C2SAT

´BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2009-01-01 TILL 2009-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:11 CET

· Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 3,5 MSEK ( 3,2 MSEK)
· Periodens resultat för kvartal fyra uppgick till -9,8 MSEK (-18,8 MSEK)
· Nettoomsättningen för 2009 uppgick till 13,6 MSEK ( 4,9 MSEK)
· Periodens resultat för 2009 uppgick till -34,3 MSEK (-35,1 MSEK)
· Orderingången under 4:e kvartalet uppgår till 3 antenner, varav 2 levererats i kvartalet.
· Under 2009 har bolaget tecknat orders om totalt 24 antenner. Bolaget har under samma period levererat 17 antenner.
· Bolaget har under 2009 genomfört två emissioner om totalt 74,5 MSEK före kostnader.
· Bolaget har under 2009 öppnat ett dotterbolag i Singapore och ett representationskontor i Kina.
· Bolaget har under 2009 ökat produktionskapaciteten genom att etablera externa produktionsenheter i Singapore och Kina.
· Bolaget har under året etablerat ett samarbetsavtal med Orange Business Services samt vunnit en order till Thales om totalt 9 antenner vilka kommer att levereras 2010.
· Efter periodens slut har bolaget tecknat order om 10 antenner, varav 8 st. till Orange.

VD har ordet
C2SAT har under året börjat etablera en fungerande försäljningsorganisation vilket redan nu börjar ge synligt resultat i ökad orderingång och försäljning. Fram tills 2009, hade bolaget sålt 8 antenner. Under 2009 såldes och levererades totalt 17 antenner och bolaget har nu en väsentligt bättre ordersituation inför ingången av 2010 än någonsin tidigare.

C2SAT förväntas under det första kvartalet 2010 leverera fler antenner än under hela 2009 och inför året 2010 ligger målsättningarna på en försäljning om ca 120 antenner. Det är ett aggressivt mål, men det kommer att krävas ökade försäljningsvolymer för att etablera lönsamhet och positiva kassaflöden på sikt. Försäljningsmålet är därför det enskilt viktigaste målet inför året 2010.

Vid årsstämman kommunicerades målsättningen om en tillväxt i försäljningen om 50 % per kvartal, vilket uppnåddes på ackumulativ nivå. Denna målsättning kvarstår för 2010. Fjärde kvartalets försäljning blev dock lidande av förseningar hos slutkunderna varför en del av försäljningen skett i det första kvartalet 2010 istället. Periodiseringseffekterna kommer gradvis att minska med ökad försäljningsvolym.

För att möta den ökade försäljningen har det varit viktigt att etablera en långsiktig produktionskapacitet. C2SAT har under året rekryterat personal i Söderhamn. Det är viktigt att C2SAT har en produktionsanläggning som ligger nära produktutvecklingen för att kunna utveckla produkten, samordna strategiska kvalitets- och utvecklingsarbete samt produktionsteknik, men även för att kostnadsrationalisera produkterna.

Volymproduktionen förväntas dock på sikt ske i Singapore. Genom att etablera produktion i Sydostasien kan C2SAT bättre samordna logistik samt rationalisera tillverkningskostnaderna. Närheten till C2SATs viktigaste marknader gör även att ledtider, frakt- och leveranskostnader reduceras.

Montering av antenner med påföljande slutleverans till kund sker nu i Singapore, med mycket gott resultat. Till dags datum har detta dock skett i begränsad skala då produktionen baserats på "material kit" som levererats från Söderhamn. I dagarna har C2SAT lagt en första "Turn- key" order om 10 antenner till Fong’s, C2SATs produktionspartner i Singapore, för leverans under maj månad. Produktionen i Singapore anses därmed vara fullt etablerad.

I arbetet med att utveckla bolaget har ytterligare personal rekryterats och i Singapore har ett självständigt försäljningsbolag etablerats, tillsammans med ett BSO i Shanghai. Vid inledningen av året uppgick antalet C2SAT anställda till 9 personer. Under året har rekryteringar skett inom alla områden och personalstyrkan uppgår vid årets slut till 19 personer. Ökningen av personalkostnader ersätter i viss mån kostnader för konsulter. Det bedöms som nödvändigt att organisationen uppnår en kritisk massa med redundans för att minska sårbarheten och riskerna i verksamheten.

För att etablera C2SAT som en trovärdig global leverantör, med en stabil verksamhet förutsätter detta fortsatt rekrytering av nyckelkompetens. C2SAT är sårbart inom vissa tekniksegment samt i behov av att etablera en väl fungerande service och supportorganisation i takt med att fler antenner levereras.

Under året har C2SAT träffat avtal med ett antal viktiga referenskunder. Thales, en av Europas ledande teknologi- och försvarskoncerner, har under 2009 utvärderat C2SATs produkter och genomfört omfattande tester inom ramen för ingånget leveransprojekt, tester som C2SAT nu passerat. Thales har dessutom i det fjärde kvartalet utökat beställningen till 9 antenner. Leverans av dessa antenner sker i det första kvartalet ( 4 st.) och i det andra kvartalet ( 5 st.) Leverans av den första antennen var tidigare planerad till Q4 2009.

PT AJN Solucindo, i Indonesien, har under december beställt och tagit leverans av ytterligare två C- bands antenner, varav en installation innebär ett utbyte av en antenn från en annan leverantör. Totalt har C2SAT levererat 8 st. C- bands antenner till Indonesien. Ytterligare leveranser förväntas ske under 2010.

Det enskilt viktigaste kontraktet för C2SAT under 2009 var det i november ingångna partneravtalet med Orange Business Services, France Telecoms affärsområde för telekommunikationstjänster till multinationella företag. Orange satsar nu stort på att bli en ledande aktör inom marina kommunikationslösningar. För C2SAT innebär avtalet att C2SAT ges möjlighet att leverera antenner i takt med att Oranges maritima affärsområde utvecklas och parterna har redan genomfört gemensamma marknadsföringsaktiviteter.

Hittills har Orange redan beställt 8 antenner inom ramen för två separata projekt, varav fyra av dessa antenner har levererats i januari månad och resterande antal antenner kommer att ha levererats innan första kvartalets utgång. Ytterligare avrop sker löpande.

Under året etablerades även ett exklusivt distributions- och produktionsavtal med Xingou IT för den kinesiska marknaden. C2SAT har under året levererat 7 Ku- bandsantenner ur eget lager, inklusive ”uppgraderingskit” för C- band, till Xingou IT samt haft personal på plats för att produktionssätta projektet. Xingou IT har exklusivitet för den kinesiska marknaden, och givet erfarenheter av tidigare samarbetsavtal i Kina, har C2SAT accepterat de begränsade möjligheterna till insyn i de affärsmässiga relationerna med slutkunderna och kan inte påverka tidpunkten för eventuella beställningar från Xingou. Eventuell försäljning som görs på den kinesiska marknaden kommer att göras på licensbasis, utan investeringar i rörelsekapital, och är därför kassaflödespositiv när försäljningen tar fart i Kina.

Om årets nya kunder har överraskat positivt, så har C2SATs tidigare distributörer och kunder inte levt upp till förväntningarna. Exempel på detta är bl. a ramavtalet med SeaNet och utvecklingsprojektet tillsammans med TracID, som var för sig haft svårigheter av olika karaktär. Vidare tillmäter C2SAT det tidigare samarbetet med DRS ett ringa värde. Samarbetet inleddes för att gemensamt delta med respektive bolags produkter i en militär upphandling och då upphandlingen avslutats är värdet av denna överenskommelse begränsad och i realiteten avslutad.

C2SATs produkter var vid ingången av året 2009 i det närmaste att betrakta som prototyper. Under året har således ett omfattande arbete pågått för att kvalitetssäkra produkterna, upprätta dokumentation och manualer, säkerställa nödvändig certifiering, samt påbörja en kostnadsrationalisering. Vidare har integrationsarbetet med de vanligaste kommunikations- och modemprotokollen genomförts så att C2SATs produkter nu är kompatibla med de viktigaste standarderna. Arbetet med att kvalitetssäkra produkterna har pågått under hela hösten och tagit betydande resurser i anspråk.

C2SAT övergår nu successivt i en ny fas med kraftigt ökade volymer, där kvalitetssäkring, leveransförmåga och kostnadsrationaliseringar står i fokus. Det är därför av avgörande betydelse att industrialiseringen av produkten och därtill hörande kostnadsrationaliseringar lyckas, så att uppsatta mål om en uthållig bruttomarginal om minst 30 % uppnås innan utgången av 2010.

Inför 2010 fortsätter utvecklingen med såväl generell som kundspecifik utveckling främst inom utökad mjukvarufunktionalitet, ökad användarvänlighet och formell certifiering. Arbete pågår även för att möjliggöra en breddning av C2SATs produktutbud.

Expansionen kräver ökat rörelsekapital i form av varu- och komponentlager för att möta de volymer och leveranstider C2SAT förutsätts kunna prestera under 2010. Hittills har C2SAT kunnat leverera den volym som efterfrågats inom ramen för existerade rörelsekapital, men detta kommer att förändras då leveransvolymerna ökar.

Målsättningen är att finansiering skall kunna ske genom en kombination av externt kapital och ägarfinansiering inom ramen för de aktier som redan ryms inom bolagsordningen. Arbetet pågår med förberedelserna inför en kommande kapitalanskaffning och bolaget kommer att presentera ett färdigt förslag för aktieägarna att ta ställning till inom kort.

Solna den 24:e februari 2010
Fredrik Nygren, VD

Verksamhetsöversikt koncernen Kvartal 4
· Nettoomsättning uppgick till 3,5 MSEK ( 3,2 MSEK).
· Periodens resultat uppgick till – 9,8 MSEK ( - 18,8 MSEK)
· Rörelseresultatet uppgick till – 9,9 MSEK ( - 12,7 MSEK) Resultatet i fjärde kvartalet belastas med nedskrivningar om - 0,2 MSEK av koncernens finansiella tillgångar. I samband med en genomgång av bolagets tillgångar, verktyg och inventarier har nedskrivningar av engångskaraktär gjorts med motsvarande - 0,3 MSEK

Perioden 2009
· Nettoomsättningen uppgick till 13,6 MSEK (4,9 MSEK).
· Periodens resultat uppgick till - 34,3 MSEK (-35,1 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till - 34,3 MSEK (-29,0 MSEK).
· Totala kassaflödet uppgick till 4.8 MSEK (-9,0 MSEK).
· Koncernens likvida medel uppgick 2009-12-31 till 5,6 MSEK (0,8 MSEK)
· Soliditeten var 82 procent (52).

Finansiell översikt koncernen
Koncernen
Under det 4:e kvartalet uppgår omsättningen till 3,5 MSEK vilket är en ökning med 0,3 MSEK jämförbar period förra året. Försäljningen är lägre än föregående kvartal, vilket i huvudsak består i periodiseringseffekter och förskjutningar av leveranser in i 2010. Resultatet förbättras jämfört med föregående år, vilket delvis kan förklaras med stora engångskostnader som belastade resultatet förra årets motsvarande period.

Under 2009 har försäljningen ökat jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på utökade satsningar inom försäljnings- och distributionsrelaterade aktiviteter.

Bruttovinsterna för C2SATs produkter är inte tillfredställande. Detta beror på att produktionsserierna historiskt sett har varit korta, inköpsvolymerna begränsade, samt att fokus i organisationen i ett första skede snarast varit på att etablera produkterna på marknaden. C2SAT har under året gjort en översyn av prissättningen för produkterna för att kunna konkurrera på marknadsmässiga villkor, dock med hänsyn taget till de unika egenskaper som förknippas med C2SATs produkter.

Som en naturlig konsekvens av de förändringar som genomförts i organisationen har under 2009 ett arbete inletts med att på strategisk nivå omförhandla leverantörsavtal och sänka inköpskostnaderna. Detta arbete kommer att intensifieras under 2010, då detta är en förutsättning för att bolaget på sikt skall kunna generera positiva kassaflöden och fortsätta tillväxten.

Vad beträffar bolagets personalkostnader så har dessa ökat under perioden till -12,8 MSEK jämfört med -10,8 MSEK för föregående år. Detta som en följd av rekryteringar och en uppbyggnad av organisationen i övrigt. Under året har antalet anställda ökat från 9 anställda till 19 anställda och merparten av kostnadsökningen har skett under det andra halvåret 2009. Rekryteringarna avser främst försäljnings-, utvecklings-, leverans-, och produktionsresurser.

Övriga omkostnader har även de ökat under året, -19,4 MSEK (- 16,2 MSEK) men inte i proportion till försäljningsökningen. Detta beror till viss del på att bolaget minskat andelen konsultkostnader och delvis ersatt dessa med personalkostnader. Däremot har året varit intensivt med avseende på rese- och reseomkostnader, främst förknippade med uppbyggnaden av nya distributionskanaler, samt etablering av dotterbolag och produktionsenheter utomlands.

Under året har en översyn gjorts av bolagets samtliga tillgångar. Investeringar har gjorts i systemstöd för produktion, lagerhållning och anläggningsregister. I samband med detta har tillgångar inventerats och i de fall där värdet av tillgångarna bedömts som osäkert har nedskrivningar gjorts. Nedskrivningar och inventeringsdifferenser uppgår till - 0,3 MSEK, vilket belastar 4:e kvartalets räkenskaper.

Vidare har omklassificeringar gjorts under året mellan immateriella anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar om ca 1,1 MSEK, vilket påverkar årets ingående balanser. Korrigeringen belastar inte tidigare periodresultat då avskrivning inte påbörjats.

Under året har C2SAT aktiverat produktkostnader motsvarande 3,0 MSEK. De aktiverade produktutvecklingskostnaderna avser i huvudsak externa kostnader i samband med förbättringar av RF prestanda, integration av modemprotokoll, samt kostnader för test- och certifieringsprocesser. Produkterna förväntas påbörja att skrivas av under 2010, då produkterna "låses" för seriemässig produktion.

Årets totala nedskrivningar av andelar i intressebolag och övriga finansiella anläggningstillgångar uppgår till - 0,2 MSEK (- 6,4 MSEK) vilket avser justering för AIMS i förhållande till C2SATs andel av AIMS egna kapitals värde. Ingen justering har gjorts för andelarna i WermTec.

Finansiering och likviditet
Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med att säkra bolagets löpande och långsiktiga finansiering. Under 2009 genomförde C2SAT två emissioner vilket tillförde bolaget totalt 74,5 MSEK, varav 29,6 MSEK i januari och 44,9 MSEK i juli månad. Vidare utgav bolaget, efter beslut på ordinarie stämma, ett konvertibellån om maximalt 14 MSEK till Gestrike Invest AB.

Konvertibellånet togs inte i anspråk, då Gestrike Invest AB valde att inte konvertera lånet och bolaget har därför under 2009 totalt amorterat totalt 14 MSEK (varav 9,0 MSEK under det 3:e kvartalet) på de "brygglån" som Gestrike Invest AB lämnat under 2008 och 2009 och som ingick i konvertibellånet.

Utöver detta har bolagets checkkredit om 5,0 MSEK amorterats och avslutats.

Ledningen för bolaget följer löpande omvärldsutvecklingen och arbetar utifrån olika alternativa scenarios för hantering av löpande kassaflöden, krediter och övrig finansiering.

Styrelsen och ledning arbetar för närvarande med ett antal finansieringsscenarios för att säkerställa likvida medel inför de utmaningar som C2SAT står inför under 2010.

Efter periodens slut har C2SAT upptagit 3,0 MSEK i banklån.

Händelser under perioden
I början av året tillträdde Fredrik Nygren som VD, från att varit tillförordnad VD vid ingången av året. Vidare tillträdde Lars Davås som finans- och ekonomichef.

Under januari månad slutfördes en emission vilket tillförde bolaget 29,6 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Vidare utgavs i februari teckningsrätter med förfall i juni 2009.

Under det 1:a kvartalet tecknades order om 3 antenner och mycket arbete och kostnader lades ner för att komma till rätta med produkt och distributionsproblem i Sydostasien. Vidare öppnade C2SAT ett representationskontor, BSO, med hjälp av exportrådet i Shanghai.

Under det andra kvartalet avbröt C2SAT samarbetet med distributören Maritime Communications (Pty.) Ltd och etablerade istället ett distributionsavtal med PT AJN Solucindo.

Under det andra kvartalet annonserades även ett samarbete med Xingou IT i Kina om licensproduktion och C2SAT erhöll i samband med detta en order om 7 st. C – Bandsantenner.

Under årsstämman ersattes styrelseledamoten Tomas Mikaelsson med Jan-Axel Näsman och bolaget utgav en konvertibel om maximalt 14 MSEK till förmån för Gestrike Invest AB.

C2SAT tecknade under andra kvartalet en order om 2 st. antenner till LCDC, plus en uppföljningsorder till Indonesien, samt tecknade kontrakt om 8 antenner till Thales.
I början av det 3:e kvartalet tecknades 94,9 % procent de av bolaget utgivna teckningsoptionerna vilket tillförde bolaget 44,9 MSEK före omkostnader.

I det tredje kvartalet beslutades att C2SAT skulle etablera ett dotterbolag i Singapore och ett antal samarbetsavtal om installations- och underhållsservice tecknades i regionen. Vidare tecknades ett avtal med Fong’s Engineering and Manufacturing (Pte.) Ltd. om lokal produktion.

Under året har även ett stort antal distributions- och samarbetsavtal annonserats.

Under det fjärde kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med Orange och uppföljningsorders om 2 C- bandsantenner erhölls från PT AJN Solucindo.

Händelser efter periodens utgång
Thales har under januari genomfört och godkänt en omfattande Factory Acceptance Test, där avsikten varit att säkerställa C2SATs kvalitet och leveransförmåga under gällande kontrakt. I januari levererades den första antennen och C2SAT erhöll en uppföljningsorder om ytterligare en (1) antenn inom ramen för samma kontrakt.

C2SAT har efter periodens utgång fått en första order om 8 antenner för leverans till Orange. Av dessa antenner har fyra levererats. För resterande antenner förväntas leverans ske i innevarande kvartal.

Vidare har C2SAT erhållit en uppföljningsorder om ytterligare två antenner till en europeisk kund. Dessa två antenner har levererats under februari månad.

Övrigt
Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,7 MSEK (0,0 MSEK) varav 2,1 MSEK avser investeringar i Singapore. Motsvarande 2,2 MSEK är omklassificeringar av tidigare lagerförda inventarier, demoantenner och liknande.

Årets investeringar i forskning och utveckling uppgår till 3,0 MSEK ( 2,5 MSEK)

Transaktioner med närstående
Bolaget har den 10:e mars 2009 anställt den vi årsskiftet tillförordnade VDn Fredrik Nygren. Bolagets operativa ledning hade i inledningen av året operativt stöd av medlemmar i styrelsen och styrelsens ordförande. För detta har de aktiva styrelseledamöterna kompenserats med en marknadsmässig ersättning, utöver ordinarie styrelsearvode.

I de fall där styrelsemedlemmar erhållit ersättning utöver ordinarie arvode har detta gemensamt beslutats av styrelsen.

Tvister
Den 23:e december 2008 avkunnades dom i Länsrätten för C2SATs mål, avseende nekad avdragsrätt för ingående mervärdeskatt under perioden 2005 och 2006. Länsrätten biföll skattemyndighetens bedömning. C2SAT har under året överklagat ärendet till Kammarrätten och dom förväntas meddelas under 2010. Tvisten avser bolaget C2SAT Holding AB (publ). Koncernen har tidigare reserverat motsvarande belopp i redovisningen.

Bolaget har tvistat med bolaget ISN Mätinstrument AB avseende betalning av en fordran om ca 1 MSEK mot revers i samband med slutbetalning för avyttringen av C2SAT Development AB under 2007. Under året har tvisten hänskjutits till Stockholms Handelskammares skiljedomsnämnd. Skiljenämnden har i december månad 2009 avgjort tvisten till C2SATs fördel och C2SAT kommer att kräva fullgörelse av motparten.

C2SAT avser att inleda en rättsprocess mot Maritime Communication (Pty) Ltd under 2010. Tvisten avser fordringar på bolaget om ca 300 kUSD. Under 2009 avbröt C2SAT samarbetet med Maritime Communication (Pty) Ltd och tvisten avser utestående betalningar för levererat material, jämte ränta.

Bolaget Maritime Communication (Pty) Ltd avregistrerades redan under 2008, enligt uppgifter som framkommit under 2009, och C2SAT undersöker för närvarande vilka juridiska möjligheter C2SAT har tillförfogande för att betalningarna skall fullgöras.

Ägarna till Maritime Communication (Pty) Ltd har gått i personlig borgen för Maritime Communication (Pty) Ltd.

Tvister följs regelbundet upp av koncernstyrelsen

Värderingar av tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Styrelsen och verkställande direktören har prövat värderingen av immateriella anläggningstillgångar såsom goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Kostnader med avseende på produktutveckling aktiveras löpande under året. Styrelsen och VD har prövat de antaganden som ligger till grund för de genomförda nedskrivningstesterna. Något nedskrivningsbehov av de immateriella anläggningstillgångarna anses inte föreligga.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2009 har den finansiella turbulensen som inleddes 2008 fortsatt på såväl lokal som på global nivå. Detta påverkar naturligtvis C2SAT på samma sätt som det påverkar alla övriga bolag som verkar i en internationell miljö.

Den finansiella krisen i omvärlden påverkar investeringsbenägenheten hos alla aktörer på marknaden även om det inte specifikt påverkat C2SATs enskilda affärer.

C2SAT har under året, trots rådande finansiella läge, framgångsrikt kunnat genomföra två kapitalanskaffningsprocesser, vilket tyder på att bolaget har ett starkt stöd för sin expansion bland de egna aktieägarna. Finansmarknadernas återhållsamhet gör det dock svårt för bolaget att söka extern lånefinansiering till förmånliga villkor.

Verksamheten är exponerad för en valutarisk i USD. Risken begränsas något om de offererade priserna inkluderar valutaklausuler, men det är inte alltid C2SAT har möjlighet att förhandla sig till detta, då konkurrenterna oftast prissätter sina produkter i USD. Då inköp av komponenter till produktionen i Söderhamn sker huvudsakligen i SEK så ökar riskerna ytterligare. En översyn av hela inköpsprocessen för att minska beroendet mot utländska valutor pågår.

C2SAT står inför en period av marknadsexpansion. Det medför ett antal risker med avseende på såväl produkternas teknik såväl som risker i uppbyggnaden av produktionskapacitet, referensinstallationer, samt etablering på avsedda marknader.

Erfarenhet har även visat att det även fortsättningsvis finns risker av teknisk karaktär i bolaget. Under 2009 har bolaget påbörjat formell certifiering av bolagets produkter, vilket har inneburit ökade kostnader för produktutveckling, främst inom RF området.

Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende bolagsspecifika risker och bolagsspecifika osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen 2008 för en mer utförlig beskrivning av bolagets generella finansiella och operationella risker.

Finansiell översikt moderbolaget
Moderbolaget
Moderbolagets (org.nr 556536-0954) nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 1,1 MSEK (0,8 MSEK) och motsvarande periods resultat uppgick till - 32,3 MSEK ( - 18,4 MSEK).

För helåret 2009 uppgick årets omsättning till 4,4 MSEK (1,5 MSEK) och resultatet före skatt var - 33,0 MSEK (-32,9 MSEK).

Intäkterna avser på dotterbolagen internt fakturerade kostnader.

Totalt för perioden 2009 uppgick resultatet från moderbolagets andelar i dotterbolag, intressebolag och övriga finansiella anläggningstillgångar till - 31,2 MSEK. I beloppet ingår nedskrivningar av andelar i dotterföretag med - 31,0 MSEK, vilket avser aktieägartillskott gentemot C2SAT Communication AB och C2SAT Production AB.

Övrigt resultat avser nedskrivningar av andelarna i AIMS med – 0,2 MSEK.

Årsstämma
Årsstämma är planerad att avhållas i Stockholm torsdagen den 6:e maj 2010. Definitiv kallelse kommer att skickas ut tidigast 6 veckor men senast 4 veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter den 23 april 2009.

Valberedning
Valberedningen består av Jan-Axel Näsman, valberedningens ordförande, Leif Daruk och Björn Holmgren.

Valberedningen kan nås via e-post: valberedning@C2SAT.se

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2009.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för första kvartalet, 2010-01-01 till 2010-03-31 presenteras den 6:e maj 2010.

Allmän information
Moderbolaget C2SAT Holding AB (publ), 556536-0954, bedriver genom sina dotterbolag, C2SAT Communications AB, C2SAT Production AB och C2SAT Asia Pacific (Pte) Ltd., utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för satellitbaserad bredbandskommunikation.

C2SAT Holding AB (publ.) är ägare i intressebolaget WermTec Teknik AB med ett ägande om 35% av bolagets aktier. C2SAT Holding AB (publ.) har ytterligare innehav i bolaget Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) med ett ägande om 8,8% av bolagets aktier.

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna.

Redovisningsprinciper
Moderbolag och koncern
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ”International Financial Reporting Standards” (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av ”the International Accounting Standards Board” och uttalanden utgivna av ”the International Financial Reporting Interpretations Committee” (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 1 på sidorna 35-39 i årsredovisningen för 2008. Koncernens segment redovisas från och med den 1 januari 2009 i enlighet med IFRS 8 istället för IAS 14. Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat C2SATs redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en enda räkning benämnd "Rapport över totaltresultat". Vidare gäller från 1 januari 2009 IAS 23 (Ändring), "Lånekostnader". Ändringen kräver att ett företag aktiverar vissa lånekostnader, koncernen tillämpar principen men den har närvarande ingen påverkan då det inte finns några tillgångar för vilka lånekostnader kan aktiveras. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns på sidan 35-39 i årsredovisningen för 2008.

Granskning
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för C2SAT holding AB (publ) för perioden januari månad till december månad 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell information utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Delårsrapporten är upprättad baserad på antagandet om fortsatt drift. Koncernens förmåga till fortsatt drift är beroende av att extern finansiering kan erhållas.

Stockholm, den 24:e februari 2010

PriceWaterhouseCoopers
Sten Håkansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Stockholm, den 24:e februari 2010

Fredrik Nygren, VD
Styrelsen i C2SAT holding AB (publ)

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, VD 08-748 01 40, fredrik.nygren@C2SAT.se
Lars Davås, Finanschef 08-748 01 40, lars.davas@C2SAT.se

För att erhålla C2SATs pressreleaser:
Skicka ett e-mail till info@C2SAT.se, skriv Önskar pressrelease,
alternativt anmäl Dig på www.C2SAT.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
C2SAT Bokslutskommuniké 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida C2SAT

Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.com)