Novestra AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006, INKLUSIVE DELÅRSRAPPORT NR 4 AVSEENDE PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:21 CET

· Koncernens nettoresultat uppgick till -114,2 (220,9) MSEK motsvarande -3,1
(5,9) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 603,9 (792,5) MSEK motsvarande 16,2 (21,3) SEK per aktie. Likvida medel, inklusive innehavet i Nove Capital Fund, uppgick till 293,4 (303,3) MSEK.

· De fyra största onoterade innehaven uppvisade en fortsatt försäljningstillväxt på mellan 18% och 68%. Värdeökningen på Novestras investering i Nove Capital Fund sedan starten i maj 2005, uppgick per den 31 december 2006 till 101,3 MSEK, motsvarande en värdetillväxt om 53,5%. Värdeutvecklingen i Nove Capital har varit positiv under inledningen av 2007.

· Innehavet i Nove Capital kommer i sin helhet att lösas in under det första kvartalet 2007 och styrelsen har tidigare föreslagit att likviden i sin helhet skall skiftas ut till aktieägarna efter årsstämman 2007, genom att Novestra emitterar inlösenaktier. Värdet per den 31 januari 2007 uppgick till c:a 302,7 MSEK, motsvarande c:a 8,1 kronor per aktie.

· Styrelsen och ledningen utvärderar för närvarande bästa möjliga alternativ för att skapa aktieägarvärde efter kontantutskiftningen samt utskiftningen av Diino under det andra kvartalet 2007. Bland alternativen finns möjligheterna till konsolidering av innehav samt en transaktion av strategisk karaktär.

· Resultatet har under perioden belastats av värdejusteringar i portföljen med totalt 130 MSEK. Värdejusteringarna beror till största delen på förändrade värderingstekniker, där större hänsyn har tagits till värdering av jämförbara noterade bolag och mindre hänsyn tagits till prognostiserade framtida kassaflöden.


För ytterligare information kontakta:

Johan Heijbel (VD)
Tel: 08-545 017 50

Bolagets adress:
AB Novestra
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

E-mail: info@novestra.com
Hemsida: www.novestra.com

Bolagsuppgifter:
Bolagets organisationsnummer: 556539-7709
Styrelsens säte: Stockholm

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestra har även en investering i Nove Capital Fund som i huvudsak investerar i bolag som bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av speciella situationer som rekonstruktioner och turnarounds eller av andra skäl bedöms ha en betydande värdeutvecklingspotential.

Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens Nordic Small Cap Financial lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com