Kindwalls Bil AB

Bokslutskommuniké för perioden Januari - December 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:20 CET

(Aktietorget: KWAL B)

PERIODEN I SAMMANDRAG

- Omsättningen uppgick till 671,9 (625,5) MSEK en ökning med 7 %.
- Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (-1,8) MSEK.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,7 (-4,3) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 0,3 (-3,2) MSEK..
- Nettomarginalen uppgick till 0,1 (-0,7) %.
- Kindwalls har under perioden levererat 2 906 (2 413) nya bilar samt 1 326 (1 334) begagnade bilar.
- Orderstocken uppgick vid periodens slut till 383 (551) nya bilar.
- Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 152 (155) personer.
- Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2006.

Under året har Kindwalls ordertecknat 2 758 (2 634) nya bilar, en ökning med 5 %. Orderstocken per den sista december var 383 (551) en minskning med 30 %. Efterfrågan på nya bilar ökade markant under första halvåret tack vare Ford Focus Flexifuel som är miljöbil och undantagen från trängselskatt. Fords transportbils-program har utvecklats positivt under året och bidragit till den ökade orderingången.

Lagret av begagnade bilar uppgick per den 31 december 2006 till 22,6 (21,3) MSEK en ökning med 6 %.

Försäljningen av servicemarknadstjänster har varit stabil på en bra nivå med ökat kundtillfredsställelseindex vid mätning av nöjda kunder.

Memo.
Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100 procent äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall.

Rörelseresultatet i AB Wilhelm Kindwall uppgick till 2,5 (-1,8) MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 0,7 (-4,3) MSEK. Nettomarginalen blev 0,1 (-0,7 %).

Omstruktureringskostnader hänförliga till personal och konsolidering av servicemarknaden har belastat årets resultat med ca 3, 5 MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

Totalmarknaden för nya personbilar ökade 2006 med 3,1 % till drygt 282 000 enheter varav antalet miljöbilar steg från ca 14 000 till ca 36 000, en ökning med ca 150%. Branschens prognos för totalmarknaden 2007 är fortsatt stark och förväntas överträffa 2006. Andelen miljöbilar & dieselbilar förväntas öka ytterligare. Totalmarknaden för nya transportbilar ökade väsentligt under 2006.

Ford lanserar under våren 2007 en helt ny Ford Mondeo vilket borgar för en positiv försäljningsutveckling av denna modell. Vidare kommer Ford att utöka antalet modeller med många attraktiva dieselalternativ i kombination med automatiska växellådor. Fords lätta transportbilar ökade sin marknadsandel väsentligt under år 2006 och förväntas öka ytterligare under år 2007. De senare årens positiva försäljningsutveckling av Subarus modeller förväntas fortsätta.

I januari 2007 startade Kindwalls försäljning av KIA. Härmed har grunden för ett bilvaruhus med brett urval skapats för Kindwalls kunder. Under första halvåret 2007 planeras för ytterligare nya märken för såväl person som transportbilar. Under hösten 2007 kommer också service och skadereparationer på Volvo-bilar att erbjudas Volvo-ägare i Stockholm.

Utveckling mot flermärkesrepresentation pågår på flera håll i landet. Detta innebär också etableringar av fler Fordåterförsäljare i Stockholm. Det Kindwalls kommer att tappa på minskad Ford-försäljning kommer mer än väl att kompenseras av ökad försäljning av nya bilmärken.

Pågående omstrukturering med fler bilmärken för försäljning och service har målsättningen att öka omsättningen de närmaste åren med ca 300 MSEK med en proportionellt större del i servicemarknaden. Detta underlättas av en ökning av rörelsekapitalet. Därför kommer en nyemission om ca 15 MSEK, med företrädesrätt för aktieägare, att föreslås på en extra bolagsstämma under våren.

Syftet med Kindwalls affärsutvecklingsplan är att skapa en plattform för uthållig och god lönsamhet.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations (IFRI) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.

Denna bokslutskommunikè har upprättats såsom en helårsrapport.

De redovisningsprinciper som tillämpas i denna helårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2005.


KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING

Jämfört med samma period förra året var koncernens omsättning 671,9 (625,5) MSEK. Försäljningsökningen är hänförlig till leveranser av nya bilar. Bruttomarginalen sjönk något till 17,2 (18,5) %.

Övriga externa kostnader sjönk med 14 % till 39,9 (46,5) MSEK. Sänkningen är att hänföra till lägre marknadsföringskostnad samt lägre avskrivningsbehov för demonstrationsfordon.

Personalkostnader ökade till 71,9 (71,8) MSEK.

Resultat före avskrivningar ökade till 3,8 (-0,8) MSEK.

Finansiella poster uppgick under perioden till -1,8 (-2,5) MSEK.

Periodens resultat efter skatt ökade till 0,3 (-3,2) MSEK.

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar om 3,9 (1,1) MSEK inkluderar 1,1 (1,1) MSEK i koncernmässig goodwill. Ökningen är bland annat hänförlig till pågående investering i nytt affärssystem.

Varulagret uppgick till 67,8 (58,4) MSEK.
Inför lanseringen av KIA förvärvades ett lager till fördelaktiga villkor. Vidare ökade kundfordringarna p.g.a. framför allt ökad fakturering av nya transportbilar. Detta har påverkat soliditeten.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 45,6 (47,6) MSEK varav 0,0 (0,0) MSEK är långfristiga skulder. Beviljad checkräkningskredit uppgick till 35,0 (20,0) MSEK varav 29,5 (14,2) MSEK utnyttjats.

KINDWALLS BIL AB (publ)

Järfälla den 22 februari 2007

Daniel Hägglund
Verkställande direktör

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogad helårsrapport för Kindwalls Bil AB (publ), org nr 556088-5849, för perioden januari - december 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna helårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna helårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade helårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2006 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 februari 2007
Lindebergs Grant Thornton AB
Carl Niring
Auktoriserad revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bolagsstämma den 13 juni 2007
Delårsrapport (6 månader) den 23 augusti 2007
Bokslutskommuniké den 22 februari 2008

KINDWALLS BIL AB (PUBL)
Org. nr 556088-5849

Kindwalls Bil AB
Box 6502
175 06 JÄRFÄLLA
Vxl: 08 795 05 00
Fax: 08 795 05 42
www.kindwalls.se