Genline AB

Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:05 CET

(Aktietorget: GENL)

Genline AB - året som gått
Försäljningen uppgick 2006 till 15,8 mkr att jämföra med 10,1 mkr 2005. Förskottsbetalda abonnemang har ökat med 2,4 mkr till 6,2 mkr vid utgången av 2006. Nettoomsättningen uppgick därför under året till 13,4 mkr att jämföra med 8,4 mkr år 2005, d v s en ökning med 5 mkr eller 60 %. 1,5 mkr (1,2 mkr f g år) avsåg försäljning utanför Sveriges gränser varav Nordamerika stod för 1,25 mkr (1,1 mkr f g år).

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick för 2006 till 1 050 tkr, vilket är 526 tkr bättre än 2005. Detta innebär att bolaget uppnådde budgeterat mål för 2006 med hänsyn tagen till intäktsperiodiseringen.

Bolagets likviditet är god.

Från och med 2006 aktiveras inga kostnader. Befintlig aktiveringsstock skrivs liksom tidigare av på tio år och värderingen av databasen är gjord med ett restvärde om 7,5 mkr.

Antal aktier i Genline uppgår till 4 094 541 st.

Kundtillväxten har varit kraftig även under år 2006. Antalet aktiva abonnemang uppgick vid utgången av året till 14 000 jämfört med ca 9 000 år 2005, en ökning med 55 %.

Vid utgången av år 2006 hade Genline ca 16 miljoner bilder i databasen att jämföras med ca 14,5 miljoner bilder ett år tidigare.

Genline har en fortsatt målsättning att under de kommande åren höja kvalitén i databasen genom att kompletteringsfilma där ursprungsmaterialet haft begränsningar samt skapa register som underlättar för kunden/forskaren att söka i databasen.

Vidare kommer Genline att fokusera på att utveckla nya tjänster till gagn för forskare/kunder i syfte att bredda verksamheten. Ett exempel på det är den under februari i år lanserade tjänsten Släktvis, som är en unik, interaktiv utbildning i hur man lär sig att släktforska, med hjälp av Genline.

Styrelsen har mötts åtta gånger samt genomfört ett strategiseminarium med VD och ledningsgrupp.

Kommande rapporttillfälle är halvårsbokslutet som presenteras den 31 juli 2007.

Lämnade uppgifter om bokslutet är ej granskade av revisorn.

Johanneshov den 28 februari 2007

Peter Wallenskog/VD

Genline AB (publ.)
Rökerigatan 5
121 62 Johanneshov

Tel: 08-600 33 10
Webb: www.genline.se
Finansiell information: www.genline.se/genline/finansiell_information.php