Know IT AB (publ.)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN 2006 - DEC 2006

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:54 CET

• Know IT:s tillväxt och resultatökning fortsätter. Rörelseresultatet 2006 ökade med 51 procent och nettoomsättningen med 42 procent jämfört med föregående år vilket gav en rörelsemarginal om 9,1 (8,5) procentHELÅRSPERIOD (JANUARI – DECEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 760,8 (535,2) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 68,9 (45,6) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 53,4 (32,2) MSEK. Skatt
uppgick till 22,0 (14,2) MSEK varav betald skatt 13,3 (5,2) MSEK
• Resultat per aktie var 4,23 (2,73) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 33,2 (37,6) MSEK
• Rörelsemarginalen förbättrades till 9,1 (8,5) procent
• Styrelsen föreslår bolagsstämman utdelning om 2,35 (2,00)
SEK per aktie, totalt 27,5 (22,9) MSEK

AKTUELL RAPPORTPERIOD (OKTOBER – DECEMBER)
• Nettoomsättningen ökade till 230,9 (186,2) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 25,1 (16,1) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 22,1 (11,5) MSEK. Skatt
uppgick till 10,3 (5,0) MSEK
• Resultat per aktie var 1,74 (0,96) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 27,3 (23,4) MSEK
• Rörelsemarginalen förbättrades till 10,9 (8,6) procent

MARKNAD
Under 2006 har marknaden stadigt förbättrats. Den ökade efterfrågan har medfört en viss ökning av Know IT:s priser. Tydligast har prisökningar fått genomslag vid nybeställningar av IT-projekt. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har ökat. Speciellt tydligt är detta i Stockholm. Av Know IT:s medarbetare är 28 procent anställda i Stockholm.

Omsättningstillväxten har varit stark under hela året. Under 2006 har tillväxten varit 42 procent jämfört med föregående år, varav 4 procent är hänförlig till förvärv 2006. Under aktuell rapportperiod var tillväxten 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Betydelsen av ramavtal har varit fortsatt stor. Know IT har idag ca 50 ramavtal. Ramavtalen är ett sätt för kunderna att kombinera kvalitetssäkring av leverantörer med rationella inköpsprocesser. För Know IT innebär ramavtalen ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar. Under aktuell rapportperiod har Know IT tecknat eller förlängt ramavtal med bland andra Banverket, SSAB, Teleca Mobile, AstraZeneca, SAS AB, Gästrike inköp, Lantmäteriverket och Jordbruksverket.

Know IT strävar efter längre uppdrag och långa kundrelationer. En stor del av tagna affärer är därför förlängningar av befintliga uppdrag. Fördelen är att Know IT får en stabil kundbas och lägre försäljningskostnader. Under aktuell rapportperiod har Know IT bland annat tecknat avtal avseende:
- Systemutveckling för ABB Robotics, ABB Norge, ACEI, Banverket, Forsmarks Kraftgrupp, Jordbruksverket, Jämtkraft, Konsumentverket, Lantmännen Unibake, Moderna försäkringar, NCC, Outokumpu Stainless, Sandvik Coromant, SCA Obbola, TeliaSonera och Vägverket
- Arkitektur och utveckling inom embedded-området för Motorola, SonyEricsson och Volvo Cars
- Strategisk rådgivning för Saab, Atlas Copco, FMV, Folksam, Länsstyrelsen Kronoberg, Jönköpings kommun, Korsnäs, Nokia, PEAB, Saab, Siemens, Svenska Spel, Södertälje kommun och Walleniusrederierna,
- Verksamhetsprojektledning för Saab Aerosystems, Siemens Industrial Turbines, Nokia Sverige och Saab Aerotech
- Analys och utveckling inom business intelligence-området för Axfood, AstraZeneca, Intrum, OMX, SHB, Trygg Hansa/Codan, SBAB, Scandinavian Airlines, TeliaSonera, Tele2, Skandiabanken och Volvo Trucks
- Content management för Nordiska Ministerrådet, Västra Götalandsregionen, Skövde och Partille kommun
- Mobila lösningar för Tågkompaniet och Stockholmståg
- IT-styrning och kvalitet för Bravida och PatraWin
- Funktionell förvaltning för TeliaSonera
- Dokumenthantering baserat på Microsoft Sharepoint för Skövde Kommun
- Arkitektur och utveckling inom embeddedområdet för Stoneridge, Saab AB, Volvo 3P, Saab Space, Ericsson, Saab Automobile, GM Powertrain och Volvo Cars
- Technology Management för Saab AB, Volvo 3P, Volvo Powertrain, Ericsson, Saab Automobile och Volvo Cars
- Kvalitetsstyrning och säkerhet för Saab Space, Volvo Penta, Volvo Powertrain och Volvo Car Corporation
- Integrationslösningar för Naturvårdsverket, Kaupthing Bank, H & M, Eniro och Teracom
- IS/IT-styrning och Compliance för AstraZeneca, JIG och Patrafee

Debiteringsgraden var 82 procent under den aktuella rapportperioden, oktober-december, att jämföra med 81 procent under motsvarande period föregående år. För räkenskapsåret var debiteringsgraden 82 procent jämfört med 81 procent för föregående räkenskapsår. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under den aktuella rapportperioden förvärvade Know IT Medinit AB i Stockholm med tio medarbetare. Genom förvärvet förstärkte Know IT sin position inom IT-styrning och kvalitet. Verksamheten konsoliderades i Know IT:s räkenskaper från och med den första december 2006.

Know IT har per den 1 november tagit över verksamheten i Teleca i Ronneby med 25 medarbetare. Genom förvärvet stärkte Know IT sin leveranskapacitet mot telekommarknaden i södra Sverige. Övertagandet är en del i Know IT:s planer att skapa ett outsourcing-center i Ronneby för telekom-marknaden.

Under aktuell rapportperiod har Know IT avyttrat sitt aktieinnehav i AB Retail Business System (RBS). Försäljningen gav Know IT en reavinst och ett likviditetstillskott om 7,6 MSEK. Köpare var Visma ASA. Aktieposten i RBS utgjorde likvid för försäljningen av Know IT Retail som avyttrades till RBS 2001. Innehavet i RBS har varit bokfört till ett värde om noll kronor. Know IT:s vinst före skatt ökade genom transaktionen med ca 65 öre per aktie.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod, oktober-december, var 230,9 (186,2) MSEK, en ökning med 24 procent jämfört med föregående räkenskapsår. För räkenskapsåret var nettoomsättningen 760,8 (535,2) MSEK, en ökning med 42 procent.

RESULTAT
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för aktuell rapportperiod, oktober-december till
25,1 (16,1) MSEK medan goodwillavskrivningarna uppgick till 0,2 (0,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 32,4 (16,5) MSEK.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick för räkenskapsåret till 68,9 (45,6) MSEK. Goodwillavskrivningen för räkenskapsåret var 1,0 (0,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret uppgick till 75,4 (46,4) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 53,4 (32,2) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten uppgick till 48,4 (51,7) procent den 31 december 2006.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar minskade vid räkenskapsårets utgång till 78,9 (85,4) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna uppgick till 0,1 (1,1) MSEK per den 31 december 2006. De immateriella tillgångarna, bestående uteslutande av goodwill, uppgick per 31 december 2006 till 213,8 (158,7) MSEK.

Avsättningar för tilläggsköpeskillingar har ökat goodwill med 39,0 MSEK medan årets förvärv exkl. avsättning för tilläggsköpeskilling har ökat goodwill med 16,1 MSEK. Förvärvsmodellerna är sådana att om tilläggsköpeskilling utgår har normalt det egna kapitalet ökat med ett större belopp.

MODERBOLAGET
Resultatet före finansiella poster uppgick för aktuell rapportperioden till -4,4 (–12,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick för rapportperioden till -4,0 (–44,1) MSEK. Det egna kapitalet var per den 31 december 2006 171,1 (158,2) MSEK. Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 0,6 (1,3) MSEK. Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 10 MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2005.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen. Utfallet kan avvika från dessa.

MEDARBETARE
Under den aktuella rapportperioden ökade antalet medarbetare med 29 personer.

Antalet medarbetare omräknat till heltidsekvivalenter var den 31 december 2006 702 (593), vilket är en nettoökning med 109 (247) personer under verksamhetsåret vilket motsvarar en ökning med 18 procent.

Medeltalet anställda under räkenskapsåret uppgick till 624 (439).

UTBLICK
Know IT håller fast vid bedömningen att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark under den kommande sexmånadersperioden. Priserna bedöms stiga långsamt och Know IT:s tillväxt fortsätter. Andelen affärer avseende förvaltning och vidareutveckling bedöms öka något. Konkurrensen om kvalificerade medarbetare framför allt i storstadsregionerna kommer fortsatt att vara hög.

I delårsrapporten januari - september 2006 lämnades följande utblick:
Know IT bedömer att efterfrågan på bolagets tjänster kommer att vara fortsatt stark under den kommande sexmånadersperioden. I och med att ramavtal omförhandlas och nya uppdragsavtal tecknas bör medelprisnivån öka. Rekryteringen av kvalificerade medarbetare kommer att vara en viktig framgångsfaktor.

FINANSIELLA MÅL
De av Know IT:s styrelse fastställda finansiella målen uppnåddes för 2006. De finansiella målen är:

Marginal Marginalen mätt som rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av nettoomsättningen ska i genomsnitt uppgå till minst åtta procent under den kommande treårsperioden.
Tillväxt Den genomsnittliga omsättningstillväxten ska uppgå till minst femton procent per år under den kommande treårsperioden. Tillväxten ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

UTDELNING
Know IT:s styrelse föreslår ordinarie bolagsstämma en utdelning på 2,35 (2,00) SEK per aktie, totalt 27,5 (22,9) MSEK. I förslaget har styrelsen tagit hänsyn till reavinsten vid försäljning av aktierna i RBS och att förlustavdragen är till fullo utnyttjade under 2006.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma äger rum onsdagen den 25 april, 2007, kl. 16.00 i Know IT:s lokaler, Klarabergsgatan 60, Stockholm.

NOMINERING AV STYRELSELEDAMÖTER
Enligt beslut på årsstämman den 25 april 2006 ska Know IT ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2007 utgörs av Mats Olsson, Retrib S.A.R.L., Gunnar Lindberg, LF Småbolagsfonden och Stellan Atterkvist, Orin Invest. Valberedningens ordförande är Mats Olsson.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2007 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@knowit.se.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
25 april 2007 årsstämma
25 april 2007 delårsrapport jan-mars 2007
13 juli 2007 delårsrapport jan-juni 2007
22 okt 2007 delårsrapport jan-sept 2007

Den fullständiga årsredovisningen för Know IT AB (publ.) kommer att finnas tillgänglig i början av
april i Know IT:s lokaler på Klarabergsgatan 60 i Stockholm. Den kommer samtidigt att skickas ut till de av Know IT:s aktieägare som inte avböjt information från bolaget.

Stockholm den 5 februari 2007


Anders Nilsson
VD och koncernchef


Denna bokslutskommuniké har ej granskats av Know IT:s revisor.
ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Know IT AB, (org.nr. 556391-0354)
Box 3383
103 68 Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10
www.knowit.se


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se.

För mer information var vänlig kontakta:
Anders Nilsson, vd och koncernchef, Know IT AB, 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30