Novestra AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:23 CET

Betydande resultatförbättringar i flertalet av portföljbolagen trots det generellt svaga ekonomiska läget under 2009

Koncernens nettoresultat uppgick till 43,0 (-90,7) MSEK motsvarande 1,16
(-2,44) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 374,1 (331,1) MSEK per den 31 december, motsvarande 10,06 (8,90) kronor per aktie. Koncernens likvida medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 76,5 (47,9) MSEK.

Fortsatt positiv utveckling i portföljbolagen med stärkta marknadspositioner och kraftigt förbättrade resultat trots en mycket besvärlig marknadssituation under 2009. En mycket positiv inledning av 2010 rapporteras av de större portföljbolagen.

Novestra har under perioden erhållit totalt 14,3 MSEK i utdelningar från portföljbolagen samt cirka 3,8 MSEK genom ett inlösenförfarande i WeSC och gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen har något ytterligare kapitalbehov.

Med nuvarande utveckling i de större portföljbolagen bedömer styrelsen att det finns goda möjligheter till likviditet i portföljen genom avyttringar eller noteringar och positiv värdeutveckling i portföljen.


"2009 var ett mycket starkt år för Novestras portföljbolag med en genomgående positiv resultatutveckling där fyra av bolagen levererar ett EBITDA-resultat om över 40 MSEK vardera. Marknadssituationen under 2009 innebar att bolagen generellt sett fokuserade på marginaler och lönsamhet men redan under inledningen av 2010 har vi sett inte obetydliga försäljningsökningar som sannolikt kommer att bidra till en ytterligare förbättrad lönsamhet och allt högre marginaler. Jag är mycket nöjd med hur vi har hanterat våra investeringar de senaste åren och det känns väldigt bra att kunna redovisa så pass starka resultat under en period då många mindre bolag har kämpat för sin överlevnad.

När vi nu går in i 2010 är förutsättningarna bättre än någonsin för en fortsatt positiv utveckling som vi naturligtvis tror skall resultera i ökade värden för Novestras aktieägare" säger Novestras VD, Johan Heijbel.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 16 februari 2010, klockan 08.55 (CET).

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 10 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.