Morphic Technologies

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002/2003

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:45 CEST

Viktiga händelser under perioden

Morphic inledde en marknadssatsning på Nordamerikanska marknaden, baserat på förfrågan från amerikanska intressenter. Satsningen innefattade bland annat medverkan som utställare på två ledande branschmässor under våren.
Morphic tecknade ett samarbetsavtal med den amerikanska maskinleverantören PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM) för att introducera Morphics produkter och lösningar på den internationella marknaden för trådbaserad komponenttillverkning.
Volvo Powertrain tecknade en order på prototypserie med tillhörande verktyg för att undersöka förutsättningarna för att utnyttja höghastighetsformning av motorkomponenter.
Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003 ett tillbakadragande av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic Technologies AB. Därmed finns det inga rättsliga tvister kring Morphic.
Morphics styrelse beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande om nyemission i form av en företrädesemission med subsidiär teckningsrätt riktad till nuvarande aktieägare. Totalt tecknades 4 988 935 nya B-aktier till teckningskursen 0,75 kr, vilket tillför bolaget 3.7 Mkr före emissionskostnader.
Viktiga händelser efter periodens slut
Den multinationella industrikoncernen Eaton Corporation tecknar en order på ett produktionssystem för tillverkning av fordonskomponenter.

Allmänt om verksamheten och Morphic Technologies
Morphic Technologies har utvecklat en ny maskin- och produktionsteknologi, vilken ger industrin nya möjligheter att med stor precision kontrollera och styra extrema dynamiska krafter. Tekniken möjliggör en avsevärt bättre kvalitet och kostnadseffektivitet vid storskalig precisionstillverkning av komponenter genom kapning, pulverkompaktering, stansning och formning. Tekniken gör det även möjligt att med bibehållen kvalitet bearbeta tidigare svårbearbetade material, t ex lättmetaller och verktygsstål.

Morphic Technologies grundades i slutet av 1999. Företaget bedriver verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är sedan december 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer.

Produkter och marknad
Morphic erbjuder höghastighetstekniken till maskinleverantörer verksamma inom verkstads- och fordonsindustrin. Bolagets huvudaffär är att sälja delsystem som integreras i maskinleverantörernas produkter, på liknande sätt som Intel integrerar "intel inside" konceptet i PC-tillverkarnas produkter. Morphic har även utvecklat kompletta maskiner i vilka delsystemet ingår. Försäljningen av kompletta maskinssystem till användarna, vilka i normalfallet utgörs av komponenttillverkare inom verkstads- och fordonsindustrin, utgör en etableringleringsaffär. Sålda och idrifttagna maskiner blir därefter referensanläggningar i marknadsföringen mot huvudmålgruppen - maskinleverantörerna. Det är dessa företag som har de kundkontakter och den försäljnings- och serviceorganisation som krävs för en kraftfull penetration inom de olika applikationsområdena.

Verksamhetsåret 2002/2003 har för Morphic inneburit en etablering av tekniken på marknaden. Vid den internationalla mässan Wire 2002 som avslutade föregående verksamhetsår, presenterades Morphic och Morphics produkter för första gången. De kontakter som knöts vid mässan har legat till grund för det försäljningsarbete som dominerat verksamhetsåret. Tonvikten har legat vid applikationer för kapning, men även diskussioner inom applikationsområdena solidformning och pulverkompaktering har initierats och drivits.

Kapning
Inom applikationsområdet kapning har Morphic under verksamhetsåret presenterat en produktfamilj av helautomatiska kapmaskiner, kapsystem för integrering i nya eller befintliga produktionssystem samt en kombinerad rikt- och kapmaskin.

De helautomatiska kapmaskinerna riktar sig mot kunder med stor produktionsvolym och höga krav på längdtoleranser för tråd eller stång upp till 25 mm i diameter. Samma kapsystem som utgör grunden för kapmaskinerna marknadsförs även separat som uppgradering eller som OEM-komponent.

På förfrågan från kund utvecklade Morphic en maskin för riktning och kapning av långa bitar från tråd. Maskinen baserades på ett roterande riktverk från den amerikanska maskintillverkaren PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM). Ett första maskinsystem av denna typ levererades till kund i november 2002. Förmågan att rikta även mycket styv tråd i kombination med Morphics kapkvalité i hög produktionstakt var en förutsättning för att kunden kunde åta sig kapuppdraget från sin uppdragsgivare. Utvecklingen ledde även vidare till ett utökat samarbete mellan Morphic och PCC FELM (se nedan).

Efter mässan i Düsseldorf 2002 valde Morphic att fokusera på de intressenter som befann sig i Europa. För att ytterligare öka Morphics kontaktyta gentemot marknaden har under året ett antal agenter etablerats för bearbetning av marknaden för kapning i Europa i allmänhet och Skandinavien i synnerhet. Investeringsviljan/förmågan/ i den europeiska verkstadsindustrin har under verksamhetsåret varit fortsatt låg eller ytterligare försämrad, vilket lett till uppskjutning av investeringar som därmed påverkat Morphics förutsättningar. Ett flertal av de ursprungliga intressenterna finns dock kvar och har uttryckt ett intresse att gå vidare vid ett senare tillfälle.

I samband med avmattningen bland de europeiska intressenterna ökades bearbetningen av intressenter i Nordamerika. Ett starkt intresse och en starkare investeringsvilja ledde till en fokuserad satsning på den nordameriska marknaden under våren 2003. Samarbetet med PCC FELM formaliserades och Morphic deltog som utställare på två större branschmässor i USA -Forge Fair i Cincinnati, april 2003, samt Interwire 2003 i Atlanta, maj 2003 (efter verksamhetsårets slut).

Vårens intensiva marknadsaktiviteter visade ett första resultat först efter verksamhetsårets slut då en betydande order på ett produktionssystem för motorkomponenter tecknades av Eaton Corporation i USA. Ordervärdet ligger på ca 4 MSEK och leverans är beräknad till december 2003. Ordern är ett genombrott för en applikation där Morphics teknik ger en överlägsen kvalité som drastiskt sänker kassationsgraden i den slutliga produkten, samtidigt som kunden är en av de största underleverantörerna inom den internationella fordonsindustrin.

Solidformning och pulverkompaktering
Under verksamhetsåret har ett modellprogram tagits fram för formnings- och pulverkompakteringsmaskiner baserade på enkelslag (slag från ett håll mot ett statiskt mothåll) för enklare komponenter eller material. Modellprogrammet utgör ett komplement till Morphics dubbelslagsystem (slag från två motsatta håll). Utvecklingen av modellprogrammet gör det möjligt att med kund diskutera olika lösningar och alternativ inför en offert. Dubbelslagsmaskiner fortsätter att marknadsföras för kunder med höga krav på komponentkvalité eller avancerade material.

Morphics dubbelslagsmaskin i Karlskoga har fortsatt att intressera nya aktörer. En av världens största pulverkomponenttillverkare har köpt maskintid i anläggningen och utvärderar nu möjligheterna med Morphics teknik. Tidigare order från Powder Light Metals GmbH på en kombinerad pulver- och solidformningsmaskin har dock stoppats i konstruktionsfasen i avvaktan på ytterligare besked från Powder Light Metals slutkunder och finansiärer.

En undersökning på Chalmers Tekniska högskola genomfördes under sommaren 2002 av Volvo Materialteknik i Göteborg tillsammans med Morphic. Examensarbetet var inriktat på de interna materialfenomen som uppstår vid höghastighetsformning.

Under våren tecknades även en order på en prototypserie med tillhörande verktyg av Volvo Powertrain. Prototypserien avser att användas för att undersöka förutsättningarna att utnyttja höghastighetsformning av motorkomponenter. Leverans av komponenter i prototypserien planeras under sommaren 2003.

Produktion av bränslecellsplattor
Morphic har under verksamhetsåret byggt upp en egen kompetens inom materialval och verktygskonstruktion för produktion av bipolära plattor för bränsleceller. De första kundproverna har producerats och förutsättningarna för vidare samarbeten med ett flertal olika partners fortgår.

Samarbeten och partners

Techtool AS
Det norska offshoreföretaget Techtool AS har under en tid uppmärksammat Morphics unika hydrauliska ventil och slagsystem. I december 2002 tecknades ett avtal mellan Techtool och Morphic som avser att tillämpa Morphics teknik inom ett flertal användingsområden för norsk och internationell offshoreindustri.

Moog Inc.
Morphics extremt snabba hydraulik ställer höga krav på maskinstyrsystem, vilket tidigare inneburit egenutvecklade sub-styrsystem baserade på avancerad mikroprocessorteknologi. Redan under föregående verksamhetsår påbörjades ett samarbete med det amerikanska företaget Moog Incorporated, ett ledande företag inom produkter och system för precisionsstyrning. Moog har utvecklat en ny plattform för maskinstyrning som har tillräcklig kapacitet för att kunna användas för kontroll av Morphics hydrauliska ventil. Morphic har under verksamhetsåret implementerat Moogs nya system i samtliga produkter och deltagit i sluttestet av systemet innan det presenterades i november 2002. Moog valde då att demonstrera systemet genom att ha med Morphics kapmaskin MTCC-1 vid lanseringen på branschmässan SPS/IPC Drive i Nürnberg. Samarbetet mellan Moog och Morphic fortsätter.

PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM)
Ett samarbetsavtal med den amerikanska maskintillverkaren PCC FELM tecnades i februari 2003 för att introducera Morphics produkter på den internationella marknaden för trådbaserad komponenttillverkning. Morphic levererade ett första system baserat på PCC FELMS väletablerade trådriktningsmaskin till kund i november 2002 (se ovan). Under våren tecknade även PCC FELM en order på ett kapsystem för integrering i riktverksmaskin, Maskinen levererades efter verksamhetsårets slut i samband med att den ställdes ut och demonsterades på Interwire i Atlanta.

I april antog moderbolaget PCC ett bud från konkurrenten Rockford Manufacturing Group (RMG) på Fastener Engineers & Lewis Machine. RMG har uttryckt sitt intresse för ett fortsatt samarbete med Morphic och diskussioner pågår.

High Speed Forming Technology 2000 AB / Hydropulsor
I augusti 2002 tecknades ett avtal med High Speed Forming Technology 2000 AB (HSF) i syfte att undersöka möjligheterna till ett samgående mellan Morphic och Hydropulsor. Hydropulsor, ett svenskt företag verksamt inom pulverkompaktering och höghastighetskapning, befann sig under rekonstruktion och konkurshot när den dåvarande huvudägaren Metallica överlät sina röststarka A-aktier till HSF som därmed blev huvudägare i Hydropulsor. På förfrågan från de nya huvudägarna tog Morphic i samband med avtalet aktiv del i Hydropulsors styrelse och operativa verksamhet. Ansträngningarna för att hitta en lösning för ett samgående pågick under hösten tills parterna i oktober konstaterade att förutsättningarna för ett samgående saknades. De båda parterna Morphic och HSF konstaterar att det finns ett gemensamt intresse av att etablera tekniken på marknaden och man är öppen för att utnyttja varandras resurser och samarbeta på rent affärsmässiga grunder.

Patent
Bolaget hade vid periodens slut 5 beviljade patent. Ytterligare ett patent beviljades efter periodens slut så att bolaget vid rapportens publicering har 6 beviljade patent. Bolagets PCT-ansökningar fortgår enligt plan.

Morphic har noga studerat patentsituationen inom teknikområdet och funnit att inga godkända patent finns, vare sig avseende maskinkonstruktioner eller metoder, som hindrar Morphic och Morphic’s kunder att fritt utnyttja höghastighetsbearbetning med Morphics maskinteknik inom samtliga tillämpningsområden. Morphic’s patent och patentansökningar för slagsystemets specifika lösningar samt patentet för tillverkningsmetod för bipolära plattor för bränsleceller anses ge ett gott skydd för bolagets teknologi och verksamhet.

Tvister
Hydropulsor AB utfäste sig i januari 2003 till Morphic i avtal att omedelbart dra tillbaka den stämningsansökan som bolaget lämnade in mars 2001 mot Morphic Technologies AB. Utfästelsen innebar inga åtaganden från Morphics sida. Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003 ett tillbakadragande av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic Technologies AB. Inga tvister finns därmed inom Morphics verksamhet.

Organisation och medarbetare
Koncernen hade vid periodens slut 8 heltidsanställda och en halvtidsanställd.

I samband med ordinarie bolagsstämma i oktober 2002 förstärktes bolages styrelse med Bengt Belfrage som styrelsens ordförande, samt Anders Brännström, VD för Volvo Technology Transfer AB som ordinarie ledamot. Peter Heidlund återgick därmed till posten som bolagets verkställande direktör.

Aktien och ägarförhållanden

Nyemission
Ordinarie bolagstämma bemyndigade styrelsen att emittera 10 miljoner nya B-aktier med subsidiär företrädesrätt. I februari 2003 valde styrelsen att utnyttja bemyndigandet och upprättade därmed ett emissionsprospekt som godkändes och registrerades av finansinspektionen 27 februari 2003. Under teckningsperioden tecknades 4 988 935 nya B-aktier till teckningskursen 0,75 kr, vilket tillförde bolaget 3.7 Mkr före emissionskostnader. Styrelsen har för avsikt att utnyttja återstoden av bemyndigandet i erbjudanden till nya industriella partners och investerare.

Utställda optioner
Den tredje och sista av de båda teckningsserier som sattes upp i samband med bolagets bildande löpte ut sista april 2003. De 4.2 miljoner optioner som återstod i serien kan därmed inte utnyttjas till att teckna nya aktier i bolaget.

Inga övriga optioner finns utställda i bolaget.

Framtidsutsikter
Ordern på ett produktionssystem för motorkomponenter som tecknades i maj 2003 innebär ett genombrott för Morphics teknik. En etablering hos ett av de mest välrenommerade företagen inom fordonsindustrin är betydelsefull som referens gentemot andra intressenter. Morphics medverkan vid två större branschmässor i USA skapade stor uppmärksamhet på en marknad där det blir allt viktigare att producera komponenter med allt högre kvalité med god konstnadskontroll. Både ordern till Eaton och medverkan på mässorna har resulterat i en stärkt offertportfölj i såväl etableringsaffären som i den påbörjade huvudaffären.

Bolaget har för avsikt att teckna ett flertal order som resultat av dessa aktiviteter samt presentera nya partners bland maskinleverantörer inom olika applikationer.

Kortsiktigt stärktes bolaget finansiellt i samband med den nyemission som genomfördes under våren. Ytterligare finansiell förstärkning är emellertid nödvändig för att kompensera för förseningar inom försäljningsverksamheten. Bolaget arbetar därför aktivt med olika alternativ för att stärka bolagets kassa.

Morphic Technologies har som målsättning att försäljningsverksamheten skall bidra till ett positivt kassaflöde under andra halvan av verksamhetsåret.

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper för innevarande år överensstämmer med principerna i senaste årsredovisningen.

Omsättning och resultat
Omsättning för koncernen uppgick till 1 553 tkr (840 tkr) med ett redovisat resultat för koncernen -12 449 tkr (-8 128 tkr).

Likvida medel och soliditet
Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 788 tkr (14 948 tkr). Koncernens soliditet uppgick till 46,8% (64 %).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3 443 tkr (9 907 tkr).

MODERBOLAGET

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 314 tkr (295 tkr), med ett resultat på -12 382 tkr (-8 103 tkr). Moderbolaget investerade i immateriella och materiella anläggningstillgångar för 3 337 tkr (9 832 tkr). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 765 tkr (14 570 tkr), med en soliditet på 47 % (64 %).

Bolagsstämma och årsredovisning
Årsredovisningen kommer att utsändas till aktieägarna i mitten av september tillsammans med inbjudan till ordinarie bolagsstämma. Samtidigt kommer årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets kontor i Karlskoga och Göteborg, samt på bolagets hemsida, www.morphic.se.

Ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 7:e oktober 2003. Separat kallelse kommer att skickas ut till aktieägarna tillsammans med årsredovisningen.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 20020501-20030430.

KOMMANDE RAPPORT

Delårsrapport för perioden maj-juli avses att publiceras 28 september.

Göteborg, 2003-06-26
Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen