Relation & Brand AB

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 (Rättelse)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:36 CET

(Aktietorget: RBAB B)

Tillägg: Obligatorisk granskningsrapport av auktoriserad revisor.

- Rörelseresultatet uppgick till 1,57 MSEK (1,01 MSEK)
- Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 % (14,7 %)
- Volymerna under året ökade med 76 % jämfört med föregående år.
- Omsättningen uppgick till 10,3 MSEK (7,1 MSEK)
- Soliditeten uppgick till 80 % (87 %)

Kommentarer
Relation & Brand är ett snabbt växande tjänsteföretag inom e-postmarknadsföring. Företaget introducerades på AktieTorget den 31 juli 2006 och distribuerade under året över 51 miljoner meddelanden via e-post och SMS. Omsättningen ökade med 44 % till 10,3 miljoner SEK och volymerna ökade med 76 % jämfört med 2005. Rörelsemarginalen ökade med 5 % och uppgick till 15,4%.

Marknaden
Internet ökade med 73 procent och totalt hanterade mediebyråerna 812 miljoner SEK inom mediegruppen. 2005 uppgick motsvarande summa till 469 miljoner SEK. Detta innebär att Internet numera är det fjärde största annonsmediet för mediebyråerna.
Källa: Dagens Media, 18 jan 2007

Styrelsen i Relation & Brand uppskattar att marknaden för e-postkommunikation i Sverige från företag uppgick till mer än 750 miljoner distribuerade e-postmeddelanden och en omsättning om 152 miljoner SEK under 2006. Volymerna på den Nordiska hemmamarknaden uppskattar styrelsen uppgick till 1,2 miljarder distribuerade e-postmeddelanden och omsättningen uppskattas till 287 miljoner SEK under 2006. Vidare gör styrelsen uppskattningen att den Europeiska marknaden omsatte i storleksordningen 6 miljarder SEK under 2006.

Händelser under perioden
Inledningsvis renodlades verksamheten genom en uppdelning i två affärsområden, ett som fokuserar på utveckling och försäljning av programvaran Net Relation Manager (NRM) och ett som är en byrå för e-postmarknadsföring. Dessa affärsområden har nu fått namnen Relation & Brand Products respektive Relation & Brand Services.

Relation & Brand börsintroducerades på AktieTorgets marknadsplats den 31 juli 2006. Aktiens börskurs vid stängning per 2007-02-01 var 8,25 SEK jämfört med 4,85 SEK vid introduktionstillfället.

Den första september anställdes två nya säljare och en produktutvecklare på Relation & Brand.

I december tillträdde Mats Hentzel som styrelseordförande. Han har lång och gedigen erfarenhet av utveckling och internationell expansion av mjukvaruföretag.

Händelser efter periodens utgång
Den 12 februari lanserades en ny webbplats för licensförsäljning av Net Relation Manager (NRM). Den marknadsförs genom digital kommunikation såsom bannerannonsering och e-postkampanjer.

Relation & Brand är idag 15 anställda och rekryterar återigen personal till försäljningsavdelningen. Syftet med anställningarna är att möta marknadens ökade efterfrågan inom digital marknadskommunikation, understödja licensförsäljningen samt bredda och öka kundbasen.

Granskningsrapport
Relation & Brand AB (publ)
556573-6500
Jag har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommuniké 2006 för Relation & Brand AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 februari 2007

Eric Lindahl
Auktoriserad revisor

Kalendarium 2007
Årsstämma 2007 - 28 mars 2007
Delårsrapport januari-mars 2007 - 25 april 2007
Delårsrapport januari-juni 2007 - 25 juli 2007
Delårsrapport januari-september 2007 - 25 oktober 2007
Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2007 - 25 februari 2008

Fakta om Relation & Brand
Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom
e-postmarknadsföring och e-distribution. Företaget grundades år 1999 och är idag ett ledande bolag inom branschen i Skandinavien. Relation & Brands verktyg Net Relation Manager har sedan starten använts som praktiskt mailverktyg i över 35 länder med olika språk och alfabet. Bland kunderna märks några av de största företagen inom ett flertal olika branscher.

För ytterligare information, kontakta:
Magdalena Allgren
Marknads-/Informationsansvarig
Relation & Brand
08-586 111 08
076-525 11 08
magdalena.allgren@relationbrand.com
www.relationbrand.com
info@relationbrand.com