Borevind

Bokslutskommuniké från Borevind AB (publ) för perioden 2006-01-01 - 2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:24 CET

(Aktietorget: BORE)

- Rörelseresultatet uppgår till - 2 023 tkr (235 tkr)
- Resultat efter finansiella poster 2 067 tkr (225 tkr)
- Resultat efter skatt 2 162 tkr (260 tkr)
- Resultat per aktie (2 497 531 st) efter skatt utgör för perioden 0,87 kr (0,10 tkr)
- Balansomslutning 17 778 tkr (12 277 tkr)
- Eget kapital 17 344 tkr (12 277 tkr)

Väsentliga händelser under januari - december
- Överenskommelse om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Storrun Vindkraft AB träffades med det danska energibolaget DONG A/S den 7 september. Borevind erhöll samtidigt en option att förvärva 20% av bolaget då vindkraftsanläggningen uppförs. Försäljningen slutfördes helt enligt plan den 13 december 2006

- Borevinds projekt "Storrun" samt all projekteringsverksamhet överförs till det nybildade dotterbolaget Storrun Vindkraft AB i juli.

- Bolaget hade sin ordinarie bolagsstämma den 17 maj. En extra bolagsstämma hölls den 29 juni.

- I maj 2006 träffades en överenskommelse om att förvärva 20,5 % av aktierna i Swedish Energy System Transition AB (Switchpower). Affären slutfördes den 17 juli. Förvärvet skedde genom en riktad emission till Borevind som betaldes med kontanter och ett konvertibelt skuldebrev på 510 000 kronor.

- Under februari genomfördes en riktad emission genom utgivande av 325 000 nya aktier varvid bolaget tillfördes drygt 4.7 mkr före emissionskostnader.

- Bolaget har i januari 2006 förvärvat tjugo procent av röster och kapital i RES Skandinavien AB. Förvärvet gjordes genom kontant betalning.

- Handeln med bolagets aktie på Aktietorget inleddes den 13 januari 2006.

Verksamheten
Bolaget har i huvudsak följt den plan som beskrevs i noteringsprospektet från november 2005. Investeringsverksamheten har koncentrerats mot förvärven av 20 % av aktierna i vindkraftprojekteringsföretaget RES Skandinavien AB samt 20,5 % av aktierna i solenergiföretaget Swedish Energy System Transition AB (Switchpower). Inom RES Skandinavien AB fortgår projekteringen av ytterligare vindkraftsanläggningar enligt plan. "Havsnäs" (tidigare "Alavattnet"), med tillstånd för 48 verk har alla tillstånd vilka vunnit laga kraft under hösten.
Försäljning av "Havsnäs" och "Håcksta" med tillstånd för 5 verk motsvarande 10 MW förväntas ske under våren 2007.

Switchpower tecknade i augusti en order som innebär att Ullevi i Göteborg kommer att täckas med 680 kvadratmeter solcellspaneler vilket gör det till landets största solenergiprojekt.

Borevinds projekt "Storrun" samt projekteringsverksamheten har överförts till ett helägt dotterbolag, Storrun Vindkraft AB, vilket formellt skett under juli månad. Bolaget innehar samtliga tillstånd som krävs för uppförande av en vindkraftsanläggning med 12 verk motsvarande en effekt på 30 MW. I september tecknades avtal med det danska energiföretaget DONG om försäljning av samtliga aktier i Storrun Vindkraft AB. Borevind har i avtalet tillförsäkrat sig om en tilläggsköpeskilling vars storlek är beroende på anläggningens beräknade energiinnehåll som fastställs i april/maj 2007. Därutöver har Borevind en option att återköpa 20% av bolaget och härigenom bli långsiktig delägare i vindkraftsanläggningen tillsammans med DONG. Borevind tillhandhåller dessutom konsulttjänster till DONG i den fortsatta projekteringen. Affären slutfördes i december.

Bolaget beslutade i november att förstärka organisationen med två tjänster; administrations- och ekonomiansvarig samt CFO/Investment Manager. I samband med utökningen av antalet medarbetare flyttade bolaget vid årsskiftet till nya och större lokaler i Henån, Orust kommun.

Minskad storlek på handelsposten
Borevinds aktie har sedan noteringen i januari 2006 stigit kraftigt samtidigt som handelsposten storlek varit oförändrad. För att underlätta handeln beslutades att minska handelspostens storlek från 500 till 200 aktier. Förändringen infördes 2006-11-20.

Emissioner
Under februari genomfördes en riktad emission genom utgivande av 325 000 nya aktier varvid bolaget tillfördes drygt 4.7 mkr före emissionskostnader. Emissionen innebar en utspädning med 8,7 %. Bolagets aktiestock uppgick därefter till 3 720 000 aktier med ett aktiekapital på 1 488 000 kr. Vid extra bolagsstämma i juni bemyndigades styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1 000 000 nya aktier eller konvertibler m.m.
Som dellikvid vid förvärvet av aktier i Switchpower utfärdades ett konvertibelt skuldbrev. Detta konverterades under december varvid antalet aktier ökade med 25 061 och uppgår därefter till totalt 3 745 061 och aktiekapitalet till kr 1 498 024:40.

Investeringar
Bolagets nettoinvesteringar under 2006 uppgick till 7 266 kr. De avser investeringar i intresseföretaget RES Skandinavien AB med 6 147, tkr 1 020 i Switchpower samt tkr 100 i dotterföretaget Storrun Vindkraft AB vilket såldes i december.

Finansiering och likviditet
Rörelseintäkter under året uppgår till totalt tkr 4 697. Bolagets kostnader är högre än beräknade vilket i huvudsak hänförs till externa kostnader för rådgivning i samband med förvärv av andelar i RES Skandinavien AB, Switchpower samt överförande av projekteringsverksamheten till dotterbolaget Storrun Vindkraft AB och försäljning av detta. Projekteringen av "Storrun" har löpande finansierats ur bolagets likvida medel.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året minus 2 785 tkr. Likvida medel uppgick per 31 december, 2006 till 4 848 tkr. Ej utnyttjade belopp på checkräkningskredit uppgick till 400 tkr., beviljad kredit är 400 tkr

Framtid
Styrelsen gör bedömningen att bolaget kommer utvecklas positivt under 2007. Bolagets tillväxt skall ske både via förvärv och organiskt.

Utdelning
Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för 2006.

Granskning
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle
Nästa rapport är planerad till 2007-05-16, delårsrapport Q1 2007.

Stillingsön 2007-02-21

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Owe Linton,
0304-435 75
0706-574980
office@borevind.se
www.borevind.se

Om Borevind AB (publ)
Bolaget är ett investmentbolag inom förnybar energi och har sitt säte och huvudkontor på Orust. Bolagets ca 1 425 aktieägare utgörs till övervägande del av privatpersoner och mindre företag i såväl Sverige som utomlands. Borevind har under 2006 investerat i vindkraft och solenergi och äger 20 procent i RES Skandinavien AB och 20,5 procent i Swedish Energy Transition System AB (Switchpower).