Svenska Generationsskiften AB

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007/2008

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 08:58 CEST

- Första räkenskapsåret med ny inriktning;

- Första investeringen i ett portföljbolag, Reologica, genomförd;

- Resultat före skatt för räkenskapsåret 20,0 (0,0) tSEK, 0,01 (0,00) SEK per aktie;

- 8,7 MSEK i kassan;

- Substansvärde 8,29 kronor per aktie;

- Årsstämma på Revisorsgruppens kontor på Stortorget 3 i Malmö, den 14 oktober 2008, kl 15.00.

Första räkenskapsåret med ny inriktning
Svenska Genrationsskiften AB (publ), erbjuder företagare som står inför ett generationsskifte hjälp med att sätta struktur kring bolaget och därmed öka värdet inför generationsskiftet.

Investeringen i första portföljbolaget, Reologica Instruments, genomförd
I juni 2008 investerade Svenska Generationsskiften i generationsskiftesföretaget Reologica Instruments AB. Reologica tillverkar och marknadsför instrument för forskning och utveck-ling och för kvalitetsmätning. Bolaget har elva anställda, varav två i Indien. Distributionen sker i 23 länder genom lokala distributionsföretag. Svenska Generationsskiften äger 33% av Reologica.

Framtida utveckling
Under sommaren har en rad investeringsmöjligheter utvärderats. Då det förefaller sannolikt att Svenska Generationsskiften kommer att göra åtminstone ytterligare en eller två investeringar under det kommande räkenskapsårets första och andra kvartal, förbereder Svenska Generationsskiften ytterligare en emission vilken kommer att göras när marknads-läget så tillåter, och i samband med att bolaget ansöker om listning på AktieTorget.För mer information kontakta: VD Fredrik Herslow, Info@svenskagenerationsskiften.se
040 - 660 59 10, 070 - 591 15 44, www.svenskagenerationsskiften.se


Svenska Generationsskiften AB (publ)
Svenska Generationsskiften är ett bolag som går in som investor och hjälper företagare som står inför ett generationsskifte att dels utveckla bolaget affärsmässigt, för att öka dess verksamhetsresultat, dels är behjälplig med att bygga en struktur i bolaget som gör det mindre beroende av huvudägaren så att det, när generationsskiftet väl genomförs, har ett betydligt högre värde än det har idag. Med Svenska Generationsskiftens hjälp kan den enskilde företagaren få ut väsentligt mer för sin något mindre ägarandel i framtiden än om han eller hon hade sålt hela sitt ägande i dag. För aktieägarna i Svenska Generationsskiften finns, genom aktieägandet i bolaget, möjlighet att få ta del i de möjligheter som yppar sig på marknaden för onoterade aktier utan att man själv besitter de ekonomiska möjligheterna att själv köpa in sig i just denna typ av bolag.