Spendrups Bryggeri AB

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2009 17:05 CET

  • Resultat före skatt 94 (105) MSEK
  • Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB
  • Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter
  • Ökade marknadsandelar i en svag marknad

Resultat
Koncernens resultatet före skatt sjönk till 94 MSEK (105). Huvudförklaringen till det sämre resultatet är en förlust före skatt, i huvudsak av engångskaraktär, på 42 MSEK i dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB som förvärvades i maj 2008. Dessutom har dryckesmarknaden utvecklats sämre än förväntat under året och vi har inte fullt ut lyckats kompensera oss prismässigt för de kraftiga ökningarna av råvarupriser som inträffade i början av året.
Som ett led i en koncernintern omstrukturering av varumärkesportföljen fick Spendrupskoncernen en realisationsvinst på 47 MSEK.

Den svenska bryggerimarknadens utveckling
Dryckesmarknaden för bryggeriprodukter sjönk med 1,8 procent i volym under året. Den totala ölförsäljningen minskade 0,8 procent, vattenmarknaden sjönk hela 12,7 procent medan läskedrycksmarknaden ökade 1,6 procent.
Starkölmarknaden ökade drygt 2 procent samtidigt som folk- och lättölskonsumtionen minskade med sammantaget 4,5 procent.
Det mest anmärkningsvärda under året var vattenkonsumtionens kraftiga tillbakagång.

Spendrups försäljning och marknadsandelar
Spendrups sammanlagda volymer på den svenska marknaden (exklusive under året nyförvärvade volymer) var i stort sett oförändrade jämfört med 2007.
Ölvolymerna ökade 0,7 procent, vattenvolymerna minskade 4,7 procent medan läskförsäljningen steg 2,3 procent.
Marknadsandelarna ökade inom samtliga prioriterade marknadssegment. Spendrups andelar av ölmarknaden ökade på årsbasis till 29,0 procentandelar, på vattenmarknaden till 31,7 andelar och på läskedrycksmarknaden till 12,1 procentandelar.
Spendrups exportförsäljning, framförallt öl, ökade med 11,6 procent under 2008.
Spendrups vinförsäljning steg 4 procent under året.
Under året har Spendrups gått in på kaffemarknaden genom att lansera Bergstrands kaffe på svenska restauranger.
Genom förvärvet av Hellefors Bryggeri AB har Spendrups fått en dominerande position som leverantör av handelns egna märken (EMV) på den svenska marknaden.

Investeringar och finansiering
Under året förvärvade Spendrups samtliga aktier i Hellefors Bryggeri AB, en relativt stor producent av läskedrycker, juicer och vatten. Köpeskillingen var 150 MSEK.
Spendrups förvärvade också 20 procent av aktierna i kafferosteriet Bergstrands Kaffe i Göteborg för knappt 2 MSEK.
I slutet av året avyttrades samtliga aktier i Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB för 2 MSEK.
Övriga investeringar under året uppgick till 125 MSEK (185) och omfattar framförallt kapacitetsutvidgningar i produktionsanläggningarna.
Likviditeten vid årsskiftet var 195 MSEK (165) och soliditeten 34 procent (35).

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar sedan den 1 januari 2007 International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna rapport har uppgjorts enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 18 februari 2009
SPENDRUPS BRYGGERI AB


Jens Spendrup
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Spendrup, verkställande direktör
Kjell Nordström, ekonomidirektör
Caroline Ekman, informationsdirektör

Spendrups Bryggeri AB
Vårby Allé 39
143 03  Vårby


08-672 77 00
www.spendrups.se
Org.nr 556079-6871