Arcam AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:55 CET

För helåret:

· Omsättningen ökade med 112% till 47,3 (22,3) Mkr
· Orderingången ökade till totalt 17 system (4)
· Tolv EBM S12 system levererades inom bolagets prioriterade segment; flyg- och implantatindustri
· Resultat efter finansiella poster -8,6 (-12,9) Mkr
· Likvida medel vid årets slut 16,1 (4,5) Mkr
· Emissioner har under året tillfört bolaget sammanlagt ca 38 Mkr efter emissionskostnader.

Varav för fjärde kvartalet:

· Omsättningen ökade till 20,1 (15,8) Mkr
· Fyra EBM-system levererades
· Resultat efter finansiella poster 2,1 (0,1) Mkr

Händelser efter verksamhetsårets utgång:

· En order på ett system erhölls under januari.


Arcam - bakgrund

Arcam utvecklar och säljer utrustning för direktframställning av komplexa detaljer i metall, så kallad Free Form Fabrication. Arcams teknik ger samma materialegenskaper som konventionella processer och tekniken kan därmed användas för produktion i små och medelstora serier samt tillverkning av funktionsprototyper och produktionsverktyg.

Bolaget bildades 1997 och efter 5 års intensivt utvecklingsarbete Ianserades under 2002 den första produktionsversionen av bolagets FFF-system, EBM S12, för tillverkning i stål. I slutet på 2003 lanserades EBM S12 för tillverkning i titan. Sedan introduktionen har ett 30-tal system sålts till krävande kunder i Europa och USA. Hälften av de levererade systemen finns hos kunder i USA.

Marknadsstrategin är att genom anpassning av tekniken till högvärda material, som titan, nå användare inom flygindustri, medicinteknisk industri och avancerad bilindustri. Titan var ett första steg och under 2005 lanserades också kobolt-krom. Anpassning av processen till andra högvärda material, exempelvis inconell och titanaluminid pågår löpande. Under 2004 erhöll Arcam sina första order från slutanvändare inom flygindustrin (Boeing, USA) och implantatindustrin. Arcam fick 2005 sin första uppföljningsorder, från Synergeering i Detroit. Under 2006 inledde Arcam leverans av maskiner för direkt-tillverkning av implantat till ett flertal kunder i Europa, USA. I december 2006 fick Arcam en första order i Asien, från ett implantatbolag i Japan.Verksamhetens utveckling

Marknad

Både orderingång och försäljning har varit god under året. Sammanlagt tecknades order på 17 system, varav 12 levererades under året. Orderstocken vid årets utgång var 5 system.
Arcam har en bred kundbas såväl geografiskt som applikationsmässigt och bland kunderna märks bland annat NASA i Huntsville, Airbus i Filton, Medical Modeling i Denver, Protocast i Novara samt Royal College of Art i London. I början av 2007 har en order erhållits från Mittuniversitetet i Östersund. Eftermarknadsförsäljningen fortsätter att öka och försäljningen under året var ca 5 Mkr, en ökning från 1,9 Mkr år 2005. Eftermarknaden består av metallpulver, övrigt förbrukningsmaterial samt service och tjänster.
I januari 2006 inledde Arcam ett samarbete med Stratasys där Stratasys skall distribuera Arcams produkter i Nordamerika. Arcam bedömer att detta distributionsavtal har stor betydelse för att ytterligare öka försäljningen på den Nordamerikanska marknaden. Stratasys har under året beställt 6 system varav fyra har levererats.

Bolaget bedömer att orderingången under 2007 fortsätter att vara stark, att omsättningen blir högre samt att resultatet förbättras jämfört med 2006. Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 6-12 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer kan därmed få stort genomslag på resultatet på kort sikt utan att det påverkar den långsiktiga utvecklingen i bolaget.


Utveckling

Ett flertal utvecklingsprojekt har under året bedrivits tillsammans med kunder inom implantatindustrin, för att anpassa bolagets teknologi för volymproduktion av detaljer med specifika unika egenskaper.
Bolaget ser stort intresse för tillverkning av detaljer med unika materialegenskaper, till exempel strukturer som främjar bentillväxt. För att ytterligare öka utvecklingstakten har bolaget etablerat ett externt finansierat projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger. Resultat från detta projekt visar hög biokompatibilitet hos av Arcam friformstillverkade implantat och därmed en möjlighet till förbättrad förankring, jämfört med konventionellt framställda implantat.


Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 8,0 Mkr (7,8) varav investeringar i FoU 6,4 Mkr (7,5) och inventarier 1,6 Mkr (0,3). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av materialprocesser, samt investering i utveckling av en ny mjukvaruplattform.


Nyemission och teckningsoptioner

Under året har nya aktier tecknats vid sammanlagt fyra tillfällen. Nyteckningarna har gett ett tillskott på totalt ca 38 Mkr efter emissionskostnader och antalet aktier har ökat med 14 500 664.
- Under första kvartalet utnyttjades teckningsoptioner för tecknande av nya aktier i Arcam. Totalt
1 834 664 aktier tecknades till kursen 1,37 och detta inbringade 2,5 Mkr.
- Vid bolagsstämma 23 augusti beslutades om en riktad nyemission till Briban Invest, ett av Jan Barchan helägt bolag. Emissionen omfattade 10 000 000 aktier och inbringade 31,7 Mkr före emissionskostnader.
- Under tredje kvartalet utnyttjades teckningsoptioner för tecknande av 250 000 nya aktier till kursen 1,21, och detta inbringade ca 0,3 Mkr.
- Under fjärde kvartalet utnyttjades teckningsoptioner för tecknande av 2 416 000 aktier. Aktierna tecknades till kursen 2,48 och bolaget tillfördes därmed ca 6 Mkr.

Vidare har bolaget under året återbetalat ett konvertibellån (Konvertibellån 2001/2006) om 6 Mkr. Bolaget har därefter inga långfristiga skulder.

Antalet aktier var vid årsskiftet 60 114 128.


Resultat och finansiell ställning

Resultatet för året uppgick till -8,6 Mkr (-12,9) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,1 (4,5) Mkr. Utöver kassan fanns vid perioden slut kundfodringar om totalt ca 20 Mkr, samt en icke utnyttjad bankkredit om 5 Mkr. Huvuddelen av kundfordringarna har kommit in under januari 2007. Samtliga siffror avser koncernen. Moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med koncernens siffror.


Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.


Personal

Antalet anställda i koncernen var under året i medeltal 22 (19) personer.


Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2005. Denna bokslutkommuniké har upprättats enligt IAS 34 och RR 31.


Årsredovisning och bolagsstämma

Bolagsstämma för räkenskapsåret 2007 äger rum den 28 mars 2007 kl. 17.00, i bolagets lokaler på Krokslätts Fabriker 30, Mölndal. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman. Årsredovisningen kan rekvireras från bolaget via telefon 031-710 3200, fax 031-710 3201. Årsredovisningen kommer också att publiceras på bolagets hemsida, www.arcam.com. Nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämma 2006 består av Thomas Carlström (Industrifonden), Henrik Söderberg (Livförsäkrings AB Skandia) samt Jan Barchan. Nomineringskommittén kan kontaktas via Thomas Carlström på e-post thomas.carlstrom@industrifonden.se.


Delårsrapport för kvartal 1-4 offentliggörs 20 april, 20 juli, 19 oktober och 5 februari.

Mölndal den 6 februari 2007
Arcam AB (publ)
StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, www.arcam.com
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com


Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning av komplexa detaljer inom främst flygindustrin och implantatindustrin. Ett snabbt växande applikationsområde är direkt-tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader.
Arcam är noterat på NGM-listan.(För fullständig rapport se bifogad fil)Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Soft metal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.