bolaget. Under 15-18 november deltog LifeAssays på en av världens största mässor MEDICA 2006 (Düsseldorf, Tyskland) inom medicinteknik. LifeAssays har, enligt bokslutskommunikén för 2006, upprättat förslag till avtal om distribution och skickat dessa till ett antal distributörer. Styrelsen för LifeAssays har i ett pressmeddelande (12 februari 2007) föreslagit att bolaget skall genomföra en företrädes nyemission som skall förstärka kassan med 11,8 Mkr.
Bolaget redovisar för perioden januari - december 2007 intäkter om 72 (66) tkr. Resultatet uppgick till - 4 328 (-3 592) tkr, motsvarande -0,03 (-0,04) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2006-12-31 till 7 687 (1 295) tkr respektive 7 436 (1 114) tkr. Det egna kapitalet uppgick till 9 230 (2 513) tkr motsvarande 0,06 (0,02) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 97 (93) %.

I dagsläget finns ett royaltyavtal mellan LifeAssays AB och European Institute of Science AB som berättigar European Institute of Science AB att uppbära en royalty om 2 % baserat på LifeAssays omsättning fram till år 2019.

Värdering: Bolagets aktie noterades hos NGM den 28 juni 2002. Senaste betalkurs 2006-12-31 för aktien var 0,27 kr varvid bolagets värdering uppgick till 38,5 Mkr. Institutets röst- och kapitalandel i LifeAssays® är 15,5 % vilket medför att andelens värde motsvarade 5,96 Mkr.

EURIS strategi: LifeAssays® bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.Chemel® AB (publ)
Status: noterat bolag
Marknadsplats för aktie: NGM Equity
Hemsida: www.chemel.com

Chemel® AB knoppades år 1997 av från European Institute of Science. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer biokemiska analyssystem inkluderande instrument, reagens, service samt mjukvara, vilka baseras på SIRE®-teknologin. Bolaget vänder sig till användare inom bioteknik- och livsmedelsindustrin samt olika kliniska applikationer, främst blodglukos-analys. Bolaget rapporterade i sin delårsrapport (Q3) för 2006 att försäljningen av laboratorie- instrumentet P100/101e-serien samt reagens ej kommer att uppnå planen p g a bristande marknadsacceptans. För att förbättra marknadsacceptansen håller analyssystemet på att redesignas till SIRE P200 och beräknas kunna lanseras till våren 2006.
Under kvartal fyra beviljades patent på SIRE®-teknologin i Kanada. Enligt pressmeddelande beslutade styrelsen för Chemel att bolaget kommer att utvidga sin verksamhet till Klinisk Diagnostik (patientnära tester baserade på SIRE®-teknologin).
Bolaget redovisar för perioden januari - december 2006 intäkter om 634 (339) tkr varav 268 tkr i form av licensintäkter från det amerikanska bolaget VivoMedical. Resultatet uppgick till -3.139 (-3.062) tkr, motsvarande -0,92 (-0,90) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2006-12-31 till 12,73 (16,24) Mkr respektive 12,10 (15,76) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 12,96 (16,10) Mkr motsvarande 3,8 (4,7) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 98 (97) %.

Värdering: Bolagets aktie noterades hos NGM den 21 december 2005. Senaste betalkurs 2006-12-31 för aktien var 5,35 kr varvid bolagets värdering uppgick till 18,3 Mkr. Institutets röst- och kapitalandel i Chemel® AB är 19,3 % vilket medför att andelens värde motsvarade 3,54 Mkr.

EURIS strategi: Chemel bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.

Genovis® AB (publ)
Status: onoterat bolag
Marknadsplats för aktie: FirstNorth (OMX)
Hemsida: www.genovis.com

Genovis® AB knoppades år 1999 av från European Institute of Science. Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra en prisbelönt teknologi (NIMT, NanoInducedMagneticTransfer) som är ett verktyg för medicinsk cellforskning. Genovis produkter utgörs av NIMT Nanoheater (ett laboratorieinstrument) samt reagens NIMT FeOdots (magnetiskt påverkbara partiklar i nanostorlek) vilka är utvecklade för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning.
Genovis genomförde en premiärvisning hösten 2006 av sina produkter på en mässa i Köpenhamn. Vidare rapporterades i bolagets delårsrapport (Q3) att två nya affärsområden har tillkommit (leverans av siRNA och magnetisk märkning av celler) utöver affärsområdet genöverföring. I bokslutskommunikén för 2006 rapporteras att bolaget har referenskunder för sina produkter samt att en utvärdering med följande funktions- och prestanda anpassning kommer att ske efter kvartal ett 2007. Vidare uppges att Genovis under kvartal fyra 2006 tillsammans med en amerikansk forskargrupp från NIH (National Institute of Healh) erhöll positiva resultat där de kunde spåra celler med bolagets teknologi.
Bolaget redovisar för perioden januari - december 2006 intäkter om 251 (200) tkr. Resultatet uppgick till -6.424 (-3.003) tkr motsvarande -1,33 (-1.12) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2006-12-31 till 19.068 (1.935) tkr respektive 18.349 (1.666) tkr. Det egna kapitalet uppgick till 27.977 (3.921) tkr motsvarande 5,78 (1,46) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 87 (43) %. Under mars 2006 genomfördes en företrädesnyemission som tillförde bolaget 10.1 Mkr före emissionskostnader om ca 500 tkr. Bolaget genomförde i slutet av 2006 en nyemission på 20,3 Mkr som blev två gånger övertecknad.

Värdering: Bolagets aktie handlas sedan september 2006 på FirstNorth som är en del av del nordiska börsen OMX. Senaste betalkurs 2006-12-31 för aktien var 17,40 kr varvid bolagets värdering uppgick till 152 Mkr. Institutets kapitalandel per den 31 december 2006 i Genovis® AB var 2,2 % (röstandel 11.2 %) vilket motsvarar 3,40 Mkr.

EURIS strategi: Genovis® AB bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

European Institute of Science AB har som affärsidé att utbilda lovande forskare till entreprenörer inom medicinsk och biorelaterad teknik.