Intellecta AB

Bokslutskommuniké Intellecta: ”Satsning på expansion utifrån en stark finansiell plattform”– Richard Olsson, vd och koncernchef Intellecta AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:58 CET

Intellectas rörelseresultat förbättrades under det fjärde kvartalet till 23,9 (16,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 190,8 (187,3) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (8,5) procent. För helåret 2010 redovisar Intellecta ett rörelseresultat på 38,7 (29,1) MSEK, en förbättring med 33 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,8 (4,3) procent. Rörelseresultatet exklusive återbetalning av mervärdeskatt och nedskrivning av goodwill uppgick till 21,9 (29,1) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK per aktie varav en extra utdelning utgörs av 0,50 (-) SEK per aktie för räkenskapsåret 2010.

Affärsområde Infolog, informationslogistik, levererade ett helårsresultat på 16,6 (2,5) MSEK, en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Medveten rationalisering och effektivisering av verksamheterna inom affärsområdet har gett goda resultat.

Affärsområde Consulting bidrog med ett resultat på 9,0 (29,7) MSEK, en väsentlig försvagning jämfört med föregående år. Inom affärsområdet har verksamheterna anpassats till större affärsvolymer och ny kompetens rekryterats, där tillväxtmöjligheterna bedöms vara goda, samtidigt som det inte har fått det snabba förväntade resultatet under 2010. Antalet konsulter inom jämförbara enheter har under året ökat med 16 medarbetare. Bedömningen är att kompetensförstärkningen inom AO Consulting kommer att öka affärsvolymerna under 2011.

- Försvagningen av det operativa resultatet beror främst på svagare utveckling inom affärsområdet Consulting. Utvecklingen inom konsultrörelsen kännetecknas av kortare uppdrag jämfört med tidigare, minskning av efterprojekt samt att IR-uppdragen är alltmer digitaliserade vilket påverkar intäktsstrukturen. Efterfrågemässigt befinner vi oss i en återhämtningsfas, även om takten är långsammare än vad vi skulle önska, säger Richard Ohlson.

I syfte att stärka sin marknadsposition och anpassa erbjudandet till efterfrågans utveckling förvärvade Intellecta den 1 oktober 2010 100 procent av aktierna i eventbyrån Bodén & Co Kommunikation AB.

- Förvärvet av bolaget utgör ett strategiskt förvärv inom varumärkesbyrån Rewir, då eventbyrån har en stark marknadsposition och god utvecklingspotential inom en bransch som stärker Rewirs affärskoncept och långsiktiga strategi. Affären är ett viktigt steg för att på allvar kunna konkurrera med de främsta internationella företagen inom varumärkesområdet. Under kvartalet påbörjade Rewir också etableringen av ett nytt marknadsbolag i Kina, vilket ligger i linje med koncernens strategi att finnas nära sina internationella kunder på viktiga marknader som i sig också rymmer stor potential, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB.

Intellectas inriktning och arbete präglas av att stärka förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet. Den organiska tillväxten har högsta prioritet i alla bolag samtidigt som kompletterande förvärv, främst vad avser verksamheter inom rörliga media och det digitala området, som kan stärka vår totala marknadsposition kontinuerligt undersöks.

Bolagen i de befintliga affärsområdena är redan till stor del verksamma inom nya media, varför en expansion på detta område har god strategisk passning, samtidigt som det möjliggör en snabbare tillväxt. Intellecta ansöker successivt om ytterligare återbetalning av mervärdeskatt för åren 2005-2007 enligt EU-domstolens dom där gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av tjänster och varor klarlagts. Vid ett positivt utfall beräknas Intellectas resultat före skatt stärkas med ytterligare ca 70 MSEK under 2011.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 190,8 (187,7) MSEK

• Rörelseresultatet ökade med 49 procent till 23,9 (16,0) MSEK

• Resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 14,6 (11,3) MSEK

• Resultat per aktie blev 3,45 (2,65) SEK

• Den 1 oktober förvärvades eventbyrån Bodén & Co Kommunikation AB. Byrån har 25 konsulter och omsätter 60 MSEK

JANUARI–DECEMBER 2010 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 662,3 (675,0) MSEK

• Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 38,7 (29,1) MSEK

• Resultatet efter skatt ökade med 19 procent till 23,7 (19,9) MSEK

• Resultat per aktie blev 5,55 (4,65) SEK

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK per aktie

Efter periodens utgång

Förväntad ytterligare momsåterbetalning beräknas påverka 2011 års resultat före skatt positivt med ca 70 MSEK.

För bokslutskommunikén i sin helhet, vänligen besök:

Se Richard Ohlson kommentera bokslutsrapporten: http://www.intellecta.se/intellecta/Start/Nyheter/Intellectas+vd+kommenterar+Q4+och+bokslut+2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB

08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.  www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.