A+ Science Holding AB

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 14:22 CET

(Aktietorget: VNV)

- Koncernresultatet efter skatt för året blev -0,7 MSEK (-0,7) och under det fjärde kvartalet -0,2 MSEK (0,4). Resultatet för året belastas med transaktionskostnader av engångskaraktär om 1 MSEK som berodde på förvärvet av Scandinavian CRI Holding AB.

- Vita Nova Ventures kärninnehav, A+ Science AB, med förkortat bokslutsår juli 2006 - december 2006, redovisade en omsättning under andra halvåret på 47,4 MSEK och ett resultat före dispositioner på 3,8 MSEK. Ett utbildningsprojekt har kostnadsförts med ca 1 MSEK under året. Resultatet i A+ Science AB påverkas inte av skattekostnader till följd av förlustavdrag.

- A+ Science AB:s orderportfölj består av projekt vilka motsvarar intäkter om 230 MSEK under en 3-årsperiod. Av dessa är nya order uppgående till 180 MSEK som tecknats under 2006.

- Det bokförda värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per den sista december 123 MSEK.

- Förvärv har skett av det till Umeå universitet närstående Northern Sweden Clinical Research Institute AB (NSCRI AB) som specialiserat sig på att genomföra kliniska studier, framför allt inom cancerterapi.

- Förvärv har även skett av Vicore Pharma AB, som utvecklar läkemedelssubstanser för flera terapiområden, framför allt inom hjärta-kärl-området. Vicore äger en patentportfölj inom samma område.

- Vita Nova har också förvärvat 38,7 procent av I-Tech AB, ett bolag som utvecklar fartygsfärg med kopplingar till pharma- och biotechindustrin.

Årsstämma 2007
Årsstämma i Vita Nova Ventures AB äger rum måndagen den 15 maj, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5 i Göteborg.

Kommande rapporter
Delårsrapport jan-mar 2007: 15 maj 2007
Delårsrapport jan-jun 2007: 24 augusti 2007
Delårsrapport jan-sep 2007: 9 november 2007

Göteborg den 23 februari 2007

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Göran Wessman
tel: 0708-16 14 50
CFO Anders Sjögren
tel: 0708-88 84 21

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil
http://www.aktietorget.se/pressdocs/VitaNovaVentures/3780/VNV%2020070223%2014.pdf