Fingerprint Cards AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 14:16 CET

För räkenskapsåret noteras:

· Rörelseintäkterna uppgick till 11,1 Mkr (2,7) för koncernen

· Finansnettot blev 0,3 Mkr (0,5)

· Resultatet efter skatt uppgick till -19,7 Mkr (-17,5)

· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 71,1 Mkr (40)

· Resultat per aktie uppgick till -2,07 (-2,56)

· Emission av 2,8 miljoner B aktier tillförde 70,1 Mkr före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång:

· Uppföljningsorder från Kina värd 22 Mkr


För ytterligare information kontaktas:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprint.se
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg
www.fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.


Marknadsutvecklingen

En tydlig trend kunde urskiljas redan vid halvårsskiftet då det stod klart att biometri är en etablerad teknik på världsmarknaden. Under året konsoliderades den uppgång branschen kunnat notera för de senaste åren och vittnesbörd om det kom från såväl omfattande nationella projekt avseende pass och ID handlingar som från mer lokal användning av biometri i passersystem.

Ett genomgående drag är att biometriteknikerna sprids tack vare det mervärde de ger och inte för att de skulle ses som en modenyck eller av andra sensationsskäl. Vare sig användarna av teknikerna var myndigheter, företag eller individer kännetecknades de av att vara väl förberedda och ha en god kunskap om tekniken och vid val av teknik har man blivit mer noggrann och global i synsättet. Om experimenterandet med biometri i nya applikationer och gamla produkter i nya skepnader räknas in, då finns fog för påståendet att marknaden växte under året i både djup och bredd. Biometrin har visat att den inte bara ger skydd mot stöld av identitet och privata ägodelar utan den ger även fördelar för dem som använder teknikerna kommersiellt.

I mångfalden av projekt och produkter där biometri används kan tre framträdande aspekter särskilt urskiljas. Den första ligger på nivån storskaliga projekt där en utökad grupp av systemintegratörer nu får erfarenhet av att använda biometri i utformningen av mycket stora system. Den andra är att ett begränsat urval av tekniker nu framträder som särskilt eftertraktade i kraft av bättre prestanda och att de ger mer värde för pengarna. Så har t.ex. Fingerprint Cards börjat se spännande möjligheter tack vare sin innovativa och beprövade sensorteknik. Den tredje aspekten, som blev tydlig under 2006, var vikten av att ha återförsäljare som regionala distributörer och försäljningskanaler som datortillverkare.

Betydelsen av geografisk närhet

Medan marknaderna, där applikationerna i vilka biometrin används, generellt är lokala är marknaden för biometrikomponenter i högsta grad internationell och kunden väljer den teknologi som ger bäst värde för pengarna. Växande marknader, som Kina, visar på betydelsen av att ha lokal närvaro. De lokala utvecklarna av slutprodukter är i sitt val av leverantör av biometrikomponenter angelägna om att få den bästa och mest prisvärda tekniken. För att nå de lokala produktutvecklarna och ta vara på de växande affärsmöjligheterna spelar distributörerna en viktig roll med sin kunskap om biometritekniken och de lokala marknaderna.

Storskaliga projekt

Ett flertal nationellt drivna projekt initierades under året. Detta inkluderar flera av de cirka 50 länder som beslutat sig för att introducera biometriska e-pass, däribland Norge som bestämt sig för att lägga in information om fingermönster i passen. Andra storskaliga identifieringsprojekt fortsatte att växa i antal i såväl USA, Europa, Afrika som i Asien. I en majoritet av fallen har fingerteknik valts som den huvudsakliga biometrin.

Produktutveckling med biometri

Kostnaden för att använda biometri i slutprodukter fortsatte att falla under perioden vilket gjorde det mer intressant för produktutvecklare i alla marknadssegment. De allra flesta större utvecklare av passer- och närvarokontrollsystem har lagt till biometri i sitt produktutbud. Marknaderna för denna typ av produkter börjar favorisera billigare utrustningar med utökad funktionalitet såsom kortlösa biometriska lösningar.

Den lägre kostnaden för biometri har också breddat acceptansen för tekniken in i IT-sektorn. Det beräknas att upp till tio procent av alla laptops, som levererades under året, var försedda med en fingersensor som standard. De lösningar som levereras har förbättrats genom mer avancerad mjukvara varvid själva identifieringen hanteras lokalt. Samtidigt bidrar organisationer som "Trusted Computing Group" med specifikationer för hårdvarulösningar vilka syftar till en säkrare datormiljö.

Omprövning i banksektorn

Den finansiella sektorn har länge setts som det område där biometrin borde ha sina absolut största affärsmöjligheter men både Nordamerikanska och Europeiska banker har varit sena med att intressera sig för tekniken. I stället sågs initiativ från banker i Kina och Sydamerika där man introducerat biometri för att höja säkerheten för sina snabbt expanderande verksamheter. Applikationerna har i första hand syftat till att höja säkerheten för och kontrollen av bankanställda men exempel finns även på att biometri används för bankernas kunder. I Japan installerade två av de större bankerna upp till 6.500 bankomater försedda med fingerverifiering. I finansbranschen finns ett behov av att komma till rätta med bedrägeriproblemet och i takt med att förtroendet växer för att biometri kan vara ett viktigt hjälpmedel kommer intresset att öka.


Bolagets affärssituation

Nyemissionen

Under senare delen av året genomförde Bolaget en nyemission, som riktade sig till befintliga aktieägare. Emissionen omfattade ca 2,8 miljoner nya aktier av serie B och inbringade 70, 1 Mkr före emissionskostnader. Bakgrunden till nyemissionen var att förse Bolaget med tillräckligt kapital för den fortsatta driften, täcka det ökade behov av rörelsekapital som följer av den planerade expansionen av verksamheten samt för finansiering av åtgärder syftande till att rationalisera produktionen av sensorkomponenten hos underleverantörer.

Bolagets huvudägare, Technoimagia Sweden AB, tecknade fullt ut för sin andel i emissionen. Före emissionen hade Technoimagia 50,3 % av det totala röstetalet och 35,9 % av kapitalet. Genom stora utförsäljningar har detta innehav nu minskat och efter att hela emissionen registrerats i början av januari 2007 är Technoimagias andel av röstetalet nere i ca 28 % och andelen av kapitalet ca 12 %.

I samband med nyemissionen tog styrelsen beslut om finansiella mål för Bolaget.

· Att väsentligt öka omsättning och produktion
· Visa positivt rörelseresultat beräknat på årsbasis inom 24 månader
· Med den genomförda nyemissionen skall kapitalbehovet vara täckt för minst de kommande två åren
· Kassaflödet för de närmast kommande åren skall användas för fortsatt expansion och ej för utdelning


Försäljningen under året

Bolaget har utvecklat två uppsättningar teknik för avläsning, lagring och matchning av fingermönster. Den ena uppsättningen teknik är baserad på en linjesensor och den andra är baserad på en större s.k. areasensor. Linjesensortekniken genererar ännu ingen kontinuerlig försäljning men tekniken levereras till intressanta projekt där syftet är att integrera hela fingertekniksystemet i kort avsedda för användning i stora betalningssystem. Areasensortekniken visade emellertid under året på en mycket positiv försäljningsutveckling. Efterfrågan på denna teknik översteg under hela året Bolagets förmåga att leverera beroende på problem med att höja produktionsvolymen avseende paketering av sensorkomponenten. Kapaciteten därvidlag var betydligt bättre vid årets utgång och investeringar görs för att undanröja flaskhalsproblemen. Då efterfrågan är fortsatt stark finns goda förutsättningar för en fortsatt mycket positiv försäljningsutveckling.

Den strategi Bolaget valt för att nå de stora regionala marknaderna är försäljning genom kvalificerade distributörer. Under de senaste fem åren har ett nätverk av distributörer byggts upp och Bolaget är nu väl representerat på marknader som Sydkorea, Taiwan, Kina, Singapore/Malaysia och USA. Distributörerna marknadsför och säljer Bolagets teknik på sina respektive regionala marknader och ger sina kunder nödvändig teknisk support i integrations- och produktionsfrågor som avser slutprodukterna i vilka tekniken används. Genom detta upplägg kan Bolaget nå ut till ett stort antal slutkunder utan att behöva kraftigt expandera den egna säljorganisationen.

De regioner som stod för merparten av försäljningen var Sydkorea, Taiwan, Japan och Kina. Applikationerna, i vilka fingertekniken används, var i huvudsak passersystem för banker och kontor, förvaringsskåp för kontor och hotell, en biometrisk bilsäkerhetsprodukt och framförallt IT-säkerhetsprodukter för inloggning på datanätverk. Störst potential för den framtida försäljningen bedöms produkterna för IT-säkerhet ha och särskilt då för den kinesiska marknaden.

Till Bolagets japanska distributör Secure Design KK har under året levererats teknik för ca 4 Mkr vilket i huvudsak motsvarar värdet på den order Secure Design placerade i december 2005. I augusti 2006 lade Secure Design en ny order värd 9 Mkr där leverans skulle avslutas innan årets slut. Efter att Bolaget levererat en mindre del av ordern stod det mot årsslutet klart att Secure Design ej hade för avsikt att fullfölja ordern med avseende på leverans innan årsskiftet. Bolaget för nu en diskussion med kunden i syfte att reda ut problemen, men eftersom ett åtagande om leverans före årsskiftet fanns från Bolagets sida kunde varorna ej heller säljas till annan kund.

Den totala försäljningen under året uppgick till ca 11 Mkr. Försäljningsmarginalen är klart otillräcklig och väsentliga insatser görs för att successivt sänka kostnaderna i produktionen och därmed få upp marginalen till en acceptabel nivå. Målsättningen är att nå en marginal på mellan 30 och 35 % på den försäljningsmix Bolaget nu kan se framför sig. De investeringar och rationaliseringsåtgärder i produktionen som pågår och är planerade beskrivs närmare under avsnittet "Teknikutveckling" nedan.

Ordervärdet, oräknat den ovan beskrivna ordern på 9 Mkr från Secure Design, uppgick per den sista december till ca 4 Mkr. Detta ordervärde utgör en del av det ordervärde på 16 Mkr som uppgavs i rapporten från det tredje kvartalet men där kunder valt att skjuta upp leverans till efter årsskiftet.


Teknikutveckling och produktion

Verksamheten inom teknisk utveckling och produktion har under året i huvudsak varit inriktad på att öka produktionskapaciteten av areasensorer hos Bolagets underleverantörer samt på att utveckla nya tekniska lösningar inom områdena paketerings- och processorteknik.

Sensorutveckling

Fokus inom sensorutveckling har legat på vidareutveckling av produktionsprocessen för tillverkning av Bolagets areasensor med målsättningen att öka produktionsvolymen. Som ett resultat av detta arbete har produktionsvolymen ökat med en faktor fem om en jämförelse görs mellan genomsnittlig volym under de två första kvartalen och utfallet under sista kvartalet. Volymökningen är ett resultat av både genomförda investeringar i produktionsutrustning och ett intensifierat samarbete mellan Bolaget och dess underleverantörer.

Parallellt med vidareutveckling av den nuvarande paketeringslösningen har under året arbete pågått med utveckling av en helt ny teknik för paketering av sensorn. Marknaden efterfrågar allt större volymer till lägre kostnad och det är avgörande för Bolaget att kunna möta dessa krav. Nya tekniska lösningar kan komma att innebära att investeringar i specifik produktionsutrustning blir nödvändiga för att en rationell produktionsprocess skall uppnås.

Processor ASIC

Under det gångna året pågick även arbete med att ta fram en ny processor ASIC. Den nya processorn kommer att erbjuda såväl ökad prestanda, som lägre effektförbrukning och låg tillverkningskostnad. Chipet kommer att produceras i en mer avancerad produktionsprocess jämfört med den nuvarande processorn. Därigenom har kiselytan kunnat minskas med 75 % vilket i sin tur sänker tillverkningskostnaden med 80 %. Leveranser till marknaden är planerad till det andra kvartalet 2007.


Teknikutveckling och produktion inför 2007

För 2007 har ytterligare resurser avdelats för rationalisering av paketeringsproduktionen för areasensorn med det dubbla syftet att höja volymen och sänka produktionskostnaden. Nya tekniska lösningar, som underlättar produktionsprocessen, kommer att införas och nya underleverantörer kommer att utvärderas. Ett exempel på en sådan ny lösning, som kommer att införas i sensorproduktionen, är en av Bolaget nyutvecklad metod för ytbeläggning av sensorn. Denna metod kommer att väsentligt underlätta produktionsprocessen och samtidigt ge sensorn en mycket tålig yta.


Framtidsutsikter

Mot bakgrund av den positiva efterfrågesituation Bolaget upplever planeras för väsentligt högre produktions- och försäljningsvolymer. Den nyligen genomförda emissionen har gett Bolaget de nödvändiga finansiella resurserna för denna expansion. En ytterligare förutsättning för att uppnå en högre affärsvolym är att Bolaget kan vara med och konkurrera om större ordrar vilket i sin tur förutsätter att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser måste Bolaget försäkra sig om en rationell och kostnadseffektiv volymproduktion.

Den teknik Bolaget utvecklat och nu säljer på marknaden består i princip av tre komponenter; en sensor, en processor och en algoritm. Algoritmen (mjukvaran) är inte förenad med någon produktionskostnad efter att utvecklingskostnaden tagits. Under hela året pågick arbetet med att utveckla en ny processor ASIC som kommer att vara betydligt mindre än den nuvarande, ha större kapacitet, nya funktioner och vara mer strömsnål. Produktionskostnaden kommer att vara 80% lägre jämfört med tidigare ASIC vilket innebär att denna komponent kommer att kunna säljas till ett konkurrenskraftigt pris och även ge en mycket god marginal. Leveranser är planerade att påbörjas under andra kvartalet 2007.

Den tredje komponenten, sensorn som läser av fingermönstret, är den viktigaste men också den mest komplexa komponenten ur produktionssynpunkt. Svårigheterna ligger inte så mycket i själva kiselproduktionen som i efterproduktionen vilket benämnes paketering och innebär uppmontering av chipet på ett substrat, bondning och anslutning för kommunikation, montering av ram etc. Effektiviseringen av denna efterproduktion sker i flera steg över tiden och syftar till att både kraftigt sänka kostnaden och samtidigt höja produktionsvolymen.

För att nå lägre kostnad måste denna efterproduktion ske i större volymer och för att möjliggöra högre produktionsvolym behöver Bolaget ta större ordrar. För att ej förlora tid i denna process kommer Bolaget att utnyttja möjligheten att ta volymorder redan innan de kostnadssänkande åtgärderna i efterproduktionen av sensorn slagit igenom. Effekten av detta blir att leveranser av sensorkomponenten kan komma att ske till en medvetet negativ försäljningsmarginal under de två första kvartalen under 2007 för att vändas till klart positiv marginal under sista halvåret. Vilket genomslag detta får för Bolagets samlade marginal beror på storleken av en sådan specifik sensororder, leveransplan och hur snabbt de kostnadssänkande åtgärderna i produktionen slår igenom.


Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden januari till december uppgick till 11,1 Mkr (2,7). Koncernens resultat för perioden januari till december var -19,7 Mkr (-17,5).
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 11,1 Mkr (2,7) och resultat till -19,7 Mkr (-17,5).


Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick per den sista december 2006 till 100,9 Mkr (58,7). Under perioden genomförd nyemission inbringade 62 Mkr efter emissionskostnader. Soliditeten i koncernen uppgick den 31 december 2006 till 93,1 % (96,2). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 december 2006, uppgick till 71,1 Mkr (40). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 6,7 Mkr (1,0). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 86,9 Mkr (44,3). Moderbolagets disponibla likvida medel per den sista december 2006, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 71 Mkr (39,9).


Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar

Under året har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 2,2 Mkr (0). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år.


Personal

Antalet anställda per den sista december 2006 var 11 (11), varav inga (inga) var kvinnor.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Fingerprint Cards koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards, IFRS. För ytterligare information se not 1 i bolagets årsredovisning för 2005.


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari 2007 lade Bolagets distributör i Kina, Hardware & Software Technology Co., en order på sensorer för avläsning av fingermönster värd 22 Mkr. Sensorerna kommer att användas i IT-säkerhetsprodukter för den kinesiska marknaden och ordern är en uppföljning på leveranser som påbörjades i slutet av 2005 och pågick under hela 2006.


Utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.


Kommande rapporteringstillfälle, årsredovisning och bolagsstämma

Kvartalsrapport januari - mars, 10 maj 2007.

Årsredovisningen för 2006 publiceras i april och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor från den 28 april 2007. Ordinarie bolagsstämma är planerad till onsdagen den 23 maj 2007, klockan 17.00, i Göteborg.


Göteborg den 20 februari 2007
Fingerprint Cards AB (publ)


StyrelsenGRANSKNINGSRAPPORT

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 för perioden 2006-01-01 - 2006-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 - Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor - som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte
den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Göteborg den 20 februari 2007
KPMG Bohlins AB


Jan Malm
Auktoriserad revisorFingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se