Fly Me AB

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari – december 2005

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:42 CET

Göteborg den 28 februari 2006
Bokslutskommuniké 2005
Fly Me Europe AB (publ)
Org nr 556306-9847

Fly Me Europe AB (publ), organisationsnummer 556306-9847 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari – december 2005

• Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2005 fördubblades och uppgick till MSEK 401,8 (200,2), varav 98,0 (85,3) avser fjärde kvartalet.

• Resultatet för räkenskapsåret uppgick till MSEK -173,2 (-136,1), varav -88,4 (-38,8) avser fjärde kvartalet och där fjärde kvartalet har belastats med en interimsskuldsreservation om MSEK 35,4 avseende ändrad redovisningsbedömning för framtida kostnader av underhålls- och återlämningskostnader av leasade flygplan.

• Resultatet per aktie för räkenskapsåret uppgick till SEK -0,20 varav SEK -0,10 avser fjärde kvartalet.

• Under verksamhetsåret transporterade FlyMe 507 472 (305 317) passagerare, varav 159 581 (133 288) avsåg fjärde kvartalet. Ökningen under fjärde kvartalet uppgår till 19,7 % jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Företrädesemissionen till aktieägarna i FlyMe fulltecknades och tillför därmed bolaget MSEK 272 före avdrag för emissions- och garantikostnader om cirka 11 %. Totalt inkom MSEK 530,3 i teckningsanmälningar. De inkomna teckningarna motsvarar MSEK 258,4 mer än emissionens maxbelopp MSEK 272.

• Som ett led i FlyMe’s expansionsplan har avtal om förvärv av Lithuanian Airlines träffats. Lithuanian Airlines opererar idag fem st Boeing 737-500 samt 2 st SAAB 2000. Flygbolaget har även ett s.k. ”145”-tillstånd som ger tillstånd till tredjepartsarbeten för service och underhåll av flygplan. Syftet är att stegvis förvärva 100 procent av såväl kapitalandel som röster i det litauiska flygbolaget. Avtalet är villkorat av Litauiska myndigheters tillstånd samt godkännande från styrelsen i FlyMe Europe AB senast den 30 mars 2006.

• Totalt antal sålda biljetter för framtida produktion (och därmed ännu ej intäktsförda) uppgår vid rapporttillfället till 134 000 st (31 000 st) biljetter varav 65 000 st (0) biljetter utgörs av de nya europalinjerna från Göteborg/Landvetter med produktionsstart den 30 mars 2006.

VD kommenterar verksamhetsåret

FlyMe har idag ett starkt varumärke som av marknaden associeras med lågprisflyg. FlyMe har under verksamhetsåret starkt etablerat sig på den svenska lågprisflygmarknaden och lagt en stabil plattform för planerad internationell expansion. Sedan starten 2004 har vi, med hjälp av hög punktlighet, hög regularitet och en attraktiv prissättning, tagit betydande marknadsandelar på inrikestrafiken i Sverige inklusive Helsingfors samt blivit en uppskattad aktör hos flygresenärerna.

Bolaget har under sommaren 2005 fått en ny ägarstruktur och en ny styrelse. Den nya ägarkretsen har stor erfarenhet av flygbranschen. Tillsammans med förstärkningar av den kommersiella sidan, samt genomförd och lyckad nyemission är FlyMe väl rustad för fortsatt expansion.

FlyMe’s nuvarande flyglinjer uppvisar stadigt ökande passagerarantal, vilket är grunden för att nå lönsamhet. I mars 2006 startar bolaget direktflyg från Göteborg/Landvetter till tolv attraktiva semesterorter och storstäder i Europa. De första flygresorna avgår den 30 mars 2006. Hittills har 65 000 st biljetter för de nya europadestinationerna sålts.

Årets sista kvartal har visat ökat passagerarantal och stigande kabinfaktor. För att ytterligare förstärka vår marknadsposition har en medveten satsning på försäljningskampanjer genomförts.

Resultatet för fjärde kvartalet har belastats med MSEK 35,4 avseende ändrad redovisningsbedömning av reservationer för framtida underhålls- och återlämningskostnader för bolagets fyra leasade flygplan. Den faktiska framtida kostnaden är dock mycket svår att bedöma. Bolaget har därför, av försiktighetsskäl, valt att göra en avsättning i bokslutet för att möta sådana framtida kostnader.

FlyMe har hittills byggt upp ett starkt varumärke samt en väl fungerande flygoperation. Vi skall fortsätta att leverera en av marknadens bästa produkter. Vi kommer därmed också att vara väl rustade för att delta i den konsolidering som pågår på den europeiska flygmarknaden och positionera FlyMe som en ledande lågprisaktör. Expansion ut i Europa kommer att kräva ytterligare personalrekryteringar samt utökning av FlyMe’s flygplansflotta.

Som ett led i tidigare annonserade tillväxtplaner har avtal om förvärv av Lithuanian Airlines träffats. Syftet är att stegvis förvärva 100 procent av såväl kapitalandel som röster i det litauiska flygbolaget.

Efter genomförd nyemission som har tillfört bolaget MSEK 272 före emissions- och garantikostnader ser jag framtiden an med tillförsikt och det är min fasta övertygelse att vi framgångsrikt kommer befästa och utöka vår position på såväl den svenska marknaden som på den internationella marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Skanselid, verkställande direktör Fly Me Europe AB
fredrik.skanselid@flyme.com
Mobil: +46 (0)736 82 22 01
Växel: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com

Björn Olegård, ordförande Fly Me Europe AB
bjorn.olegard@flyme.com
Mobil: +46 (0)707 29 01 21
Växel: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com

FlyMe är Sveriges lågprisflygbolag. Med Landvetter som bas erbjuder FlyMe direktflyg till och från tolv europeiska storstäder och semesterorter. Därtill flyger FlyMe, med Stockholm/Arlanda som bas, till och från Göteborg, Malmö, Östersund och Helsingfors. FlyMe är listat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.