TagMaster

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR TAGMASTER AB (publ.) PERIODEN 2010-01-01 – 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:02 CET

TagMaster redovisar helårsvinst för första gången sedan 2004 och annonserar en offensiv satsning i syfte att öka försäljningen genom en bredare produktportfölj

  • Nettoomsättningen kvartal fyra: 12,1 MSEK (13,9)
  • Ackumulerad nettoomsättning: 48,5 MSEK (42,4)
  • Resultat för kvartal fyra: -0,3 MSEK (-2,9)
  • Ackumulerat resultat: 1,2 MSEK (-9,8)
  • Resultatet för 2010 tyngs av negativt resultat för valutaexponering på -2,0 MSEK (-0,3)
  • Operativt kassaflöde på +1,5 MSEK (-4,8) under 2010, trots reglering av omstruktureringskostnader från 2009
  • Kortfristigt lån på 2,0 MSEK från ett antal större ägare för att täcka likviditetsbehov
  • Ny produktserie framtagen inom nytt frekvensband samt en ny handhållen läsare
  • Företaget annonserar för 2011 en offensiv satsning inom ett antal nya teknik- och kommersiella områden som kommer att finansieras av en företrädesemission om 8,6 MSEK (se separat press release)

Fakturering och resultat

Under fjärde kvartalet 2010 uppgick nettoomsättningen till 12,1 MSEK (13,9 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet blev -0,3 MSEK (-2,9), vilket motsvarar -0,01 SEK (-0,06) per aktie (totalt 58 506 491 respektive 47 506 491 genomsnittligt antal aktier).

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var något lägre än motsvarande period föregående år, men låg i nivå med bolagets förväntningar. Bruttomarginalen som uppgick till 49 % (59 %) försvagades under kvartalet på grund av dels produktmixen, dels den fortsatt negativa utvecklingen av valutorna.

Omkostnaderna var fortsatt låga under fjärde kvartalet och uppgick till 6,5 MSEK (11,3) exklusive balanserade utvecklingsutgifter. Under fjärde kvartalet 2009 ingick omstruktureringskostnader på 3,6 MSEK. För fjärde kvartalet 2010 ingick i omkostnader dessutom resultat för valutaexponering på -0,2 MSEK (under motsvarande period föregående år redovisades ett resultat för valutaexponering på +0,2 och redovisas därför under intäkter).

Aktivering av direkta utvecklingsutgifter uppgick under kvartalet till 0,5 MSEK (0,1). De totala aktiverade utvecklingsutgifterna uppgår därmed till 3,2 (1,1) MSEK. Avskrivningstakt är 3 år.

På helårsbasis redovisar bolaget en nettoomsättning på 48,5 MSEK (42,4) Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader blev 1,2 MSEK (-9,8), vilket motsvarar 0,02 SEK (-0,21) per aktie (totalt 58 143 854 respektive 47 506 491 genomsnittligt antal aktier under året). Bruttomarginalen på helåret uppgick till 55 % (57 %).

Bolaget har ökat nettoomsättningen med 15 % efter den finansiella krisen som drabbade bolaget och försämrade nettoomsättning kraftigt under 2009. Bolaget har dock även under 2010 märkt en viss försiktighet i återhämtningen, särskilt i regionen EMEA och inom affärsområdet Transportation. Nettoomsättningen, som under året har tyngts av negativa valutaeffekter och komponentbrist, ligger också i linje med bolagets förväntningar.

Trots en för bolaget både ogynnsam valutautveckling och produktmix har bolaget under 2010 lyckats att bibehålla bruttomarginalen under året på en fortsatt hög nivå på 55 % (57 %). Detta beror bland annat på en minskad kostnad för garantiåtaganden och bekräftar samtidigt att TagMasters produkters tillförlitlighet och kvalitet står emot den prispress som anses finnas inom RFID-marknaden.

Omkostnaderna uppgick under 2010 till 26,5 MSEK (34,0). Även rensat för de omstruktureringsskostnader som togs i fjärde kvartalet 2009 på 3,6 MSEK har omkostnaderna minskat avsevärt, utan att påverka nettoförsäljningen negativt. I omkostnader ingick för 2010 dessutom resultat för valutaexponeringen -2,0 MSEK (-0,3). Bolaget ser kontinuerligt över sin valutaexponering och försöker aktivt att motverka olika valutors inverkan på resultatet.

Resultatet för 2010 på 1,2 MSEK (-9,8) visar att bolaget lyckats vända 5 års förluster till vinst, trots en konjunktur i långsam återhämtning, ogynnsam valutautveckling och produktionsstörningar på grund av komponentbrist.

Likviditet

Per den 31 december 2010 förfogade koncernen över 3,1 MSEK (2,4), varav checkräkningskredit 3,0 MSEK (4,0) och spärrade medel 0,5 MSEK (-).

Bolaget har under 2010 visat upp ett operativt kassaflöde på +1,5 MSEK (-4,8) trots reglering av de omstruktureringskostnader som togs 2009 på 3,6 MSEK. Dessutom har bolaget investerat 2,2 MSEK (1,4) i nya produkter. För att täcka ett kortsiktigt kapitalbehov har bolaget i december 2010 upptagit ett lån på 2,0 MSEK från en grupp större ägare, däribland styrelsemedlemmen Tomas Brunberg. Lånet löper till den 31 december 2011 och till marknadsmässiga villkor. Under februari 2011 har bolaget beviljats ett lån från ALMI på 1,0 MSEK, som en del av finansieringen för den offensiva satsning som nämns ovan.

I samband med att företrädesemissionen genomförs under våren så kommer ovan nämnda aktieägarlån att återbetalas i sin helhet.

Bolagets likviditetsplanering bygger på kontinuerligt prognosarbete av intäkter och kostnader samt kassaflödesanalyser. Styrelsen och ledningen prioriterar frågan om likviditeten och för en kontinuerlig dialog med kreditgivare för att nå en optimal kreditnivå. Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att med nuvarande strategiska prioriteringar, försäljningsutveckling och aktivitetsnivå att bolaget har kapital för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna uppgick till 10,0 MSEK (10,6) och leverantörsskulderna till 6,7 MSEK (7,2). Lagret uppgick till 6,2 MSEK (7,9).

Marknad

Liksom tidigare kvartal har bolaget även under fjärde kvartalet drabbats av komponentbrist, vilket har resulterat i förseningar och ojämna leveranser. Bolaget bedömer dock att förseningarna inte lett till uteblivna affärer under kvartalet.

Återhämtningen under 2010 efter finanskrisen har sett olika ut inom bolagets två affärsområden. Medan ökningen av nettoomsättningen inom Access har varit stark, har det varit lägre aktivitet inom Transportation än förväntat. Anledningen till detta är enligt bolagets bedömning de långa investeringscyklerna som råder inom Transportation, som helt enkelt förskjutit finanskrisen tidsmässigt inom detta affärsområde.

Access

Regionen EMEA har länge varit bolagets starkaste fäste för produkter inom Access. Den finansiella situationen inom EU under 2010 har dock påverkat bolagets försäljning och en fortsatt försiktighet märks hos bolagets försäljningskanaler inom denna region även om antalet aktiva partners har ökat under perioden.

Utvecklingen i Americas har varit präglad av stark återhämtning under året som gått. En kraftig försäljningsökning på marknaden har skett, bland annat i form av flygplatsrelaterade installationer men även inom området parkering.

Den enskilt största installationen i regionen APAC under 2010 har varit inpasserings- och säkerhetskontrollerna i samband med Commonwealth Games i New Delhi, Indien som tidigare aviserats. Installationen har mottagits positivt och har gett bolaget en viktig referensinstallation på den indiska marknaden, vilket har märkts i offertförfrågningar från andra kunder i Indien.

Andra starka marknader inom APAC har varit Kina, Korea och Singapore.

Transportation

Inom affärsområdet Transportation har bolaget inte sett det lyft i nettoomsättning som kunde ha förväntats efter finanskrisens 2009 och i kombination med de långa införsäljningscyklerna har försäljningsandelen påverkats. Dock har bolaget under 2010 fortsatt att leverera en rad betydelsefulla installationer till bland annat intercitytåg i södra Europa, nya tunnelbaneprojekt i Asien och USA, uppföljningsinstallationer till Hamburg Hochbahn i Tyskland och Gotcha Monitoring System till Holland.

På den viktiga marknaden Kina har bolaget levererat ett antal intressanta projekt under året, bland annat installation till underhållsverkstäder för tåg och dessutom pilotinstallationer för två olika projekt för intercity- och höghastighetståg. Samtliga dessa projekt förväntas fortsätta under 2011.

Trots att Transportation står för en minskad andel av bolagets nettoförsäljning under 2010 jämfört med 2009 har volymerna i absoluta tal bibehållits och ett antal nya relationer med större systemintegratörer har etablerats under året.

Produktutveckling

Under 2010 har bolaget introducerat en produktlinje för UHF enligt standarden ISO18000-6C. Den första läsarprodukten i denna familj, XT-2, marknadsintroducerades under året och leveranser till kund påbörjades under tredje kvartalet. Vidare introducerades och levererades HR-2, en ny handhållen 2,45 GHz läsare med mycket hög funktionalitetsnivå och tillhörande prestanda.

Specifikt har under fjärde kvartalet 2010 stort fokus lagts på att stödja utveckling av mjukvara till TagMasters läsare av tredjepart och ett antal projekt är långt framskridna. Stärkta av mottagandet av de nya läsarprodukterna under året har produktledning, tekniska studier och projektplanering utförts för att under 2011 möjliggöra utveckling av produkter och radiolösningar med mycket intressant kostnadsbild och marknadspotential.

Organisation

Bolaget ser fortlöpande över sina behov inom personalrekrytering, för att på så sätt alltid ha den mest optimala bemanningen. För att möta den ökade efterfrågan inom framförallt Transportation söker nu bolaget anställa ytterligare personal inom försäljningsfunktionen.

Framtidsutsikter

TagMaster har efter fem års förluster vänt resultatet för helåret 2010 till svarta siffror, trots störningar i form av en världsomspännande komponentbrist och en valutautveckling som drabbat bolaget hårt. Bolaget bedömer dessutom att marknaderna inte helt har återhämtat sig från krisåret 2009 alternativt har återhämtningen på grund av införsäljningscyklernas längd inte ännu hunnit visa sig i bolagets resultaträkning.

TagMaster kommer under 2011 öka sitt fokus inom affärsområdet Transportation genom att färdigställa nästa generations UHF-läsare samt påbörja arbetet med att gå djupare in i ett antal valda applikationsområden. Bland dessa applikationsområden kan nämnas spårning av tågvagnar samt sensorbaserade taggar lämpliga för att ingå i lösningar för automatiserat underhåll av tåg.  Denna offensiva satsning kommer även att syfta till att förstärka den kommersiella sidan där såväl nyanställningar som samarbeten med andra företag kan förväntas.

Optionsprogram

På årsstämman den 27 april 2009 beslutades om att erbjuda samtliga på bolaget heltidsanställda rätten att teckna högst 2 970 000 teckningsoptioner. Vid utgången av teckningstiden hade teckningsoptioner till ett antal om 850 000 st tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en B-aktie i bolaget. Teckning kan ske under perioden 18 maj 2011 till 8 juni 2011. Teckningskursen framgår av årsstämmoprotokollets bilaga 3, som återfinns på bolagets hemsida.

Rapportdagar

17 mars 2011 årsstämma 2011

8 april 2011 delårsrapport 11-01-01 - - 11-03-31

11 augusti 2011 delårsrapport 11-01-01 - - 11-06-30

20 oktober 2011 delårsrapport 11-01-01 - - 11-09-30

9 februari 2012 bokslutskommuniké 11-01-01 - - 11-12-31

Kontaktpersoner

Bo Tiderman, Verkställande Direktör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, bo.tiderman@tagmaster.com

Kristian Hansen, Ekonomidirektör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, kristian.hansen@tagmaster.com