Viatech Systems AB

Bokslutskommuniké för perioden 2006-01-01 - 2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:47 CET

Året i sammandrag
· Koncernens omsättning uppgick till 1 213 (649) tkr
· Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 741 (-761) tkr
· Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 212 (4 189) tkr
· Förvärv av mobil oljereningsanläggning
· Nya funktionella kontors- och verkstadslokaler i Tullinge
· Nyemissioner om totalt 14,4 mkr har genomförts
· Nya styrelseledamöter och suppleanter, Jarl von Kantzow ordförande, Johan von Kantzow och Göran Källebo styrelsesuppleanter
· Uthyrning av två UCO moduler till två svenska stålverk


Efter rapportperiodens utgång:
· Uthyrning av en UCO modul till befintlig kund

Verksamhet
Viatech Systems AB (publ) är moderbolag till Viatech Industrial Oil AB och Viatech Heavy Oil Processing AB. Viatech Systems AB (publ) är sedan juni 2005 noterat på AktieTorget.

Bolaget är aktivt inom två affärsområden; Industrial Oil, med fokus på oljerening inom industri och Heavy Oil med fokus på oljerening för att möjliggöra oljeproduktion från lågkvalitativa oljekällor. Bolaget har formulerat en affärsmodell för respektive affärsområde.
All verksamhet sker i moderbolaget. Verksamheten i dotterbolagen har sedan 2005 redovisats i moderbolagets redovisning. Viatech har tidigare meddelat att redovisning kommer att ske i respektive dotterbolag från och med 2006-01-01. Styrelsen har dock av praktiska och ekonomiska skäl beslutat att fortsätta redovisa dotterbolagens verksamheter i moderbolaget fram till dess att en stabil orderingång har uppnåtts.

VD har ordet
Bolagets verksamhet under första halvåret kom i hög grad att påverkas av turbulensen runt en av bolagets dåvarande huvudägare Alexander Richards. Stor energi och stora kostnader fick läggas ned på utredningar för att uppfylla marknadens krav på information.

Under sommaren pågick en intensiv verksamhet för att skapa finansiella förutsättningar för att driva verksamheten vidare. Bolagets produkter och affärsplan presenterades för ett antal investerare som sedan kom att bilda den aktieägargrupp som förvärvade ovannämnda huvudägares aktier. Aktieägargruppen ställde nödvändig kortsiktig finansiering, 2 mkr, till bolagets förfogande och garanterade därefter sin del av den i september genomförda företrädesemissionen om cirka 25 miljoner aktier som tillförde bolaget cirka 12,5 mkr före emissionskostnader.

Styrelsens sammansättning ändrades i augusti 2006 som en följd av de ändrade ägarförhållandena.

Under andra halvåret har stor energi satsats på marknadsbearbetning inom Norden parallellt med ökad försäljningen av kemiska produkter. Av kostnadsskäl bedrivs all verksamhet inom de båda verksamhetsområdena Industrial Oil, med fokus på oljerening inom industrin, och Heavy Oil, med fokus på utvinning av användbar olja ur nedsmutsade lågkvalitativa oljor, tills vidare i moderbolaget. De båda dotterbolagen är således vilande.

Industrial Oil
Den under hösten genomförda kartläggningen av marknaden för UCO-moduler (Ultra Clean Oil-moduler) inom Norden har under hösten kompletterats med motsvarande kartläggning av övriga världen. Marknadsinsatserna har inriktats på uthyrning av företagets UCO- moduler, i kombination med serviceavtal, till den nordiska verkstads- och stålindustrin. Under hösten har en uthyrning etablerats och kontrakt om ytterligare en uthyrning med början efter årsskiftet tecknats.

Heavy Oil
Bolaget har genom sitt branschkunnande på konsultbasis kunnat medverka till påtagliga produktivitetsförbättringar hos kunder. Bolagets inköpta mobila processanläggning kommer som tidigare meddelats vara disponibel för uthyrning till kund under första halvåret 2007.

Nya lokaler
Bolaget har under de första åren haft sin verksamhet utspridd på tre olika platser. Under 2006 har bolaget flyttat söder om Stockholm till större och mera ändamålsenliga lokaler. Kontor, laboratorium samt verkstad finns nu samlade i Tullinge. De nuvarande lokaliteterna tillåter även bolagets tänkta expansion.

Personal
Bolaget har under 2006 anställt Dr Gunnar Ström, tidigare verksam i Systemseparation Sweden Holding AB. Siimon Vaske, Teknisk fysiker & Civilingenjör, anställd som teknikansvarig för Viatech Systems produkter 2006.

Vidare har bolaget anställt Per - Ove Kivisäkk, civilingenjör med specialistkompetens inom petroleumindustri. Således finns sju personer verksamma i Viatech Systems AB i slutet av 2006, fyra fast anställda, två konsulter samt en ekonomitjänst på deltid.

Tullinge den 22 februari 2007
Olev Mäehans
Verkställande direktör

Kommande rapportdatum

Ändrade rapporteringsrutiner.

Av kostnadsskäl kommer bolaget under 2007 övergå från kvartalsrapporter till halvårsrapport och kvartalspressmeddelande

Delårsrapport för januari - juni 2007 publiceras den 30 augusti 2007.