Followit

Bokslutskommuniké Followit Holding AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:53 CET

(Aktietorget: FOLL)

Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2006 uppgår till 33,7 MSEK (15,8) och resultatet efter finansiell poster och skatt blev 5,3 MSEK (1,1). Vinstmarginalen uppgår till 17,9 % (8,6). Anledningen till den kraftigt ökad vinstmarginal förklaras främst med ökade försäljningsvolymer i kombination med låga rörelsekostnader samt en större andel löpande abonnemangsintäkter. Koncernens bruttovinstmarginal har minskat till 49,6 % (51,7) beroende på ökande andel högvolymförsäljning.

- Nettoomsättning ökade med 114 % till 33,8 MSEK (15,8)
- Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 235 % till 7,7 MSEK (2,3)
- Resultatet efter finansiella poster ökade med 436 % till 5,9 MSEK (1,1)
- Resultatet per aktie ökade med 360 % till 0,023 SEK/aktie (0,005)
- Räntabilitet på eget kapital uppgick till 26,0 % (10,4)
- Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär som uppgår till 0,45 MSEK


Utdelning och emissioner
Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2006.
Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman rätt att emittera aktier i förvärvssyfte.

Redovisningsprinciper
Followit-koncernen tillämpar sedan 2005 de av EU antagna IFRS standarderna. Styrelsens bedömning är att IFRS inte kommer ha någon väsentlig påverkan på redovisningen. Followit Holding AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd. Bytet av redovisningsprinciper har ej medfört någon effekt på ingående balanser.

Tidsplan för ekonomisk Information
Styrelsen meddelar att ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 21 maj, 2007.

Redovisningens tillgänglighet
Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig, senast tisdag den 14 maj 2007, för allmänheten hos Followit Holding AB (publ.), Plåtvägen 9A, 931 61 Skellefteå.

För ytterligare information:
Followit Holding AB (publ.)
Ola Lundberg, VD
Tfn: 0910-200 020
ola.lundberg@followit.se
www.followit.se