C2SAT

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2010-01-01 TILL 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 16:06 CET

- Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 2,7 MSEK (3,5 MSEK)

- Periodens resultat för kvartal fyra uppgick till - 14,2 MSEK (- 9,8 MSEK)
- Nettoomsättningen för 2010 uppgick till 20,9 MSEK (13,6 MSEK)
- Periodens resultat för 2010 uppgick till - 45,1 MSEK (- 34,3 MSEK)

- Orderingången under 4:e kvartalet uppgick till 10 antenner, varav 4 levererats i kvartalet.
- Under 2010 har bolaget levererat 37 (17) antenner.
- Bolaget har under 2010 genomfört en emission om totalt 38,9 MSEK före kostnader.
- Bolaget har under 2010 påbörjat produktionen av antenner i Singapore.
- Bolaget har under året uppgraderat den tekniska prestandan för såväl Ku-bands- som C-bandsprodukterna samt påbörjat certifieringsarbetet med Ku-bandsantennen.
- I januari 2011 har C2SAT genomfört framgångsrika tester med bl. a. SingTel och har därför kunnat inleda kommersiella förhandlingar med NCS (Pte.) Ltd., SingTel- gruppens systemleverantör inom IT och telekommunikation, om framtida leveranser. Utfallet av dessa förhandlingar kommer att kunna redovisas inom kort.
- Efter periodens slut har bolaget avtalat att emittera konvertibler om max 20,75 MSEK.

För tabell se bifogat pressmeddelande

VD har ordet
Inför 2011 står C2SAT bättre kommersiellt rustat än någonsin tidigare. Bolaget har under året lanserat en ny Ku-bandsantenn, C2SAT 1.2m Ku II, en antenn som uppfyller både kommersiella och regulatoriska krav, samt en C-bandsantenn med uppgraderad och verifierad prestanda som uppfyller såväl regionala som globala kunders krav. De återkommande tekniska motgångarna som tidigare präglat C2SAT, framförallt oväntade sådana, nu senast i samband med uppgraderingsbehovet av C-bandsantennen, skall tillhöra historien. Detta betyder emellertid inte att C2SAT inte står inför fortsatt stora utmaningar.

Förutom att få bättre fart på försäljning måste vi väsentligt reducera tillverkningskostnaderna, då särskilt för Ku-bandsantennen. Vi måste dessutom snarast slutföra certifieringen av våra produkter, en viktig förutsättning för flera av de större operatörerna. Dessa processer och många fler pågår för fullt, men har fördröjts på grund av höstens oförutsedda men ofrånkomliga arbete med uppgradering av C-bandsantennen.

Med ökad effektivitet och C2SATs stärkta organisation, inklusive en utökad kompetens inom mjukvaruutveckling, radioprestanda och servicefunktioner i Stockholm och Singapore, räknar vi med att i snabb takt kunna ta igen mycket av den tid som förlorats under hösten.

Potentialen för marginalförbättringar är stor och de identifierade produktrationaliseringarna som nu införs förväntas få finansiellt genomslag under den senare delen av 2011. Utmaningen för C2SATs teknik- och utvecklingsavdelning består inte bara av att reducera produkternas tillverkningskostnader, utan även att samtidigt öka produkternas kvalité, kompatibilitet och en säkrad industrialiseringsprocess.

Att under det tredje kvartalet genomföra en oplanerad teknisk uppgradering av den för C2SAT viktigaste produkten, vilket var en förutsättning för volymleveranser till globala C-bandstjänster, har varit krävande. Det fick även stora konsekvenser för vår förmåga att producera, leverera och sälja antenner både under det tredje och merparten av det fjärde kvartalet. Det skapade även påfrestningar på organisationen, både personellt och finansiellt, och påverkade förutsättningarna för att kunna nå målsättningen om en försäljning om 120 antenner för 2010. Prioriteringen inför framtiden var dock att vi, i den situation bolaget befann sig i, snabbt kunde säkerställa att en ny uppgraderad C-bandsantenn kunde utvecklas, verifieras och produktionssättas inom en ytterst begränsad tidsram.

De åtgärder som vidtogs kunde framgångsrikt slutföras i december. C-bandsantennens prestanda, som är verifierad, är nu väsentligt bättre än tidigare och uppfyller samtliga existerande och potentiella kunders krav. Försäljning och leveranser kunde därför återupptas under slutet av december och fyra (4) C-bandsantenner levererades till kund i Sydostasien redan innan årsskiftet. Tidigare påbörjade POC installationer, med bl.a. SingTel och Star Cruises, uppgraderades i december och utvärderingsprocessen kunde åter påbörjas.

Andra projekt som påverkats, eller försenats, är produktionen av vår nya Ku-bandsantenn, C2SAT 1.2m Ku II, vilken inte kommit igång förrän i december, samt det pågående arbetet med GVF certifiering av Ku II antennen. Nu när fler interna resurser blivit tillgängliga räknar vi med att intensifiera arbetet och kunna slutföra denna process innan juni månad.

Parallellt med arbetet att säkerställa C-bandsantennens prestanda kunde vi i november genomföra tester av vår nya Ku II antenn med SpeedCast i Hongkong, en av Sydostasiens ledande operatörer och nära samarbetspartner med Eutelsat. Detta för att verifiera Ku II antennens prestandaegenskaper och nya funktionalitet, såsom automatisk omkoppling mellan "Cross-pol" och "Co-pol". Efter framgångsrika tester är antennen nu godkänd för användning i SpeedCast's maritima satellitnät.

Trots att de högt ställda målsättningarna för 2010 om en försäljning av 120 antenner inte infriades så kan ändå året summeras med att C2SAT sålde närmare dubbelt så många antenner som under 2009. Totalt såldes 37 antenner jämfört med 17 antenner i 2009 och därtill skedde en första leverans av tre licenserade "Black Boxes" till vår partner i Kina.

Sammantaget börjar nu C2SAT göra ett avtryck på marknaden för maritima VSAT och betraktas därmed som en långsiktigt trovärdig aktör. Under våren 2010 kom de första oberoende indikationerna på att C2SAT hade etablerat en mätbar marknadsandel under 2009. Årets försäljningsökning kommer sannolikt innebära att C2SATs marknadsandel ökat ytterligare då oberoende statistik publiceras för 2010.

Det fjärde kvartalets försäljning om 2,7 MSEK (3,5 MSEK) skall ses mot bakgrund av att försäljning och leveranser endast kunde ske under senare delen av december. För helåret 2010 uppnåddes en försäljning om cirka 20,9 MSEK (13,6 MSEK), en ökning med cirka 54% mot föregående år. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till - 14,1 MSEK (- 9,9 MSEK). Resultatet är allt annat än tillfredställande, men måste ses i sammanhanget av det oplanerade och oförutsedda behovet av att uppgradera C-bandsantennen och de konsekvenser som detta medförde för verksamheten i övrigt.

Under året har ett antal strategiska partners knutits till bolaget och dessa förväntas ha en ökad betydelse för C2SAT i framtiden. Strategin att bearbeta nya aktörer som nu gör sitt inträde på den maritima VSAT marknaden bör ge effekt i framtiden. Redan idag utvärderar flera operatörer, främst i Sydostasien, C2SATs antenner för att på sikt kunna erbjuda dessa i sina systemleveranser.

C2SAT har även inlett ett samarbete med Radio Holland i Singapore där vi, dels har ställt ut tillsammans vid en offshore mässa i Singapore, dels genomför en gemensam POC med ett större asiatiskt rederi. Därutöver är vi nu även i slutfasen av att gemensamt testa och verifiera vår Ku II antenn för Radio Hollands globala nätverk.

Baserat på den positiva respons som erhölls i samband med marknadsaktiviteter i Sydamerika under fjärde kvartalet, från framförallt aktörer inom olje- och offshore industrin, överväger C2SAT att tillsammans med en lokal operatör genomföra ANATEL certifiering, ett krav för att få verka i Brasilien.

Det samarbete som etablerades 2009 med Orange har hittills inte motsvarat bolagets förväntningar, men under december månad tecknades slutligen en order om sex (6) antenner till LCDC som installerar antennerna i ett av Orange's projekt. Leveranserna förväntas i början av det andra kvartalet 2011. Dessutom deltar nu C2SAT aktivt i flera upphandlingar tillsammans med Orange, upphandlingar som förväntas kunna slutföras under första halvåret 2011.

Finansiellt har året som gått inneburit utmaningar. I juni genomfördes en företrädesemission om cirka 38,9 MSEK som tillsammans med lånefinansiering från Swedbank, ALMI och Norrlandsfonden gjorde det möjligt att expandera bolagets rörelsekapital och lager. Målsättningen var att därigenom öka förutsättningarna för en ökande försäljningsvolym. Den oförutsedda och nödvändiga uppgraderingen av C-bandsantennen har dock även resulterat i att en betydande del av bolagets finansiella resurser i dagsläget är uppbundna i färdigvarulager av främst C-bandsantenner. Under januari 2011 genomförde C2SAT en konvertibelemission syftande till att säkerställa kapitalförsörjning och finansiering fram till dess att bolaget når ett positivt kassaflöde. Den finansiella situationen förväntas att förbättras under kommande år, i takt med att bruttovinsterna och försäljningsvolymen ökar.

Med en etablerad produktionsenhet i Singapore har bolaget nu en produktionskapacitet som säkerställer att C2SAT kan producera den volym som krävs för att uppnå tillväxt och resultat enligt mål.

Det är därför glädjande att konstatera att vi nu under januari 2011 kunnat genomföra positiva tester med bl. a. SingTel, efter det att vi uppgraderat våra POC installationer i december 2010. Kommersiella förhandlingar har därför kunnat inledas med NCS (Pte.) Ltd., SingTel gruppens systemleverantör inom IT och telekommunikation, om framtida leveranser.

Inför 2011 är vår målsättning att uppnå en försäljning om minst 140 antenner och då med tonvikt på C-bandsantenner. Det är min övertygelse att vi, med de kommersiella förutsättningar som nu är på plats, framgångsrikt kommer att kunna slutföra redan långtgående diskussioner med ett flertal leverantörer av globala C-bandstjänster. Vi förväntar oss att pågående och nyligen påbörjade POC installationer skall exekveras i linje med våra och kundernas förväntningar och jag räknar därför med att vi under våren kommer att kunna presentera ett antal för C2SAT strategiskt betydelsefulla affärer.

Solna, den 7 februari 2011

Fredrik Nygren, VD

Verksamhetsöversikt koncernen

Kvartal 4
· Nettoomsättning uppgick till 2,7 MSEK (3,5 MSEK).
· Intäkterna uppgick till 4,9 MSEK (3,6 MSEK).
· Periodens resultat uppgick till - 14,2 MSEK (- 9,8 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till - 14,1 MSEK (- 9,9 MSEK).

Resultatet i fjärde kvartalet belastas med nedskrivningar och reserveringar om - 0,4 MSEK av koncernens tillgångar. I samband med en genomgång av bolagets tillgångar, verktyg och inventarier har nedskrivningar av engångskaraktär gjorts med motsvarande - 2,1 MSEK.

Övriga reserveringar av engångskaraktär uppgår till ca - 0,5 MSEK.

För graf se bifogat dokument

Perioden 2010
· Nettoomsättningen uppgick till 20,9 MSEK (13,6 MSEK).
· Periodens resultat uppgick till - 45,1 MSEK (- 34,3 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till - 45,3 MSEK (- 34,3 MSEK).
· Totala kassaflödet uppgick till - 5,1 MSEK (4,8 MSEK).
· Koncernens likvida medel uppgick 2010-12-31 till 0,5 MSEK (5,6 MSEK).
· Soliditeten var 61 procent (82 procent).

Resultatet för helåret belastas med nedskrivningar och reserveringar om - 3,0 MSEK av koncernens lagertillgångar. I samband med en genomgång av bolagets tillgångar, verktyg och inventarier har nedskrivningar av engångskaraktär gjorts med motsvarande - 0,6 MSEK.

Nedskrivningar och reserveringar är inte kassaflödespåverkande.

Finansiell översikt koncernen

Koncernen
För det fjärde kvartalet uppgår omsättningen till 2,7 MSEK, vilket är en minskning med 0,8 MSEK för jämförbar kvartalsperiod föregående år.

Under 2010 har försäljningen ökat väsentligt jämfört med föregående år. C2SAT har levererat 37 antenner att jämföra med 17 antenner för motsvarande period.

Den aggregerade försäljningsökningen beror till stor del på att de utökade satsningarna inom försäljning och distribution börjat ge effekt under året. Under det första halvåret låg försäljningsökningen i linje med bolagets målsättningar om en tillväxtökning om 50% kvartal för kvartal, men under hela det tredje och stora delar av det fjärde kvartalet påverkades försäljningen negativt under en period då produktion och försäljning i princip stod stilla i avvaktan på teknisk uppgradering av C-bandsprodukten.

Under december månad, då försäljningen återupptogs, har bolaget tecknat order om totalt tio (10) antenner, samt levererat fyra (4) av dessa C-bandsantenner under december månad.

Bolaget har under året arbetat med att effektivisera organisationens omkostnadsnivåer och de externa omkostnaderna har därför inte ökat i takt med försäljningsökningen. De redovisade bruttovinsterna är dock inte tillfredställande och som en konsekvens återspeglas inte försäljningsökningen i en ökning av den totala lönsamheten.

Bolaget har i samband med bokslutet reserverat för engångseffekter om 2,0 MSEK vilket belastar bruttomarginalen för 2010. Andra engångseffekter under det tredje och fjärde kvartalet uppgår till uppskattningsvis ytterligare - 2,4 MSEK vid en jämförelse.

Vad beträffar bolagets personalkostnader så har dessa ökat under året till - 22,6 MSEK jämfört med - 13,0 MSEK för föregående år. Detta som en följd av rekryteringar och en uppbyggnad av organisationen i övrigt. Under året har antalet anställda ökat till 23 anställda. Genomsnittligt antal anställda i 2010 var ca 25 personer, jämfört med 2009 då det genomsnittliga antalet anställa var ca 15 personer. Merparten av kostnadsökningen har skett under det första halvåret 2010. Rekryteringarna avser främst utökade teknik-, utvecklings-, och serviceresurser.

Under året har en ny teknikchef utsetts, Jan Otterling, då tidigare teknikchefen Erik Dalin lämnat bolaget.

Även om omkostnaderna inte ökat i proportion till försäljningsökningen, så har bolagets omkostnader ändå ökat under året till - 20,7 MSEK (- 19,2 MSEK). Detta beror till viss del på att bolaget minskat andelen konsultomkostnader och delvis ersatt dessa med egen personal. Fördelarna är att den interna kompetensnivån ökar, vilket i sin tur minskar bolagets sårbarhet och risk. På sikt, och när omständigheter och finanser så medger, strävar bolaget efter att ha redundans inom samtliga kritiska kompetensområden.

En jämförelse visar att bolagets personal- och omkostnader, inklusive konsulttjänster och övriga externa tjänster, totalt uppgår till - 43,3 MSEK inklusive engångsposter, vilket kan jämföras med - 32,2 MSEK från föregående år. Kostnadsökningen om ca 25% bör vid jämförelsen ställas i relation till omsättningsökningen om + 50% för koncernen under samma period.

Internt har mycket arbete skett under året med att utveckla rutiner och processer för ökad kvalitetskontroll och en kvalitetssäkrad industrialiseringsprocess, syftande till att skapa en flexibel men strukturerad övergång från prototyptillverkning till serieproduktion. Inledningsvis hade inte C2SAT försäljningsvolymer som stöder en löpande serietillverkning, men förutsättningarna för detta har säkerställts i samband med att bolaget inlett ett samarbete med Fong’s Advance Technologies (Pte.) Ltd och att försäljnings- och leveransvolymerna successivt ökat.

Under året har C2SAT aktiverat produktkostnader motsvarande 5,6 MSEK (3,0 MSEK). De aktiverade produktutvecklingskostnaderna avser i huvudsak externa kostnader i samband med förbättringar av Ku- och C-bandsantennernas RF prestanda, utveckling av funktionalitet i mjukvaran såsom ABS, förberedelser för typcertifiering samt utveckling och integrering av kostnadsbesparande komponenter. Under året har bolaget lanserat en ny generation av Ku-bandsantenner samt uppgraderat radioegenskaperna för C-bandsantennerna.

Bolaget hade vid ingången av året ambitionen att påbörja planmässiga avskrivningar av produktutvecklingen, men då omständigheterna visade att produkterna inte varit fullt så färdigutvecklade som tidigare förespeglats, kommer därför planmässiga avskrivningar av utvecklingskostnaderna att påbörjas under redovisningsåret 2011.

De planmässiga avskrivningarna för övriga investeringar uppgår till -1,6 MSEK (- 1,3 MSEK) för helåret. Ökningen består delvis av nyinvesteringar, men främst i att en omklassificering av lagerförda tillgångar till inventarier gjordes i samband med bokslutet 2009 vilket påverkat kostnader för avskrivningar i 2010.

Vidare har bolaget under året upptagit lån från externa parter. Dessa uppgick vid årsskiftet till 12,8 MSEK. Den dyrare och mer kortsiktiga bryggfinansiering som genomfördes föregående år har gjort att räntekostnaderna totalt sett minskat för jämförbar period, vilket gör att finansnettot vid en jämförelse påverkats något positivt.

Under året har inga justeringar gjorts med avseende på värderingen av bolagets finansiella anläggningstillgångar i WermTec och AIMS. C2SAT har däremot under året deltagit i en emission i AIMS motsvarande ca 0,2 MSEK och ökat innehavet från 8,8% till 10,7% under året.

Bolaget har i samband med bokslutet genomfört nedskrivningstester av bolagets immateriella tillgångar och funnit att dessa kan motiveras givet den framtida potential som finns i bolagets försäljning och intjäningsförmåga.

Vidare har Styrelsen efter räkenskapsperiodens slut fattat beslut om genomförandet av ett optionsprogram till bolagets anställda. Förslaget i sin helhet kommer att föreläggas aktieägarna för beslut på årsstämman.

Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,3 MSEK (4,7 MSEK) varav 0,5 MSEK avser investeringar i Singapore. Årets investeringar i produktutveckling uppgår till 5,6 MSEK (3,0 MSEK).

Finansiering och likviditet

Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med att säkra bolagets löpande och långsiktiga finansiering. Under 2010 genomförde C2SAT en garanterad företrädesemission vilket tillförde bolaget totalt 38,9 MSEK före emissionskostnader.

Utöver de långfristiga lån som upptagits under 2010 har bolagets tillgång till en checkkredit om 3,0 MSEK i Swedbank, vilken utnyttjades till 2,3 MSEK vid årsskiftet.

Styrelsen och ledning arbetar löpande med ett antal finansieringsscenarios för att säkerställa likvida medel inför de utmaningar som C2SAT står inför. Styrelsen har därför efter räkenskapsperiodens slut utarbetat en finansieringslösning i form av konvertibellån motsvarande maximalt 20,75 MSEK, villkorat vissa kommersiella milstolpar.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10% och löper över 24 månader. Teckningskursen vid konvertering uppgår till 0,13 SEK per aktie.

Beroende på försäljningsutvecklingen, och det rörelsekapital som per bokslutet är bundet i lager och komponenter, kommer likviditetsläget och finansieringsbehovet även fortsättningsvis vara föremål för löpande utvärdering och uppföljning av styrelse och företagsledning.

En annan faktor som har stor inverkan på framtida kassaflöden och finansieringsbehov är bolagets förmåga att reducera kostnaderna för sålda produkter i en accelererad takt och därmed öka produkternas täckningsbidrag till den övriga verksamheten. Detta kan komma att kräva enstaka ytterligare investeringar, men på sikt ge god avkastning när försäljningsvolymerna ökar.

Slutligen, bolagets förmåga att effektivisera de löpande omkostnaderna har även detta en påverkan på likviditet och finansieringsbehov. Bolaget har påbörjat ett rationaliseringsprogram och effekterna av detta bör ge resultat under 2011.

Då bolaget nu har den organisatoriska struktur som behövs för att följa strategierna och nå målen för 2011, förväntas inte omkostnadsnivåerna öka väsentligt jämfört med föregående år, även om bolaget samtidig förväntas öka försäljningen.

Förmågan till finansiering och likviditet, inklusive förändringar i bundet rörelsekapital, är dock en faktor som kommer att ha stor betydelse för företagets möjligheter att uppfylla de försäljningsmål som etablerats inför verksamhetsåret 2011.

Händelser under perioden
Det första kvartalet inleddes med beställningar och leveranser till Thales och Orange samt en utökad aktivitet med avseende på etablering av distributörer och ett utökat försäljningsnätverk.

Under det första kvartalet levererades även antenner till Sydostasien och Mellanöstern.

Inom teknikområdet påbörjades utveckling av C2SATs nya Ku-bandsprodukt och ny teknisk funktionalitet med avseende på mjukvara och kommunikationsprotokoll. Rekryteringar skedde i Söderhamn och Singapore främst med avseende på produktions- och servicepersonal.

Det andra kvartalet slutfördes framgångsrikt leveranserna till Thales och totalt levererades tretton (13) antenner till kunder i Europa och Asien.

På mässan CommunicAsia i Singapore, presenterade C2SAT den nya generationens Kubandsantenner som uppfyller de regulatoriska och formella kraven för certifiering.

Vidare presenterades de funktionella förbättringar som genomförts av mjukvara och användargränssnitt. Vidare genomförde bolaget under det andra kvartalet den företrädesrättsemission om 38,9 MSEK före emissionskostnader som beslutades på stämman. Emissionen tillsammans med extern lånefinansiering från Swedbank, Almi och Norrlandsfonden, gav bolaget möjlighet att öka rörelsekapitalet för att möta den förväntade försäljningstillväxten.

Under det tredje kvartalet gjorde bolaget en första leverans av tre (3) licenserade styrenheter till Kina samt levererade en första C-bandsantenn till en ny strategisk kund, Scopetel i Malaysia.

I övrigt präglades det tredje kvartalet av interna tekniska åtgärder. I samband med utvärdering av C-bandsprodukterna upptäcktes tekniska brister i C-bandsantennens RF prestanda. Under perioden som detta korrigerades omöjliggjordes leverans och försäljning, fram tills att problemen åtgärdats, vilket fick stora konsekvenser för bolagets måluppfyllelse, övriga tekniska utveckling samt finansiering under den senare delen av året.

Under det fjärde kvartalet slutfördes de korrigeringar och uppgraderingar av bolagets C–bandsprodukter som påbörjades under föregående kvartal. Under december månad återupptogs försäljning och leveranser och sedan dess har bolaget tecknat orders om tio (10) antenner, varav fyra (4) levererades under december månad. C2SAT har även inlett ett samarbete med Radio Holland i Singapore där vi, dels har ställt ut tillsammans vid en offshore mässa i Singapore, dels genomför en gemensam POC med ett större asiatiskt rederi.

Händelser efter periodens utgång
Under januari 2011 har C2SAT genomfört positiva tester med bl.a. SingTel, efter uppgradering av C2SATs POC installationer i december 2010. Kommersiella förhandlingar har därför kunnat inledas med NCS (Pte.) Ltd., SingTel gruppens systemleverantör inom IT och telekommunikation, om framtida leveranser.

Övrigt

Transaktioner med närstående
Bolaget har under året inte gjort några transaktioner med närstående. Efter räkenskapsperiodens slut har bolagets styrelse beslutat om en riktad konvertibelemission till närstående, Gestrike Invest AB, som representeras i styrelsen av Jan-Axel Näsman.

Tvister
C2SAT utreder för närvarande möjligheterna att inleda en rättsprocess mot Maritime Communication (Pty) Ltd under 2011. Tvisten avser fordringar på bolaget om ca 300.000 USD.

Under 2009 avbröt C2SAT samarbetet med Maritime Communication (Pty.) Ltd och tvisten avser utestående betalningar för levererade produkter, jämte ränta och kostnader.

C2SAT har tidigare reserverat för kostnader för att säkerställa fordringarna gentemot Maritime Communication (Pte.) Ltd.

Tvister följs regelbundet upp av koncernstyrelsen.

Värderingar av tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Styrelsen och verkställande direktören har prövat värderingen av immateriella anläggningstillgångar såsom goodwill och balanserade utvecklingskostnader.

Kostnader med avseende på produktutveckling aktiveras löpande under året. Styrelsen och VD har prövat de antaganden som ligger till grund för de genomförda nedskrivningstesterna.

Något nedskrivningsbehov av de immateriella anläggningstillgångarna anses inte föreligga.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den finansiella krisen som ännu påverkar investeringsklimatet generellt, förutses även fortsättningsvis påverka de näringar och marknadssegment där C2SAT verkar. Investeringsviljan och den globala tillväxten kommer även fortsättningsvis att ha en viss betydelse för C2SATs verksamhet. Marknaden för VSAT antenner förväntas att växa starkt, även om oberoende prognoser för marknadens tillväxt justerats ner något som en följd av den globala konjunkturens utveckling i allmänhet.

Bolaget är även utsatt för marknadsrisker i specifika branscher, såsom sjöfartsnäringen generellt. Denna bransch har även fortsättningsvis drabbats hårt av finanskrisen.

C2SAT har sina främsta strategiska marknader i Sydostasien, där det generella konjunkturläget förefaller att vara något stabilare. Till detta kommer att den marknadsandel som C2SAT har ännu är så liten att det är svårt att göra bedömningen hur det generella konjunkturläget påverkar bolaget C2SAT specifikt.

Verksamheten är exponerad för en valutarisk i USD. Risken begränsas något om de offererade priserna inkluderar valutaklausuler, men det är inte alltid C2SAT har möjlighet att förhandla sig till detta, då konkurrenterna oftast prissätter sina produkter i USD. Under året som varit har C2SAT byggt upp ett produktionssamarbete i Singapore, vilket gör att valutarisken minskat lite i verksamheten. Samtidigt innebär en ytterligare försvagning av främst dollar att intäkterna påverkas negativt, utan att det påverkar de konkurrenter som säljer och producerar i USD.

C2SAT står även i år inför en period av expansion på marknaden. Det medför ett antal risker med avseende på såväl produkternas teknik såväl som risker i uppbyggnaden av produktionskapacitet, referensinstallationer samt etablering på avsedda marknader.

Erfarenheterna från 2010 har även visat att det även fortsättningsvis finns risker av teknisk karaktär i bolaget. De tekniska uppgraderingar som var nödvändiga att genomföra under det tredje och delar av det fjärde kvartalet visar dels på en risk i form av ökade åtgärder för att korrigera brister, men även stora alternativa kostnader förknippade med reducerad försäljning och leveranser av produkter till marknaden.

Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende bolagsspecifika risker och bolagsspecifika osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen 2009 för en mer utförlig beskrivning av bolagets generella finansiella och operationella risker.

Finansiell översikt moderbolaget

Moderbolaget
Moderbolagets (org.nr 556536-0954) nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 0,1 MSEK (1,1 MSEK) och motsvarande periods resultat uppgick till - 33,8 MSEK (- 32,3 MSEK).

För helåret 2010 uppgick årets omsättning till 1,2 MSEK (4,4 MSEK) och resultatet före skatt var - 34,9 MSEK (- 33,0 MSEK).

Intäkterna avser på dotterbolagen internt fakturerade kostnader.

Totalt för perioden 2010 uppgick resultatet från moderbolagets andelar i dotterbolag, intressebolag och övriga finansiella anläggningstillgångar till - 32,3 MSEK, vilket avser aktieägartillskott i form av nedskrivningar av interna skulder gentemot C2SAT communications AB och C2SAT Production AB.

Årsstämma
Årsstämma är planerad att avhållas i Stockholm torsdagen den 5 maj 2011. Definitiv kallelse kommer att skickas ut tidigast 6 veckor, men senast 4 veckor, före årsstämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter den 21 april 2011.

Valberedning
Valberedningen består av Henrik von Essen (valberedningens ordförande), Jan-Axel Näsman och Leif Daruk.

Valberedningen kan nås via e-post: valberedning@C2SAT.se

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2010.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för första kvartalet, 2011-01-01 till 2011-03-31 presenteras den 5 maj 2011.

För att erhålla C2SATs pressreleaser:
Skicka ett e-mail till info@C2SAT.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl dig på www.C2SAT.se.

Allmän information
Moderbolaget C2SAT holding AB (publ), 556536-0954, bedriver genom sina dotterbolag, C2SAT communications AB, C2SAT Production AB och C2SAT Asia Pacific (Pte) Ltd., utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för satellitbaserad bredbandskommunikation.

C2SAT holding AB (publ.) är ägare i intressebolaget WermTec Electronics AB med ett ägande om 35% av bolagets aktier. C2SAT holding AB (publ.) har ytterligare innehav i bolaget Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) med ett ägande om 10,7% av bolagets aktier. Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna.

Redovisningsprinciper

Moderbolag och koncern
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av "the International Accounting Standards Board" och uttalanden utgivna av "the International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 1 på sidorna 35-39 i årsredovisningen för 2009. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns på sidan 35-39 i årsredovisningen för 2009.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm, den 7 februari 2011

Fredrik Nygren, VD
Styrelsen i C2SAT holding AB (publ)

Kontaktinformation:
Fredrik Nygren, VD
08-705 95 00
fredrik.nygren@C2SAT.se

Lars Davås, Finanschef
08-705 95 00
lars.davas@C2SAT.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
C2SAT Bokslutskommuniké 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida C2SAT

Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM Equity. (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.(www.C2SAT.se)