Smarteq AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:11 CET

KVARTALET

· Kvartalets fakturering uppgick till 18,7 (18,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till - 5,2 (- 2,4) MSEK. Resultatförsämringen är främst en effekt av låga marginaler i verksamheter under avveckling. Resultatet efter skatt blev för kvartalet
-10,6 (-16,4) MSEK och inkluderar engångsposter på -5,0 (-13,7) MSEK i huvudsak hänförligt till avveckling av verksamheter ej tillhörande kärnverksamheten.

· Orderingången ökade kraftigt under sista kvartalet och orderstocken uppgick vid årsskiftet till 47 MSEK jämfört med 25 MSEK föregående år. Ökningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten och sker framförallt inom affärsområdet Industri och då främst inom AMR (Automatic Metering Reading).

· Ett kostnadsbesparingsprogram har initierats innebärande årliga kostnadsbesparingar om ca 8 MSEK med fullt genomslag under andra halvåret 2007.

· För att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida expansion inom kärnverksamheten antenner och kablar förbereder styrelsen beslut om en företrädesemission att genomföras under första halvåret 2007. Likviditetsbehovet säkerställs av huvudaktieägarna. Styrelsen bedömer nyemissionens storlek till mellan 15 och 25 MSEK varav huvudägarna har garanterat ca 13 MSEK.


TOLVMÅNADERSPERIODEN

· För helåret blev omsättningen 74,3 (59,4) MSEK, en ökning med 25%. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -10,9 (-10,9) MSEK. Svag lönsamhet i affärer under avveckling har påverkat helårsresultatet negativt. Nettoresultatet för perioden
blev -17,9 (-27,8) MSEK. Resultatet inkluderar poster av engångskaraktär uppgående
till -6,1 (-16,1) MSEK.

· Affärsområdet Automotive uppvisar en stabil försäljning som trots hård prispress från fordonskunder och bortfallet av produktområdet handsfree är i paritet med föregående år. Inom affärsområdet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten uppgick till
65 % jämfört med föregående år.

· Affären Automatisk Mätaravläsning, AMR, mot Comsel ingående i Telenor-Cinclus har startats upp med antenner till elmätare hos Eon- och Fortum-kunder i Sverige. Kontraktet beräknas vara värt minst 15 MSEK. Leveranser har inletts och kommer att ske löpande fram till halvårsskiftet 2008. Tillväxten inom detta segment är mycket stort och bolaget har kontakt med samtliga större aktörer vilket beräknas kunna ge utökade affärer under 2007.· Bolagets nyutvecklade antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat att tillverkas för Bentley. Samtal har inletts med flera tillverkare av bilar i det övre segmentet angående antenner av denna typ.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Ytterligare en prestigeorder inom AMR området har erhållits från Senea AB. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7 MSEK och kommer att levereras under 2007.


Marknad
Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom affärsområdena Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine).

Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område.

Automotive
Smarteq är väl etablerat på marknaden för antenner till lastvagns- och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon är kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat levereras till Bentley. Fler tillverkare av bilar i det övre segmentet har visat stort intresse av denna produkt och en förstudie har genomförts för en av dessa tillverkare med positivt resultat.

Industri
Inom detta affärsområde finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. Inom affärsområdet växer även marknaden för trådlös datorkommunikation (WLAN) starkt.

Det starkast växande området inom affärsområdet är dock M2M, Machine to Machine. Här återfinnes bolagets snabbt växande affärer inom trådlösa larm samt automatisk fjärravläsning av elmätare.

Inom affärsområdet bedöms de stora framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Detta beror på att behovet av trådlös kommunikation, såväl tal som data, ökar kraftigt och därmed utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner.
Inom affärsområdet finns kunder som Ericsson, Ericsson Microwave, Solectron, Flextronics, Securitas, Comsel/Telenor Cinclus, Senea och Malux.

Produktutveckling
Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar och plåtskåp. Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion.


Fakturering/Resultat

Fjärde kvartalet
Koncernens fakturering uppgick under fjärde kvartalet till 18,7 (18,6) MSEK. Orderingången ökade kraftigt under sista kvartalet och orderstocken uppgick vid årsskiftet till 47 MSEK jämfört med
25 MSEK föregående år. Ökningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten och sker framförallt inom affärsområet Industri och då främst inom AMR (Automatic Metering Reading).

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till - 5,2 (- 2,4) MSEK. Resultatförsämringen är främst en effekt av låga marginaler i verksamheter under avveckling.

Resultatet före skatt blev för kvartalet -10,6 (-16,4) MSEK och inkluderar engångsposter på
-5,0 (-13,7) MSEK i huvudsak hänförligt till avvecklingskostnader för verksamheter ej tillhörande kärnverksamheten.

Helåret 2006
För helåret steg omsättningen med 25 procent från 59,4 till 74,3 MSEK. Genom avvecklingen av produktområdet handsfree och fokuseringen på kärnverksamheten Antenner och Kablar har bolaget nu en positiv försäljningsutveckling, framförallt inom affärsområdet Industri där omsättningen ökat med
65 %. Affärsområdet Automotive uppvisar en stabil försäljning.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick för helåret till -10,9 (-10,9) MSEK. Resultatet har belastats av låga marginaler i verksamheter under avveckling. Betydande avvecklingskostnader har tagits under andra halvåret.

Nettoresultatet för perioden uppgick till -17,9 (-27,8) MSEK. Resultatet inkluderar engångsposter uppgående till -6,1 (-16,1) MSEK.

Smarteq har under 2006 investerat i produktutveckling och under året utgjorde denna kostnad
6,1 (4,4) MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader för tolvmånadersperioden uppgick till
1,9 (3,0) MSEK och avser till större delen projektkostnader för framtagning av nya antennprodukter.

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antennspecialisten AB och Smarteq Intressenter AB.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 december till 2,4 (5,3) MSEK.

Koncernens soliditet var per den 31 december 16 (43) %.

Per december månads utgång var det totala antalet aktier 88 148 935, samtliga B-aktier. En samman-läggning av aktier, 10:1, genomfördes under maj.

För att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida expansion inom kärnverksamheten antenner och kablar förbereder styrelsen beslut om en företrädesemission att genomföras under första halvåret 2007. Likviditetsbehovet säkerställs av huvudaktieägarna. Styrelsen bedömer nyemissionens storlek till mellan 15 och 25 MSEK varav huvudägarna har garanterat ca 13 MSEK.


Investeringar
Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstilgångar uppgick under året till 2,9 (4,0) MSEK. Av årets investeringar avsåg 1,9 (3,0) MSEK aktivering av utvecklingskostnader.

Per december 2006 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till
4,3 (2,8) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 10,7 (13,4) MSEK.

Personal
Antal anställda per 31 december var 38 (38) personer. Det pågående besparingsprogrammet kommer att reducera organisationen med 6 personer. Genomsnittligt antal helårstjänster under året uppgick till 36 (32). Under fjärde kvartalet uppgick medelantalet tjänster till 35 (36) heltidstjänster.

Framtidsutsikter
Den fokuserade satsningen på specialantenner inom utvalda segment har redan lett till märkbara ökningar i offert - och orderstock. Ytterligare kontrakt avseende flera större affärer inom områdena satellitradiokommunikation, automatisk mätaravläsning, trådlösa larm samt fixed wireless terminals beräknas kunna tecknas under 2007. Orderingången ökade kraftigt under sista kvartalet och orderstocken uppgick vid årsskiftet till 47 MSEK jämfört med 25 MSEK föregående år. Ökningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten och sker framförallt inom affärsområdet Industri och då främst inom AMR (Automatic Metering Reading).


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
RR20 Delårsrapporter.

Revision
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.Kommande rapporter 2007

Bolagsstämma 2006 24 maj
Delårsbokslut - kvartal 1 24 maj
Delårsbokslut - kvartal 2 22 augusti
Delårsbokslut - kvartal 3 24 oktober
Bokslutskommuniké 2007 13 februari 2008Stockholm 2006-02-13


Lars Ericson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Lars Ericson, VD Smarteq, Tel 08-792 92 50, Mobiltel 0705-56 80 65
lars.ericson@smarteq.se

Ove Östergren, CFO Smarteq, Tel 08-792 92 21, Mobiltel 0733-85 92 21
ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tel 08-792 92 00
info@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.